Protokoły z zebrań

 
Data dodania: 2019-09-30

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 12.09.2019 roku

 

Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 21.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 35 osób.

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pani Anna Jankowska-Cepak - V-ce Wójt Gminy Białe Błota

pani Krystyna Kołodziejczak – Kierownik Referatu Budżetu

pani Sonia Topolewska – p.o. Kierownik Referatu Inwestycji

pan Przemysław Kowalski – Kierownik Referatu Dróg

pan Henryk Sykut – V-ce Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

pani Małgorzata Komórek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej

pani Magdalena Zuehlke – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania – 18.15 przy braku quorum.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Stwierdzenie ważności zebrania.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

7. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

8. Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.

11. Przyjęcie uchwały nr 03/2019 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 642,00 zł.

12. Informacje dotyczące gazyfikacji.

13. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

14. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

15. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.15.

0 godzinie 18.15 rozpoczęto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 30 głosy za, 4 wstrzymujące, 1 nieobecna a na protokolanta jednogłośnie pana Piotra Brewczyńskiego . Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.,

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

 

Pan Sołtys przedstawił zebranym propozycje wydatków z funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 354,50 zł.

Imprezy rekreacyjno – integracyjne:

Orszak Trzech Króli – Nasze Przyłęckie Kolędowanie – 1 500,00 zł.

Rodzinna Majówka Rowerowa – 2 000,00 zł.

Festyn Rodzinny 3 000,00 zł.

Święto Latawca w Przyłękach 2 500,00 zł.

Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości 2 000,00 zł.

Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym 35 000,00 zł.

Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 858,00 zł

Zakup tablicy ogłoszeniowej – 1 600,00 zł.

Razem do wydatkowania 48 812,50 zł

Dyskusja.Mieszkańcy nie wnieśli uwag do wcześniej przygotowanych propozycji podziału środków funduszu sołeckiego. Sołtys przedstawił konieczność wydatkowania środków na w/w cele, gdyż dalszy brak remontu istniejącej sceny mógłby spowodować konieczność jej rozbiórki, a i pozostałe wydatki są niezbędne dla Sołectwa. Gmina w związku z wydatkowaniem w ten sposób funduszu może pozyskać na cele inwestycyjne dodatkowe środki do 66 procent, maksymalna kwota 244 520,00 zł. Kwotę tą oraz możliwość wydatkowania potwierdziła Magdalena Zuehlke – specjalista ds unijnych w LGD Trzy Doliny.

Przyjęcie uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 34 osób, wstrzymało się – 3 , przeciw – 0, 1 nieobecna

Uchwała została przyjęta przez mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 02/2019.

Podjęto jednocześnie uchwałę nr 03/2019 o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego w związku z uchwałą RGK. 007.92 2019.R.G.BB z 28 maja 2019 roku, w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 642,00 zł.

Sołtys wskazał konieczność wydatkowania tych środków na Modernizację terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 2 642,00 zł. Mieszkańcy nie wnieśli uwag.

Przyjęcie uchwały nr 03/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 03/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 34 osób, wstrzymało się – 0 , przeciw – 0, 1 nieobecna

Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez obecnych mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 03/2019.

Informacje dotyczące gazyfikacji.

Sołtys przedstawił w paru zdaniach obecny stan. Na ten moment trwa projektowanie sieci gazowej. Spółka Gazownicza przy sprzyjających warunkach powinna uzyskać stosowne pozwolenia do końca 2019 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonieniu wykonawcy sieci gazowej i przyłączy jest duża szansa na gazyfikację w 2020 roku przynajmniej części Sołectwa Przyłęki. Sołtys zaapelował o składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej które można pobrać na stronie www.psgaz.pl

Bezpieczeństwo w sołectwie.

Nie było przedstawiciela Policji mimo zaproszenia do udziału w zebraniu. Sołtys przyjął skargi i wnioski mieszkańców. Główny problem stanowiła nadmierna prędkość i nadtonaż pojazdów korzystających z ulic Zabytkowej i Przysieckiego. Mieszkańcy zaapelowali o częstsze kontrole na tych ulicach i skorzystanie przez służby uprawnione do monitoringu w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów drogowych.

