Protokoły z zebrań

 
Data dodania: 2020-08-18

                                           Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                                                            odbytego w dniu  11.08.2020 r.

 

Zebranie rozpoczęło się o godz.17.00 i trwało do godz. 20.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 22 osoby

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pan Patrycjusz  Migawa Kierownik Gminnego Centrum Oświaty, Edukacji i Sportu w Białych Błotach

pan Michał Kostkowski p.o. Kierownik Referatu Dróg

sierżant . szt. Michał Kaiser dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białych Błotach

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota, przewodnicząca Komisji Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke  sołtysa Sołectwa Przyłęki ,
 a na protokolanta wybrano panią Małgorzatę Komórek .

Przewodniczący stwierdził , iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał .

Porządek zebrania wiejskiego:

 Otwarcie zebrania – godzina 17.00 – ustalenie quorum.

 Wybór przewodniczącego zebrania .

 Wybór protokolanta zebrania.

Stwierdzenie ważności zebrania.

Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku     zebrania przez mieszkańców.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2020 rok .

Przyjęcie Uchwały nr 02/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Omówienie zgłaszanych  propozycji  do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

Przyjęcie Uchwały nr 03/2020 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Przyjęcie Uchwały nr 04/2020 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego na 2021 rok o 2 672, 00 zł. 

Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych.

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ul. Zabytkowej i jej dalszy projekt, czyszczenie chodników.

Stan parkingu przy boisku sportowym, brak wywożenia skoszonej trawy.

 Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku w Trzcińcu.

Wolne wnioski.

Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad został zatwierdzony następującą ilością  głosów:

„za” było   22  uczestników zebrania ,

„ przeciw „ 0 uczestników zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

 

Streszczenie obrad:

O godz. 17.00 otwarto zebranie wiejskie.  Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 22 głosy za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw,  a na protokolanta jednogłośnie powołano  panią  Małgorzatę Komórek.  Przewodniczący zebrania stwierdził,
 iż zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem Sołectwa
i przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad.

Na wniosek pana Krzysztofa Kocikowskiego do porządku zebrania wprowadzono punkt: Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku w Trzcińcu. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie i przyjęty do porządku obrad.

               Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 Pan sierżant. szt. Michał Kaiser poinformował zebranych , że na terenie sołectwa jest bezpiecznie. Brak zdarzeń kryminalnych , odnotowano jedynie wykroczenia. Pan Jacek Turzyński poprosił o śledzenie w miarę możliwości spraw poruszanych na grupie Przyłęki. Dzielnicowy zaznaczył , iż każda sprawa musi być oficjalnie zgłoszona. Podkreślił , że jest
w kontakcie z panem Sołtysem i przepływ informacji jest szybki. Podał też swój numer służbowego telefonu, na który można dzwonić ( to 695 350 761  ).  

Pan Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na ciągłe zaśmiecanie lasów i pobocza wzdłuż ulicy Przysieckiego. Prosił o zwrócenie bacznej uwagi na osoby , które się tego dopuszczają. Pan Sołtys podkreślił, że  śmieci są często podrzucane. Mieszkańcy zwracali też uwagę
na niebezpieczne i niewłaściwe  zachowania młodzieży przy schodach do  szkoły przy ulicy Zabytkowej oraz przy moście w kierunku Olimpina. Prosili o zainteresowanie się tym problemem.

      Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

 na 2020 rok .

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju środki z funduszu sołeckiego na rok 2020
 w kwocie 7 500 zł  przeznaczone na organizację imprez : Rodzinna Majówka Rowerowa
( kwota 2 000 zł  ), Festyn Rodzinny ( kwota 3 000 zł),  Święto Latawca ( kwota 2 500 zł ) planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- Wykonanie podłoża pod skatepark przy ulicy Zabytkowej w kwocie 7 180 zł.

- Zwiększenie kwoty do zakupu tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Zabytkowej w kwocie 320 zł.

Propozycje zmian wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2020 są zasadne i wpływają na poprawę życia mieszkańców. O budowę skateparku prosili młodzi mieszkańcy naszej wsi,  w pisemnej  petycji skierowanej  do pana Sołtysa i Rady Sołeckiej. Natomiast tablica ogłoszeniowa wymaga wymiany , ponieważ  jest bardzo zniszczona.

            Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

Pan Sołtys głośno odczytał  zebranym projekt uchwały i wniosek w celu zapoznania mieszkańców z treścią tych dokumentów.

          Dyskusja.

W tracie dyskusji na projektem głos zabrał pan Paweł Mucha, który nie wyraził aprobaty
 dla pomysłu budowy skateparku.  Stwierdził, iż te środki można przeznaczyć na inne cele m.in. kamery monitoringu przy ulicy Zabytkowej, plac zabaw czy utwardzenie wjazdu w ulicę Młyńską.  