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

  1. Teren dalej jest własnością Pana Ptaka, jednak od pewnego czasu zainteresowana tą działką jest krakowska firma. 23 września 2019 ma nastąpić spotkanie w UG związane z ustaleniem potrzeb, możliwości dojazdów i charakteru inwestycji. Zagadnienie to będzie podlegało szerokim konsultacjom społecznym w miarę napływu informacji. Sołtys zapewnił iż większość mieszkańców nie będzie sprzeciwiała się inwestycji w przypadku dużych zmian w organizacji ruchu które spowodują bezkolizyjny wjazd mieszkańców Sołectwa do drogi S5 w obu kierunkach. Inwestycja ta będzie wymagała dodatkowych kosztów w postaci budowy magistrali wodnej i zagwarantowanie odbioru ścieków.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

Sołtys rozpoczął ten wątek , brak pełnowymiarowej drogi, lamp chodnika w ulicy Zabytkowej to bolączka całej wsi. Z drogi korzystają zarówno mieszkańcy Przyłęk jak i innych miejscowości. Przy drodze znajduje się Szkoła Podstawowa, Kościół, plac zabaw, powstają sklepy. Brak chodnika, pełnowymiarowej drogi, oświetlenia powoduje zagrożenie zarówno dla dzieci jak i dorosłych uczestników. Drogą tą jeżdżą również autobusy linii 91 i 96. Wójt wyjaśnił konieczność aktualizacji istniejącego projektu do ulicy Cichej. Ponadto na wykonanie pozostałego projektu na odcinek do Sklepu Groszek w Brzozie, koniecznym będzie pozyskanie środków w budżecie Gminy na przyszły rok. Jest duża szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę tej drogi z budżetu samorządowego woj. kuj-pom. Niezbędnym jednak jest posiadanie aktualnego projektu na wykonanie inwestycji. Projektowane jest również oświetlenie w ul. Zabytkowej. Realizacja budowy powinna nastąpić w 2020 roku. Sołtys wskazał też zakres projektowania oświetlenia w ulicach Sołectwa. Obecnie projektowane jest oświetlenie dla 18 ulic. Projekty mają być zrealizowane do końca br. za kwotę 84 402,60 zł. netto. W br. wybudowano też po 1 sztuce lamp w ulicach Usługowa, Pokosowa, Kąpielowa, Vianneya, Bystra oraz szafki na ulice Usługową Pokosową i Bystrą, łączna kwota 29 092,28 zł. W przyszłym roku przy pozytywnej ocenie konkursu ZIT jest szansa na wymianę wszystkich istniejąch punktów świetlnych z lamp sodowych na ledowe.

 

Wolne wnioski.

Ze względu na późną porę i możliwość wypowiedzi przy pozostałych punktach, wolne wnioski zakończono bez uwag. Żaden z uczestników zebrania nie podjął głosu.

Na tym zebranie zakończono

 

Protokołował: Piotr Brewczyński Przewodniczył: Paweł Zuehlke

 

 

Uchwała nr 02/ 2019 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

Uchwała nr 03/ 2019 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

 

 
Data dodania: 2019-04-10

Poniżej link do protokołu Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2018-09-21

 

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 14.09.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 21.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 37 osób.

oraz:

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w Białych Błotach

pani Magdalena Grabowska Naczelnik Urzędu Pocztowego w Białych Błotach

pan starszy sierżant Krzysztof Bratz- dzielnicowy- Komisariat Policji w Białych Błotach

pan Krzysztof Kocikowski radny gminy Białe Błota

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania – 18.30 przy braku quorum.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Stwierdzenie ważności zebrania.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

7. Informacje dotyczące usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

9. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

10. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.

13. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

14. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

15. Oświetlenie ulic.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

 

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.30.

0 godzinie 18.30 rozpoczęto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek . Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.

 

Informacje dotyczące świadczenia usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki
przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

 

Naczelnik UP w Białych Błotach pani Magdalena Grabowska poinformowała zebranych ,
że przyczyną problemów z terminowym doręczaniem poczty w II kwartale br. były masowe zwolnienia służby doręczeń i brak nowych pracowników. Podkreśliła , iż sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Udało się zatrudnić jednak dopiero 70 procent służby doręczeń. Podkreśliła, że listonosze często rezygnują z pracy ze względu na trudne warunki świadczenia usług. Zwróciła się z prośbą do mieszkańców, aby posesje były dobrze oznakowane, a przy wejściach znajdowały się dzwonki i skrzynki na listy. Pani Naczelnik oświadczyła, że regularne dostarczanie poczty do naszej miejscowości nie jest w pełni możliwe. Zebrani podkreślali ,
że często monitują brak korespondencji. Są znane sytuacje zalegania poczty w urzędzie. Mieszkaniec odcinka ulicy Młodej łączącej się z ulicą Konarkową stwierdził , że nie dochodzi tu w ogóle korespondencja. Pani Naczelnik powiedziała, że nie może zapewnić mieszkańców, iż sytuacja całkowicie się zmieni. Po przeprowadzonych rozmowach
z dyrektorem Poczty Głównej w Bydgoszczy ustalono , że korespondencja będzie dostarczana minimum 2 razy w tygodniu. Do firm na terenie danej miejscowości trzy razy w tygodniu przyjeżdżać będzie specjalny samochód z korespondencją.

Pan Zbigniew Klimczak , pytał, czy ustalona została przyczyna problemów z doręczaniem poczty. Pani Naczelnik stwierdziła, że często listonosze szukają nieoznaczonych posesji, działają pod presją czasu, a teren do obsługi jest rozległy. Po pewnym okresie rezygnują
z pracy.

Pan Marek Matejski pytał o umieszczenie skrzynek na początku ulicy. Pani Naczelnik podkreślała, że żółte skrzynki znajdują się w wyznaczonych miejscach , jest ich dużo , ale często nie są opróżniane przez mieszkańców i korespondencja w nich zalega.

Pan Jan Górecki zwrócił uwagę na niewygodną dla mieszkańców Przyłęk rejonizację usług pocztowych. Pan Zbigniew Rosin podkreślił, że likwidacja punktów pocztowych oddala urząd od mieszkańców.

Pan radny Krzysztof Kocikowski prosił panią Naczelnik o rozmowy z dyrekcją i pracownikami o stanie skrzynek pocztowych zlokalizowanych przy ulicach. Uszkodzone powinny być
na bieżąco wymieniane.

Pani Ewa Zimna zgłaszała problem zostawiania awiza na murku ogrodzenia przez listonosza.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, dlaczego listonosze nie noszą mundurów służbowych. Starsze osoby często nie rozpoznają listonosza i nie otwierają drzwi , boją się.

Na zakończenie pani naczelnik Magdalena Grabowska stwierdziła , że problem mieszkańców Przyłęk rozwiązałaby agencja pocztowa, którą można otworzyć na terenie naszej miejscowości. Zachęcała do współpracy.

 

Bezpieczeństwo w sołectwie

Dzielnicowy starszy sierżant pan Krzysztof Bratz z Komisariatu Policji w Białych Błotach przedstawił mieszkańcom pozytywną informację o bezpieczeństwie. Choć nie odnotowano w najbliższym czasie zdarzeń kryminalnych w naszej miejscowości, to jednak zaapelował
o rozwagę i czujność mieszkańców. Podkreślił, że liczne telefony otrzymywane
od mieszkańców dotyczące obcych samochodów przemieszczających się po okolicy często są nieuzasadnione. Prosił o zapisywanie numerów rejestracyjnych, marki takich aut i podanie przy zgłoszeniu. Ułatwi to interwencję policji. Podkreślił, że brak oznakowania posesji lub jej niewłaściwe oznakowanie utrudnia często dotarcie patrolu do miejsca zgłoszenia. Zaapelował o podawanie policji lokalizacji miejsc, gdzie pojawiła się „dziwna” roślinność.

Poinformował, że od poniedziałku nastąpi zmiana na stanowisku dzielnicowego . Numer
do nowej pani dzielnicowej możemy odszukać na stronie internetowej posterunku.

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

 

Pan Sołtys przedstawił zebranym propozycje wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 200,00 zł

Imprezy rekreacyjno – integracyjne: Festyn Rodzinny 2.500,00 zł

Festyn Jesienny 2.200,00 zł

Orszak Trzech Króli 631,30 zł

Budowa oświetlenia ulic 35.000,00 zł

Modernizacja placu zabaw 5.000,00 zł

Razem do wydatkowania 45. 531,30 zł

 

 

Dyskusja

W czasie dyskusji nad projektem wydatków pan Wiktor Szynka zaproponował, aby może
z funduszu przeznaczyć środki na przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Zabytkowa z Przysieckiego. Pan Sołtys zapewnił, że takie przejścia zostaną wykonane
w trakcie budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Pan Paweł Mucha zapytał, czy w proponowanych wydatkach na oświetlenie ulic uwzględniono kwotę
na wykonanie projektów. Pan Sołtys wyjaśnił, że uwzględniono wykonanie projektów jako wkładu sołectwa do inwestycji z ZIT.

 

Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 37 osób, wstrzymało się – 0 , przeciw - 0

Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 02/2018.