Pani Magdalena , mieszkanka ulicy Dojazdowej wyraziła zadowolenie z inicjatywy budowy skateparku . Ucieszy to dzieci i młodzież naszej wsi.  Często rodzice wożą dzieci do Zielonki czy Białych Błot , aby korzystały z takiego obiektu.

         Przyjęcie Uchwały nr 02/2020 o zmianie wniosku do funduszu soleckiego na 2020 rok.

Za przyjęciem uchwały nr 02/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku
 o zmianę wydatkowania przyznanych  środków  z funduszu sołeckiego było :

„ za”                   21 uczestników zebrania

„ przeciw „          1 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Treść uchwały w załączeniu ( 1 egz. )

Omówienie zgłaszanych  propozycji  do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

       Fundusz sołecki na rok 2021 wyodrębniony w budżecie gminy  oszacowano na kwotę 55 077, 60 zł.  

Pan sołtys Paweł Zuehlke przedstawił następujące  propozycje wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego w roku 2021 :

- Imprezy rekreacyjno – integracyjne .

      Orszak Trzech Króli, Nasze Przyłęckie Kolędowanie -  1 000 zł

      Rodzinna Majówka Rowerowa-   2 000 zł

      Festyn Rodzinny  - 3 000 zł

      Święto Latawca  w Przyłękach – 3 000 zł

-  Mikołajkowa Niedziela Medyczna – 1 000 zł

- Budowa Skatepark  - 45 077, 60 zł

Przedsięwzięcia  wpłyną na poprawę życia mieszkańców.

             Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

Pan Sołtys odczytał zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

        Dyskusja

Dyskusji nie podjęto.

     Przyjęcie Uchwały nr 03/2020 o akceptacji wniosku do funduszu soleckiego na 2021 rok.

Za przyjęciem uchwały nr 03/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku
o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego było :

„ za”                   21 uczestników zebrania

„ przeciw „          1 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Treść uchwały w załączeniu ( 1 egz. )

  Przyjęcie Uchwały nr 04/2020 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia.

Głosowaniu poddano uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie dodatkowych środków z funduszu sołeckiego w związku z uchwałą RGK. 0007.92 2019 R.G. BB z 28 maja 2019 r. oszacowaną na kwotę 2 762, 00 zł w budżecie na rok 2021  na realizację zadań służących poprawie życia mieszkańców.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki ( przystanek ul. Młyńska ) – prace ogrodnicze w II i III kwartale 2021 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 04/2020 z dnia 11.08.2020 r.  było :

„ za”                     22 uczestników zebrania

„ przeciw „           0 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „  0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Treść uchwały w załączniku ( 1 egz. )

             Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych.

 Pan Wójt poinformował zebranych , że na terenie po dawnych Zakładach Mięsnych inwestor zamierza wybudować hale magazynowo – dystrybucyjne. Prawdopodobnie pierwsza powstanie w przyszłym roku.  Inwestorem jest Nalepa Capital Trust Spółka.  Zebrano już wszystkie opinie instytucji dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko. GDDKiA  
w Bydgoszczy wydała  pozytywną opinię  i nie wniosła zastrzeżeń. Opinie , które spłynęły
do Urzędu Gminy nie budzą zastrzeżeń , więc wkrótce wydania zostanie decyzja środowiskowa dla tej inwestycji.  Na przełomie września i października odbędzie się spotkanie w urzędzie gminy z przedstawicielami inwestora i przedstawicielami właścicieli firm oraz reprezentantami sołectw Przyłęki i Zielonka. Na spotkaniu omówione zostaną wszelkie sprawy związane
z inwestycją i rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Mieszkańcy obawiają się paraliżu komunikacyjnego związanego z ruchem tirów.

Pan Wójt  zaznaczył , ze nie ma jeszcze żadnych ustaleń i uzgodnień z inwestorem, dlatego konieczne jest kolejne  spotkanie. Poprzednie miało raczej charakter informacyjny. Teraz trzeba wypracować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony. Pogodzić interesy inwestora i mieszkańców. Strony  zostaną powiadomione  o terminie spotkania.   

     Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ul. Zabytkowej i jej dalszy projekt, czyszczenie chodników.

Istniejący projekt budowy ulicy Zabytkowej na odcinku do ulicy Cichej zostanie uaktualniony

 i dostosowany.  Pan Wójt poinformował , że projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania

 z programu dróg samorządowych. Musi jednak przejść weryfikację. Nie ma jeszcze projektu drugiego  odcinka  ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej  do Brzozy. Brak też środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Na tym odcinku wybudowanych zostanie  28 lamp oświetleniowych.  

Pan Krzysztof Kocikowski stwierdził, że pożądane byłoby wykonanie  dokumentacji projektowej tego odcinka ulicy. Droga ma bowiem strategiczne znaczenie dla wsi i jej mieszkańców. Również pan Zbigniew Rosin podkreślił , że jest to bardzo ważna inwestycja.

Mieszkańcy poruszyli problem złego stanu pobocza ulicy Zabytkowej . Powstają tam głębokie wyrwy utrudniające ruch. Pan kierownik Referatu  Dróg zapewnił , że zleci naprawę pobocza. Mówiono również o stanie ulicy Przysieckiego i o usterkach powstałych przy budowie chodnika przez Starostwo Powiatowe, które do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte. Pan Wójt zapewnił zebranych , że zgłaszał problem do Starostwa , ale nie ma odzewu, nie można umówić się na spotkanie w tej sprawie. Pan radny Kocikowski poinformował , że rozmawiał w tej sprawie z radnym powiatowym Andrzejem Szmytka i prosił o pomoc w tej kwestii.  

Pan Sołtys prosił również o wsparcie ze strony Urzędu Gminy w kwestii oczyszczenia chodników  należących do drogi powiatowej z chwastów.  Natomiast pobocze kanału będzie oczyszczane dopiero we wrześniu.

  

 

          Stan parkingu przy boisku sportowym, brak wywożenia skoszonej trawy.

Parking przy boisku sportowym wymaga zagospodarowania. Mieszkańców niepokoją hałdy gnijącej trawy w jego części oraz wysokie chwasty porastające teren. Pan Patrycjusz Migawa

Kierownik COEiS w Białych Błotach poinformował, że w dniu dzisiejszym pracownicy przystąpili do uporządkowania terenu, koszenia traw i chwastów. Rozważa się  też utwardzenie terenu kruszywem. Natomiast wywożenie traw wiąże się z dużymi kosztami. Proponuje więc zasłonienie części terenu , gdzie będą składowane trawy. Obiecał , że zadba o estetyczny wygląd tego terenu.    

           Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku

          w Trzcińcu.

Pan radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę wznowienia działalności kopalni piasku
w Trzcińcu. Wyraził swoje obawy  z tym związane. Pan Wójt oświadczył , że rozpoczęto dopiero procedurę ustalenia oddziaływania kopalni na środowisko. Nie ma jeszcze decyzji środowiskowej wydanej przez gminę.

           Wolne wnioski

     Pan Krzysztof Kocikowski wnioskował o przeniesienie lamp solarnych z ulicy Przysieckiego

 ( przy wjeździe w drogę serwisową )  w inne miejsce, gdzie będą bardziej przydatne. Zwrócił się również z zapytaniem do pana Wójta o realizację budowy zatoczki autobusowej
na Zabytkowej naprzeciwko kościoła. Pan Wójt poinformował , iż sprawa została przekazana do realizacji i wykonana została dokumentacja oraz wystosowano zapytanie ofertowe. Niestety kwota złożonej oferty przewyższa środki przeznaczone przez gminę na ten cel. Zapytanie ofertowe zostanie w najbliższym czasie powtórzone.

Pan Zbigniew Rosin ponownie wnioskował o postawienie pojemnika na śmieci przy pętli autobusowej przy ulicy Wodnej. Nadal kierowcy wyrzucają śmieci do pobliskiego lasu.

Pani Bernadetta Pawlaczyk ponownie prosiła o oczyszczenie i udrożnienie działki drogowej  288/17 , ulica Ziołowa. Nie ma  wciąż dojazdu bezpośredniego do swojej posesji. Sprawa była poruszana już wielokrotnie, lecz nie doczekała się realizacji. Pan kierownik Referatu Dróg obiecał , że sprawą się zajmie. 

Mieszkaniec ulicy Dojazdowej informował o zalewaniu posesji i drogi  w czasie opadów deszczu. Prosił o zainteresowanie się problemem. Pan kierownik referatu obiecał , że do jesieni sprawa zostanie załatwiona.

Pan Jan Górecki kolejny raz poruszył sprawę dokończenia chodnika przy ulicy Mostowej
 i Dymnej, która nie doczekała się realizacji na przestrzeni 10 lat. Mieszkańcy oczekują
na konkretne działania w tej sprawie.  Następnie poruszył problem wyrównania zakrętu dróg Dojazdowej i Kąpielowej. Dokonano tam nawiezienia kruszywa , ale nic nie zrobiono.