 

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

 

Pan radny Krzysztof Kocikowski potwierdził kolejny raz , że tym terenem nie jest zainteresowany już Kaufland i nadal pozostaje on własnością pana Ptaka.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

 

Pan Andrzej Szmytka poinformował , że w przyszłym tygodniu, jeśli pogoda na to pozwoli, rozpocznie się równanie dróg na terenie gminy. Prosił, aby mieszkańcy zgłaszali do sołtysa
te ulice , które wymagają koniecznego wyrównania. Mieszkańcy informowali, że należy zniwelować skarpę ciągnącą się od ulicy Tęczowej do Żyznej. Pan Krzysztof Kocikowski zwracał uwagę na niebezpieczny odcinek ulicy Zabytkowej naprzeciwko Zakładu OSKA, gdzie znajduje się duża skarpa i uskok. Należy uskok uzupełnić kruszywem. Mieszkaniec ulicy Młodej prosił o utwardzenie nawierzchni drogi i wyrównanie jej poziomu z ulicą Kanarkową , należąca do sołectwa Brzoza, w celu lepszego przejazdu.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, czy na ulicy Przysieckiego ( droga powiatowa) zostanie położona nowa nawierzchnia. Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że nie ma żadnych planów, co do nawierzchni tej drogi. Poinformował natomiast zebranych , iż została opracowana dokumentacja budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Projektowany chodnik ma 700 m i zaplanowano również na tym odcinku 3 do 4 przejść dla pieszych. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu i można będzie zgłaszać uwagi. Zadanie
to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Na początku września projekt został oddany
do Starostwa i przekazany do Wojewody, celem rozpoczęcia procedury negocjacji
z właścicielami posesji. Zebrani zapytali, co z przejazdem przez przepust wodny. Jak to zostanie rozwiązane. Pan inspektor zapewnił , że zbada tę sprawę, jak została ona rozwiązana w projekcie. Pan Marek Matejski pytał o budowę ulicy Zabytkowej. Pan Paweł Zuehlke poinformował, że w lutym 2018 r. gmina sporządziła plan budowy dróg do 2026
 roku i w nim jest ujęta budowa tej ulicy na odcinku do Cichej. Pan Zbigniew Rosin stwierdził, że jest to droga strategiczna , łącząca dwie gminy i powinna być wykonana.

Pan Andrzej Szmytka poinformował o postawieniu nowego lustra o większej średnicy przy połączeniu ulic Zabytkowej i Wodnej, które będzie ułatwieniem dla kierowców.

 

Oświetlenie ulic.

Pan Sołtys poinformował zebranych , że wykonanych zostanie 71 lamp z ZIT , 34 lampy wykona gmina , a 19 lamp zostanie sfinansowanych z funduszu sołeckiego, suma 124 lampy. Koszt jednej lampy to ok. 5.000 zł. W sołectwie postawiono już około ok. 100 lamp oświetleniowych. Również z środków ZIT 77 lamp zostanie zmodernizowanych tj. korpusy i kable istniejących już lamp zostaną wymienione, żarówki sodowe zastąpione ledowymi. Obniży to rachunki za oświetlenie. Do Urzędu Gminy zostało skierowane pismo
od Sołtysa o projektowanie oświetlenia 34 ulic w Sołectwie Przyłęki, co przy uruchamianiu kolejnych transz z środków ZIT pozwoliłoby zakończyć trudny proces oświetleniowy ulic w Sołectwie Przyłęki.

Pan Andrzej Szmytka prosił o zgłaszanie awaryjności oświetlenia ulic do pana Sołtysa lub bezpośrednio do jego referatu - numer telefonu 52 323 90 68.

 

Wolne wnioski

Pani Małgorzata Zimna wnioskowała o odsłonięcie znaku stop przy wjeździe z ulicy Biznesowej w ulicę Przysieckiego , bo jest słabo widoczny.

Pan Krzysztof Zimny zwracał uwagę na słabą widoczność dla kierowców jadących od strony Brzozy ulicą Zabytkową przy skręcie w ulicę Przysieckiego. Samochody parkujące po prawej stronie ulicy Przysieckiego zasłaniają wyjazd. Należałoby tu inaczej zorganizować ruch lub postawić lustro.

Mieszkańcy mówili również o niewłaściwie funkcjonującej sygnalizacji w Stryszku. Prawdopodobnie źle ustawiona jest czujka. Tworzą się korki i długo czeka się na zmianę świateł . Prosili pana Andrzeja Szmytke o zwrócenie się z tym problemem do przedstawicieli GDDKi A.

Pan Zbigniew Rosin wnioskował o kontrolę jakości słupów energetycznych . Większość z nich jest już w fatalnym stanie i powinna być wymieniona. Pan inspektor Andrzej Szmytka prosił
o kierowanie takich wniosków bezpośrednio do działu majątku Enei.