Zapytał o usunięcie wyrwy  wypłukanej przez wody deszczowe w ulicy Młyńskiej. Miejsce to zostało zabezpieczone , ale od dwóch tygodni nic się nie dzieje. Pan kierownik Referatu Dróg zapewnił , że był na oględzinach i sprawa zostanie załatwiona.

Pan Paweł Mucha poinformował , że również przy  połączeniu ulicy Młyńskiej i Siedliskowej wody deszczowe wymywają drogę  i tam się gromadzą , co utrudnia ruch.

Pan Jan Górecki prosił o informację , w jaki sposób załatwiona została sprawa  zanieczyszczania Kanału Przyłęckiego. Pan Wójt wyjaśnił , że gmina monitorowała sprawę i zwróciła się
o działania do instytucji odpowiedzialnych za kanał. Zainteresowała też problemem gminę ościenną . Jednak urząd nie może wchodzić w kompetencje instytucji zarządzających kanałem.

Wiadomo, że ujawniono sprawcę zdarzenia , trwa postepowanie. Natomiast mieszkańcy mają prawo zgłosić takie zdarzenie do prokuratury czy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeśli posiadają wiedzę na ten temat.

Mieszkanka ulicy Dojazdowej poruszyła problem nietrzeźwych rowerzystów przebywających w godzinach 10 do 12 w okolicach sklepu „ Pszczółka „. Stwarzają oni zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również młodzież poruszająca się  po jezdni na łyżworolkach  i hulajnogach stanowi potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym.   

 

           Zamknięcie zebrania.

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący podziękował mieszkańcom i gościom
za przybycie.

 

 

 

     Protokołowała :                                                                                   Przewodniczący zebrania

 

Małgorzata Komórek                                                                                       Paweł Zuehlke

 

 
Data dodania: 2020-03-01

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 12.02.2020 r.

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 20.30

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 14 osób i 3 gości

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pani Sonia Topolewska – Kierownik Referatu Inwestycji

pan Andrzej Wiekierak – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

pan Henryk Sykut – V-ce Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota, przewodnicząca Komisji Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

pani Magdalena Sznajder – radna gminy Białe Błota

sierż . szt. Michał Kaiser dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białych Błotach

pani Małgorzata Komórek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej

pani Magdalena Zuehlke – specjalista ds. projektów unijnych w LGD Trzy Doliny

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór protokolanta zebrania.

4. Stwierdzenie ważności zebrania.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

7.Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.

8. Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2020 r.

9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

10. Dyskusja.

11. Przyjęcie uchwały nr 01/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 r.

12. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

13. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

14. Informacje dotyczące termomodernizacji starych budynków Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

15. Informacje o ekopatrolu na terenie gminy.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

 Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 13 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, a na protokolanta jednogłośnie powołano panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad. Mieszkańcy wyrazili zgodę na przesunięcie punktu 11 dotyczącego bezpieczeństwa w Sołectwie na początek obrad oraz wprowadzenie punktu- Informacje o ekopatrolu na terenie gminy. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pan sierż . szt. Michał Kaiser zapewnił , że na terenie sołectwa jest bezpiecznie. Zdementował doniesienia o włamaniach , które pojawiły się na portalu społecznościowym. Poinformował zebranych o usiłowaniu wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka w dwóch miejscowościach na terenie gminy . Prosił o czujność, aby nie dać się nabrać. Poinformował , że numer kontaktowy do dzielnicowego znajduje się na stronie internetowej komisariatu. Zaznaczył , że odbiera telefony tylko w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 112.

Mieszkańcy poruszyli, po raz kolejny, problem nadmiernej prędkości i nadtonażu pojazdów korzystających z ulic Zabytkowej i Przysieckiego. Mieszkańcy apelowali o częstsze kontrole
na tych ulicach i skorzystanie przez uprawnione służby z monitoringu w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów drogowych. Poruszono również problem psów biegających swobodnie po drogach publicznych. Dzielnicowy poinformował , że takie zdarzenia należy zgłaszać do komisariatu policji lub dzwonić pod nr 112 po patrol interwencyjny.

Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.

Pan Sołtys przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.

Budżet Sołecki 2019 rok – realizacja.

- Oświetlenie 35 000 zł + Urząd Gminy 35 000 zł + 30 000 zł z 2018 r.- kwota wydatkowana

35 000 zł Fundusz Sołecki + 84 182,52 zł Budżet Gminy.

- Zakup dodatkowych elementów placu zabaw kwota 5 000,00 zł - wydatkowano na dwaprojekty 5 000,00 zł - Orszak Trzech Króli kwota 631,30 zł - wydatkowano 631,30 zł

- Festyn rodzinny kwota 2 500,00 zł - wydatkowano 2 499,81 zł.

- Gminne Święto Latawca kwota 2 200,00 zł - wydatkowano 2 192,68 zł

Razem wydatkowano 45.523, 79 zł z kwoty 45. 531, 30 zł

Inwestycje w 2019 roku.

- Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego do wykonania chodnika w ul. Antoniego Przysieckiego, środki 615 000,00 zł (Budżet Gminy).

- Budowa drogi ul. Przyrodnicza 370 908,34 zł(Budżet Gminy).

Pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych i gminnych .

- Budowa łącznika drogi ul. ks. Jana Vianneya - 217 251,91 zł (Budżet Gminy).Pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych i gminnych.

- Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów środki 5 000,00 zł (Budżet Sołecki).

- Oświetlenie 119 182,52 zł(Budżet Gminy / Budżet Sołecki).

SUMA 1 303 160,25 zł

 

Inwestycje oświetleniowe na terenie sołectwa.

– 1 lampa (4 115,20 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Usługowa - 1 lampa + szafa (5 639,00 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Bystra - Wodna – 1 lampa + szafa (6 030,52 zł ) Budżet Sołecki.

Budowa oświetlenia:

- ul. Pokosowa – 1 lampa + szafa (6 090,40 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Kąpielowa, ul. ks. Jana Vianneya – 1 lampa (2 904,80 zł )

- Plac zabaw – 4 lampy (10 000,00 zł ) Budżet Gminy.

Projekty z uzyskanym pozwoleniem / zgłoszeniem – ulice:

 

Jasna, Usługowa, Pokosowa I część, Kąpielowa, Bystra, Wodna, Kręta, Przyrodnicza, Księżycowa, Planetarna, Młoda, Willowa, Gwieździsta,Zakładowa, Widokowa, Boczna I część, Pokosowa II część, Gościnna, Promienna, Zacisze, Siedliskowa, Platynowa, Podniebna, Dojazdowa, Budżet Gminy.

W oczekiwaniu na pozwolenie / zgłoszenie:

Boczna II część, Zabytkowa II część,

Koszty projektów:I zakres 60 946,50 zł , II zakres 23 456,10 zł

Organizacja 3 wycieczek:

15 czerwca 2019 (Hel - Władysławowo)

7 września 2019 (Poznań – Termy Maltańskie

10 listopada 2019 (Gdynia – Aquapark Reda)

Działania na terenie Sołectwa.

- 6 stycznia 2019r. VII Kolędowanie z Orszakiem Trzech Króli – organizator Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 15 marca 2019r. Zebranie Wiejskie.

- 25 maja 2019r. VII Rodzinna Majówka Rowerowa – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 22 maja 2019r. Szczepienie Zwierząt.

- 08 czerwca 2019r. Festyn Rodzinny.

- 12 września 2019r. Zebranie Wiejskie

- 12,13,14,20,21 września 2019r. Przeglądy Kominiarskie - organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

-14 września 2019r. Gminne Święto Latawca.

- 21 września 2019r. Festiwal Piosenki ,,Śpiewam o Miłości’’ – organizator Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 24 września 2019r. PROJEKT Fotowoltaika MR SOLAR, wybudowano 21 instalacji w Sołectwie Przyłęki – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 8 grudnia 2019r. VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 6 stycznia 2020r. VIII Kolędowanie z Orszakiem Trzech Króli – organizator Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Przyłęk przekazano 1500,00 zł

- W trakcie roku przynajmniej raz na 2 miesiące odbywały się spotkania z Radą Sołecką,

na których omawiano bieżące problemy w miejscowości.

- Pobór podatków 4 razy w roku do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Pan Sołtys przedstawił również inwestycje na rok 2020 .

- Uaktualnienie projektu i budowa ul. Zabytkowej na odcinku od Kościoła do ul. Cichej (droga + chodnik + 23 szt. lamp).

- Planowane pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych

i gminnych, sierpień / wrzesień 2020r.

- Projekt ul. Zabytkowej na odcinku od ul. Cichej do Sklepu Groszek w Brzozie.

Środki z budżetu gminy

- Modernizacja wodociągu zasilającego Ciele, Zielonkę i Przyłęki.

Środki z budżetu gminy

- Modernizacja placu zabaw

Zakup pozostałych urządzeń fitness 36 366,00 zł

Montaż powierzchni bezpiecznej 108 240,00 zł

Modernizacja sceny 45 790,00 zł

Modernizacja ogrodzenia 15 744,00 zł

Pomiar 733,00 zł

Planowane pozyskanie środków z LGD Trzy Doliny do 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

SUMA: 206 873,00 zł

 

Oświetlenie zadania – realizacja w latach 2020 - 2021

Wymiany opraw świetlnych na led (ZIT)

Przyłęcka – 1 szt., Korzenna – 4 szt., Botaniczna – 2 szt., Willowa – 6 szt., Młyńska – 12 szt.