 

Na tym zebranie zakończono

 

 

Protokołowała Małgorzata Komórek

 

 

Przewodniczył Paweł Zuehlke

 

Załącznik - 1

Uchwała nr 02/ 2018 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

 

 

 

 
Data dodania: 2018-04-30

 

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 20.04.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 20.45.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 33 osoby.

oraz:

pan Jan Jaworski zastępca wójta gminy Białe Błota

pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Wiekierak kierownik referatu gospodarki przestrzennej

pani Anna Zdunek kierownik referatu ochrony środowiska

pan Przemysław Kowalski z referatu utrzymania dróg

pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad .

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

3. Budżet sołectwa za 2017 rok - rozliczenie z wykonania zadań.

4. Stan dróg w sołectwie.

5. Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego.

6. Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

7. Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

8. Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

9 . Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

10. Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki.

11. Wolne wnioski.

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 rozpoczęto zebranie wiejskie. Jednomyślnie dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz jednomyślnie zatwierdzono przedstawiony przez prowadzącego zebrania porządek obrad.

Informacja dotycząca wykonania zadań z budżetu na rok 2017

Pan sołtys Paweł Zuehlke przedstawił wykonane zadania z budżetu sołectwa na rok 2017.

Z budżetu w wysokości 35.173,70 zł wydatkowano :

- 173,70 zł na utrzymanie strony internetowej,

- 1999,99 zł na wykonanie oświetlenia na placu zabaw,

- 5.087,86zł na imprezy integracyjne ( Festyn Rodzinny i Święto Latawca),

Nie wydatkowano dodatkowej kwoty nie związanej z funduszem sołeckim 28.000 zł przeznaczonej na budowę oświetlenia , ze względu na brak projektów. Cała kwota została przesunięta na rok bieżący do realizacji oświetlenia dróg w sołectwie.

Stan dróg w sołectwie.

Pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg poinformował zebranych, że 26 marca zgodnie z harmonogramem rozpoczęło się równanie dróg gruntowych w sołectwie Przyłęki. Wyrównano 40 ulic . Zaznaczono również na drodze asfaltowej – ulica Zabytkowa - miejsca do uzupełnienia . Zostaną one wykonane w późniejszym okresie. Ulica jest wąska, więc planuje się poszerzenie łuku tej drogi i wykonanie utwardzenia w masie bitumicznej.
Na drewnianych słupach znajdujących się przy ulicy umieszczone zostaną ograniczniki.

Pan Zbigniew Rosin zwrócił uwagę na istniejące drugie zwężenie ulicy Zabytkowej w okolicy posesji państwa Wawrzyniak. Należałoby postawić na ulicy Zabytkowej ograniczniki żółto – czarne, które ograniczyłby prędkość poruszających się po drodze aut.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminny, sygnalizował problem słupa telekomunikacyjnego znajdującego się na łuku ulicy Zabytkowej. Powinien on zostać przesunięty, bo znajduje się zbyt blisko jedni i zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Mieszkańcy podkreślali , że ulica Zabytkowa łącząca dwie gminy powinna być wizytówką wsi
i gminy, tymczasem wygląda fatalnie.

Pan Jacek Zajdlewicz pytał, czy nie można w końcu przystąpić do przebudowy tej ulicy.

Pan Jan Jaworski poinformował , że wykonanie ulicy Zabytkowej można wpisać do budżetu gminy na przyszły rok. Zabytkowa wraz z Biznesową stanowić miały kiedyś objazd rezerwowy dla drogi serwisowej.

Pan Krzysztof Kocikowski , radny gminy, pytał , czy istniejący projekt budowy ulicy Zabytkowej nadal jest aktualny. Podkreślił, iż do budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, a nie realizuje się starych. Utwardzona miała zostać część ulicy Przyrodniczej
i Vianneya , a to zadanie nie znalazło się w budżecie na ten rok. O kłopotach i problemach mieszkańców Przyłęk się nie pamięta.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, wyjaśnił, że władze gminy nie pozyskały dotacji
z projektów na budowę obiektu sportowo świetlicowego, więc inwestycja realizowana jest
w całości ze środków gminy. Podjął również działania w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji. Jeśli się to uda, to pozostałe środki przeznaczy na budowę wspomnianych dróg. Podkreślił, iż budżet gminy jest bardzo napięty.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg Witold Kostencki poinformował zebranych , iż
w najbliższym czasie zostaną wykonane prace na odcinku ulicy Białej i zostanie wycięta tam część drzew.