Siedliskowa – 4 szt.,Jałowcowa – 7 szt., Rzemieślnicza – 4 szt., Altanowa – 7szt.,

Zielone Pola – 7szt., Cicha – 8 szt., Dymna – 5 szt., Mostowa – 9 szt., Zachodnia – 3 szt., Zabytkowa – 14 szt. , Jasna – 4 szt., Przyrodnicza – 9 szt.

Razem 106 punktów

 

Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

 

Budżet Sołectwa na 2020 rok przedstawia się następująco:

- Utrzymanie strony internetowej sołectwa 354,50 zł

- Imprezy rekreacyjno – integracyjne:

Orszak Trzech Króli – Nasze Przyłęckie Kolędowanie – 1 500,00 zł

Rodzinna Majówka Rowerowa – 2 000,00 zł

Festyn Rodzinny 3 000,00 zł

Święto Latawca w Przyłękach 2 500,00 zł

Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości 2 000,00 zł

- Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym 35 000,00 zł

- Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 858,00 zł

- Zakup tablicy ogłoszeniowej – 1 600,00 zł

SUMA: 48 812,50 zł

- Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 2 642,00 zł

Łącznie kwota : 51.454,50

Pan Sołtys i Rada Sołecka zgłosili propozycję przesunięcia środków z budżetu sołeckiego

z zadania Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości w kwocie 2.000 złna zadania :

Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki – kwota 1.000 zł

IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna – kwota 1.000 zł

Przesunięcie uzasadniono tym, że realizacja tego zadania wymaga nakładów niewspółmiernych do efektów . Wydarzenie nie cieszyło się zainteresowaniem ze strony mieszkańców sołectwa. Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki wymaga większych środków finansowych. Natomiast nowe zadanie - Mikołajkowa Niedziela Medyczna- cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców sołectwa.

Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

Pan Sołtys odczytał projekt uchwały nr 01/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

Dyskusja

Nie podjęto dyskusji na projektem zmian wydatkowania środków.

Przyjęcie uchwały nr 01/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 r.

Uchwała 01/2020 w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za . Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

Załącznik nr 1 do protokołu.

 

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

Teren dalej jest własnością Pana Ptaka, jednak od pewnego czasu zainteresowana tą działką jest krakowska firma. 23 września 2019 r. nastąpiło spotkanie w UG związane z ustaleniem potrzeb, możliwości dojazdów i charakteru inwestycji. Zagadnienie to będzie podlegało szerokim konsultacjom społecznym w miarę napływu informacji. Inwestycja ta będzie wymagała dodatkowych kosztów w postaci budowy magistrali wodnej i zagwarantowania odbioru ścieków przez gminę. Obecnie trwa procedura uzgodnień środowiskowych. Przygotowywana jest koncepcja odbioru ścieków z tego terenu do przepompowni w Białych Błotach. Prawdopodobnie budowa hal na tym terenie rozpocznie się dopiero w 2021 roku. Docelowo projektowane jest wzniesienie 4 obiektów ( 1 dużej hali dla jednego inwestora i 3 mniejszych). Potencjalny inwestor zapewnia, że ruch transportowy odbywać się będzie
w godzinach wieczornych i nocnych. Inwestycja zbiegnie się też z realizacją działań GDDK i A w obrębie węzła Stryszek. Pan Wójt zapewniał, że rozmowy w sprawie złagodzenia uciążliwości ruchu z potencjalnym inwestorem rozpoczną się po wydaniu warunków środowiskowych.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

Pan Sołtys poinformował , że drogi w sołectwie równamy dwa razy w roku albo w miarę potrzeb. Część dróg w sołectwie została już wyrównana i planuje się kolejne do równania.

Mieszkańcy podkreślali konieczność budowy ulicy Zabytkowej wraz z konieczną infrastrukturą. Warunki komunikacyjne na tej drodze są bardzo trudne. Jeżdżą nią zarówno mieszkańcy Przyłęk jak i okolic oraz autobusy linii międzygminnej. Ulicą tą podążają piesi, dzieci do szkoły, i rowerzyści, a nie ma tu pobocza i jezdnia jest bardzo wąska. Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Mieszkańcy o realizację tej inwestycji zabiegają już od wielu lat i uważają, że zadanie to jest priorytetowe, chociażby ze względu na rolę tej drogi, która łączy dwie gminy ( nie jest ulicą osiedlową ) i często staje się drogą objazdową podczas zatorów komunikacyjnych na szosie Bydgoszcz, Stryszek , Łabiszyn.