Mieszkańcy ulicy Bocznej i Szuwarowej, panowie Krzysztof Malatyński i Arkadiusz Ogrodowski, zwracali uwagę na zły stan ulicy Bocznej , która po zimie była nieprzejezdna,
a mieszkańcy nie mogli dojechać do swoich domów. Użyty sprzęt drogowy , który miał wyrównać drogę, ugrzązł w błocie i raczej jeszcze bardziej zniszczył jej nawierzchnię. Pan Arkadiusz Ogrodowski prosił o wygarnięcie ziemi z rowu, który powinien odprowadzać wodę w czasie opadów. Mieszkańcy tych ulic prosili przedstawicieli gminy o pomoc w sporze między mieszkańcami ościennej gminy, którzy zagradzają przepust, przez który mogliby wyjeżdżać z ulicy Szuwarowej w stronę Brzozy. Przedstawiciele referatu utrzymania dróg pan Witold Kostencki i Przemysław Kowalski zapewnili , ze naprawa ulicy Bocznej zostanie wykonana w najbliższym czasie. W sprawie przepustu zostaną podjęte rozmowy z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka.

Pan Jan Górecki pytał, o uzupełnienie chodnika przy ulicy Dymnej , na wykonanie którego środki zostały przesunięte na inne zadania za poprzedniej kadencji wójta. Pan Jan Jaworski , zastępca wójta gminy Białe Błota, zapewnił , że zawnioskuje , aby chodnik został wykonany. Musi to jednak zostać zaakceptowane przez Radę Gminy.

Pan Cezary Prill zwrócił uwagę na fatalny stan ulic Młodej i Tęczowej . Podczas odśnieżania ulic Tęczowej i Willowej zasypuje się wjazd w ulicę Młodą. Pytał też , czy ulica Młoda może być asfaltowa i dlaczego nie jest odśnieżana.

Pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg wyjaśnił, że ulice gruntowe odśnieżane są tylko na zlecenie , bowiem budżet na utrzymanie dróg jest ograniczony. Ulica Młoda jest ulicą prywatną.

Pani Małgorzata Zimna pytała , czy obecny stan wskazuje na zakończenie łatania dziur od ulic Młodej do Willowej. Zwracała uwagę na zły stan asfaltu na ulicy Tęczowej.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg podkreślił, iż zaznaczone w nawierzchni dziury będą uzupełnione.

Pan Zbigniew Rosin pytał, kto wykonał asfalt na ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Kocikowski poinformował, że nawierzchnia asfaltowa ulicy Tęczowej została wykonana prywatnie z inicjatywy mieszkańców, wiórkami asfaltowymi. Na obecne czasy były takie możliwości. Teraz jednak ulica wymagałaby przebudowy.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała zastrzeżenia do sposobu równania drogi stanowiącej ulicę Księżycową . Utworzono wysokie burty. Równiarka zasypała wjazdy do posesji . Wzruszona struktura drogi utrudnia przejazd . W czasie dłuższego braku opadów należałoby drogę polewać wodą. Informowała również o cuchnących hałdach mułu utworzonych wzdłuż drogi przy czyszczeniu rzeki .

Pani Małgorzata Komórek zwracała uwagę na podobną sytuację przy ulicy Młyńskiej. Wzruszona piaskowo- szlakowa struktura drogi gruntowej, jaką jest ulica Młyńska, w okresie braku opadów powoduje, że poruszające się szybko liczne auta powodują unoszenie się ogromnego kurzu w stronę posesji zarówno przy ulicy Młyńskiej jak i Kąpielowej. Piesi
i rowerzyści nie mogą się swobodnie przemieszczać ulicą ze względu na unoszący się kurz powodowany przez auta. Nawierzchnia drogi też wymagałaby polewania wodą w okresie suszy.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminy, zadał pytanie , czy należy w ten sposób równać drogi i wzruszać ich strukturę. Może należy tylko wałować. Stwierdził, że drogi utwardzone kruszywem też się kiedyś wybiją, a na drogi asfaltowe gmina nie ma pieniędzy.

Pan Jan Jaworski poinformował, że sporządzono plan budowy dróg asfaltowych w gminie
na kolejne lata i w Przyłękach planuje się wykonanie asfaltu na ulicach Księżycowej, Gwiaździstej , Dojazdowej, Kąpielowej i Siedliskowej.

Pani Małgorzata Komórek zapytała, jakie jest uzasadnienie wykonania asfaltu na ulicy Kąpielowej skoro większy ruch występuje na ulicy Młyńskiej. Przemieszczają się nią również mieszkańcy Prądek. Pan zastępca wójta stwierdził, iż przygotowany plan można poddać jeszcze konsultacjom społecznym.

Panowie Witold Kostencki i Przemysław Kowalski z referatu utrzymana dróg zapewnili mieszkańców , że ich wnioski zostaną wzięte pod uwagę , a drogi w najbliższym czasie zostaną naprawione i powinny zostać przeprofilowane.

Pan Krzysztof Malatyński zapytał, czy jest wyliczone, ile dróg wykonuje się na 1 mieszkańca, ile gmina przeznacza środków na utrzymanie dróg na sołectwo. Takich danych gmina nie posiada.

Pani Anna Zdunek, kierownik referatu ochrony środowiska, poinformowała, że pobocza drogi powiatowej – ulica Przysieckiego - są ciągle zaśmiecane. Niedawno zostały oczyszczone, niestety pojawiły się znowu śmieci , a nawet całe worki śmieci.

Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego

Pan Andrzej Szmytka , radny powiatowy, poinformował, że powiat w porozumieniu z gminą wykonuje projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego. Będzie on przebiegał od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej prawą stroną zgodnie z sugestiami mieszkańców. Pasy będą wykonane dopiero po zaistnieniu około 700 m chodnika, zgodnie
z projektem, trzy czy cztery przejścia. Teraz wykonuje się etap projektowania i trzeba przystąpić do wykupu gruntów. Istnieje prawdopodobieństwo wykonania chodnika do końca roku, ale przy współudziale gminy.

Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, poinformował zebranych, że obiekt jest budowany
ze środków gminnych. Termin oddania wyznaczono na czerwiec 2018 r. , jednak wykonawca wnosi o jego wydłużenie o miesiąc. Wykonano już wiele prac, m.in. instalacje wodne
i elektryczne, w 80 % tynki, ocieplenie poddasza, zalano posadzki. Gmina rozpoczęła już starania o pozyskanie dofinansowania na budowę obiektu, czego nie uczyniono wcześniej. Trzeba również pozyskać środki na wyposażenie obiektu.

Nową inicjatywą gminy jest termomodernizacja szkoły ( stare budynki) w ramach dofinansowania unijnego. Złożony wniosek musi przejść jednak pozytywną weryfikację.

Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował mieszkańców, że nie jest planowana żadna inwestycja na tym terenie. Prawdopodobnie inwestor, który miał plany budowy centrum logistycznego zrezygnował z inwestycji na tym terenie. Właściciel terenu po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego przez gminę wystąpił o końcowe wylesienie tego terenu i przeznaczenie go na teren inwestycyjny. Trwa procedura wykupu części terenu przez użytkownika wieczystego. Teren pozostaje nadal w rękach prywatnego właściciela.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, czy rozbiórka obiektów na tym terenie była legalna.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował, że taką wiedzę posiada tylko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

Pan sołtys Paweł Zuehlke określił realizację oświetlenia jako trudną. Poinformował,
że istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę funduszy z ZIT na oświetlenie
i w ramach tego możliwe będzie wykonanie 135 lamp w naszym sołectwie, na tych ulicach , gdzie zostały przygotowane projekty. Z funduszy sołeckich na oświetlenie zostaną opłacone projekty i wykonanie jednego punktu świetlnego w ulicy. Mamy siedem nowych projektów do realizacji i trzy z poprzednich lat. Planowana realizacja oświetlenia obejmie ulice Kąpielową, Pokosową , Boczną, Wodną , Bystrą, Szuwarową, Jasną, Usługową , Zabytkową i Vianneya.

Pan sołtys podkreślił, że w pierwszej kolejności zostaną oświetlone ulice, których mieszkańcy złożyli wnioski do sołtysa i rady sołeckiej.

Pani Barbara Wróblewska prosiła o lampę przy ulicy Krętej. Pan sołtys poinformował, że teren ten obejmie lampa planowana przy Pokosowej.

Pan Janusz Burzych pytał , czy mieszkańcy powinni się składać na projekt. Pan sołtys podkreślił, iż projekt ulicy Wczasowej był inicjatywą społeczną.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, dlaczego jedyna lampa przy ulicy Szuwarowej nadal nie świeci. Pan sołtys stwierdził, iż poinformował już o tym fakcie referat inwestycji.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała, że przy ulicy Relaksowej istniejąca lampa została wyłączona
i prosiła o podanie powodu takiego działania ze strony gminy.