Pan Wójt poinformował, że na wykonanie projektu budowy ulicy Zabytkowej do ulicy Cichej zabezpieczono środki w budżecie gminy. Budowa ulicy nie jest ujęta. Możliwa będzie dopiero przy pozyskaniu środków z rządowego programu budowy dróg.

Informacje dotyczące termomodernizacji starych budynków Szkoły Podstawowej

w Przyłękach.

Pan Wójt poinformował zebranych, że ogłoszono na to zadanie kilka przetargów. Niestety wszystkie firmy , które się zgłosiły wyszacowały koszty inwestycji ponad środki zgromadzone na to zadanie w budżecie gminy. Planuje się poszukiwanie środków unijnych na to działanie
w kolejnych latach. Problematyka modernizacji, rozbudowy starych budynków jest otwarta. Problem należy rozwiązać kompleksowo. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych ( m.in. dyrektorami szkół )i wyłoniła się pewna koncepcja, aby rozwiązać ten problem w sposób lokalny.

Informacje o ekopatrolu na terenie gminy.

Pan Maciej Kinal przedstawił zebranym mieszkańcom propozycje działań na rzecz środowiska naturalnego Stowarzyszenia „ Gmina to my”. Ekopatrol to inicjatywa społeczna , która powstała w naszej gminie i ma ona na uwadze stan środowiska naturalnego naszej gminy. Najważniejsze zadania i cele to: analiza i audyt stanu środowiska w każdym z sołectw, ograniczenie dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna. Przedstawiciele stowarzyszenia planują podejmowanie wspólnych działań z członkami rad sołeckich, młodzieżą szkolną, mieszkańcami sołectw. W celu uzyskania informacji i zaangażowania się w działania można napisać na adres ekopatrol.bb@ gmail.com. Pan Maciej Kinal zaapelował również o oddanie złomu ( jeśli ktoś ma zbędny ) dla straży pożarnej w Białych Błotach . Złom należy dostarczyć do PSZOK w Białych Błotach z przeznaczeniem dla strażaków. Prosił również o promocję inicjatywy ekopatrolu w mediach sołeckich.

Wolne wnioski

Głos zabierali uczestnicy zebrania.

Pani Bernadetta Pawlaczyk poruszyła sprawę drogi dojazdowej do jej posesji ( przy ulicy Ziołowej), której praktycznie nie ma . Teren porastają krzewy i drzewa, a mieszkańcy nie mogą dojechać do swojej posesji .

Pan Arkadiusz Ogrodowski poruszył problem wymuszania prędkości na innych użytkownikach pojazdów przez niecierpliwych kierowców na ulicy Zabytkowej w czasie godzin dojazdów do pracy. Poruszył również problem przejazdu przez przepust wodny Boczna/Szuwarowa w kierunku Brzozy. Przepust jest niebezpieczny, obsuwa się na nim ziemia. Pytał, czy sprawa przejazdu została prawnie uzgodniona z gminą ościenną.

Pan Jan Górecki zgłaszał problem psów, które biegają po terenie miejscowości. Poruszył również sprawę chodnika przy ulicy Dymnej i ulicy Mostowej , który nie został wykonany do dziś ( inwestycja z roku 2010 ).

Pan Marcin Kasprzyk pytał o oświetlenie odcinka ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej. Wykonanie tego zadania zależy od pozyskania środków przez gminę.

Pan Cezary Prill zgłaszał konieczność oświetlenia ulicy Młodej. Projekt na ulicę Młodą został właśnie wykonany i w styczniu się uprawomocnił. Jeśli będzie wola mieszkańców można tam budować oświetlenie. Ważność projektu to trzy lata.

Pan Jacek Turzyński zgłaszał problem z przejazdem na odcinku ulicy Dojazdowej. Powinno nastąpić tam równanie, ale grunt w utrzymaniu przejezdności jest trudny.

Pani radna Karolina Lachowicz pytała , ile gmina zaoszczędziła na odśnieżaniu i czy te środki nie można przeznaczyć na utrzymanie dróg. Pan Wójt poinformował , że dopiero w kwietniu kończy się okres rozliczeniowy i będą znane kwoty.

Pan radny Krzysztof Kocikowski poruszył problem pobocza przy drodze powiatowej ( ulica Przysieckiego) w sąsiedztwie nowego chodnika. Są tam ogromne dziury i gromadzi się w nich woda. Utrudnia to poruszanie się po tej drodze i jest to niebezpieczne dla użytkowników drogi. Projektant niestety nie przewidział takich problemów. Dziwi mieszkańców taka forma projektu i wykonania tej inwestycji. Należy to uzupełnić i poprawić.