Pan Jan Jaworski zapewnił , że wyjaśni sprawę, być może jest to droga prywatna.

Pan Cezary Prill pytał, kiedy będą dalsze projekty na oświetlenie.

Pan Jan Jaworski stwierdził, że trzeba wykonać tytaniczną pracę, aby pozyskać środki z ZIT
na realizację istniejących projektów oświetlenia, poza tym zasady budowy lamp, przewidziane w ramach tych funduszy są skomplikowane. Gmina musi złożyć do 30 czerwca wniosek, który zostanie zweryfikowany przez eksperta. W gminie nie ma na obecną chwilę zespołu do spraw funduszy unijnych.

Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że w budżecie gminy nie zapisano środków
na odkomarzanie , chociaż referat ochrony środowiska zgłaszał taki wniosek do rady gminy. W ubiegłym roku przeprowadzono trzy serie odkomarzania ,według mieszkańców z różnym skutkiem. Problem z komarami jednak się wkrótce pojawi i mieszkańcy sołectwa nie mogą zostać z nim sami, jak podkreślił pan Janusz Burzych, mieszkaniec ulicy Wczasowej. Szczególnie duża ilość komarów pojawia się na terenach przy ciekach wodnych.

Pani Małgorzata Komórek zwróciła uwagę , że brak wody w miejscowym kanale
i zanieczyszczanie go przez mieszkańców sprzyja wylęganiu się dużych ilości komarów.

Obecni mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie o podjęciu na zebraniu uchwały
o przeznaczeniu w budżecie gminy środków na odkomarzanie .

( Uchwała nr 1/2018 z dn. 20.04. 2018 r. w załączniku )

Wnioskowali o czterokrotne wykonanie oprysków przy głównych ciekach wodnych w okresie letnim. Decyzję o sposobie wykonania zabiegów pozostawiają referatowi ochrony środowiska.

Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki psy

Psy przemieszczające się bez opieki na terenie sołectwa zagrażają często dzieciom udającym się do szkoły i rowerzystom. Watahy psów atakują zwierzynę leśną zerującą na polach
i łąkach.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że takie przypadki należy zgłaszać do urzędu gminy
w godzinach jego pracy lub bezpośrednio na policję . Psy są odławiane i umieszczane
w schronisku . Właściciel psa musi pokryć koszty, tj. zapłacić kwotę 700 zł.

Wolne wnioski

Pani Ewa Kiełczyńska wnioskowała o rozwiązanie problemu niskiego ciśnienia wody lub całkowitego braku wody w okresie letnim w sieci wodociągowej na terenie Przyłęk. Zwracała uwagę na problem podrzucanych śmieci i na brak na niektórych posesjach pojemników czy kontenerów na budowach.

Pan Cezary Prill i Małgorzata Zimna wnioskowali o położenie na ulicy Młodej nawierzchni asfaltowej i naprawienie ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Malatyński prosił o wsparcie mieszkańców w sporze o przejazd z ulicy Bocznej do ulicy Bocianowej w Brzozie przez przepust wodny, który jest zamykany nielegalnie.

Pan Radosław Ziółkowski wnioskował o uregulowanie sprawy własności części ulicy Siedliskowej, która kiedyś była drogą techniczną, a później należała do pana Ptaka.

 

 

Protokołowała Przewodniczył

Małgorzata Komórek Paweł Zuehlke

 

 

 

 

 

Załącznik – uchwała nr 1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłęki, dn. 20.04.2018 r.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Mieszkańcy sołectwa Przyłęki podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 kwietnia 2018 r.

wnoszą do Wójta Gminy Białe Błota o zmianę w budżecie gminy na rok 2018 i wprowadzenie pozycji odkomarzanie ( co najmniej czterokrotne) w miejscowości Przyłęki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 33 osoby obecne na zebraniu.

 

 
Data dodania: 2017-09-18

 Protokół do pobrania w pdf

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 01.09.2017 roku. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.00 i  trwało do godz. 20.30. Po stwierdzeniu braku quorum termin rozpoczęcia zebrania przesunięto na godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 24osoby

 

 
Data dodania: 2017-05-09

                                                                       P r o t o k ó ł

                                                 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                                                  odbytego w dniu 21.04.2017 roku

 

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00. i trwało do godz. 21.30.

 W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 42 osoby.

 Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2016-09-29

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 15.09.2016 roku

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.30. i trwało do godz. 20.50.

 Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2016-03-09

Zachęcam do zapoznania się z sprawozdaniem z Zebrania Wiejskiego.

Protokół w pdf

Następna strona

Znajdź nas na Facebooku