Pan Zenon Szpotański zgłaszał problem zbyt wąskiej jezdni między chodnikiem a sklepem Pszczółka na ulicy Przysieckiego.

Pan Radosław Ziółkowski poruszył problem nadmiernej prędkości na ulicach Mostowej, Dymnej. Apelował o wprowadzenie budowy ulicy Zabytkowej do budżetu gminy.

 

Zamknięcie zebrania

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała Przewodniczył

 

Małgorzata Komórek Paweł Zuehlke

 

Uchwała nr 01/2020

 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

z dnia 12.02.2020 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany wydatkowania przyznanych środków z funduszu sołeckiego

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) oraz § 32.1 Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przyłęki postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok oszacowany na kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Środki przeznaczone na realizację zadania Konkurs Wokalny ,,Śpiewam o miłości'' w kwocie 2000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań:

  • Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki (przystanek ul. Młyńska) 1 000,00 zł.

  • IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna 1 000,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

….........Paweł Zuehlke....................

 

 

 

Uzasadnienia

 

Zadania wypełnią warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.2,9,10 i 17, są zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływają na poprawę życia mieszkańców oraz tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 12.02.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 
Data dodania: 2019-09-30

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 12.09.2019 roku

 

Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 21.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 35 osób.

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pani Anna Jankowska-Cepak - V-ce Wójt Gminy Białe Błota

pani Krystyna Kołodziejczak – Kierownik Referatu Budżetu

pani Sonia Topolewska – p.o. Kierownik Referatu Inwestycji

pan Przemysław Kowalski – Kierownik Referatu Dróg

pan Henryk Sykut – V-ce Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

pani Małgorzata Komórek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej

pani Magdalena Zuehlke – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania – 18.15 przy braku quorum.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Stwierdzenie ważności zebrania.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

7. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

8. Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.

11. Przyjęcie uchwały nr 03/2019 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 642,00 zł.

12. Informacje dotyczące gazyfikacji.

13. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

14. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

15. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.15.

0 godzinie 18.15 rozpoczęto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 30 głosy za, 4 wstrzymujące, 1 nieobecna a na protokolanta jednogłośnie pana Piotra Brewczyńskiego . Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.,

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

 

Pan Sołtys przedstawił zebranym propozycje wydatków z funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 354,50 zł.

Imprezy rekreacyjno – integracyjne:

Orszak Trzech Króli – Nasze Przyłęckie Kolędowanie – 1 500,00 zł.

Rodzinna Majówka Rowerowa – 2 000,00 zł.

Festyn Rodzinny 3 000,00 zł.

Święto Latawca w Przyłękach 2 500,00 zł.

Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości 2 000,00 zł.

Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym 35 000,00 zł.

Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 858,00 zł

Zakup tablicy ogłoszeniowej – 1 600,00 zł.

Razem do wydatkowania 48 812,50 zł

Dyskusja.Mieszkańcy nie wnieśli uwag do wcześniej przygotowanych propozycji podziału środków funduszu sołeckiego. Sołtys przedstawił konieczność wydatkowania środków na w/w cele, gdyż dalszy brak remontu istniejącej sceny mógłby spowodować konieczność jej rozbiórki, a i pozostałe wydatki są niezbędne dla Sołectwa. Gmina w związku z wydatkowaniem w ten sposób funduszu może pozyskać na cele inwestycyjne dodatkowe środki do 66 procent, maksymalna kwota 244 520,00 zł. Kwotę tą oraz możliwość wydatkowania potwierdziła Magdalena Zuehlke – specjalista ds unijnych w LGD Trzy Doliny.

Przyjęcie uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 02/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 34 osób, wstrzymało się – 3 , przeciw – 0, 1 nieobecna

Uchwała została przyjęta przez mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 02/2019.

Podjęto jednocześnie uchwałę nr 03/2019 o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego w związku z uchwałą RGK. 007.92 2019.R.G.BB z 28 maja 2019 roku, w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 642,00 zł.

Sołtys wskazał konieczność wydatkowania tych środków na Modernizację terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 2 642,00 zł. Mieszkańcy nie wnieśli uwag.

Przyjęcie uchwały nr 03/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 03/2019 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 34 osób, wstrzymało się – 0 , przeciw – 0, 1 nieobecna

Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez obecnych mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 03/2019.

Informacje dotyczące gazyfikacji.

Sołtys przedstawił w paru zdaniach obecny stan. Na ten moment trwa projektowanie sieci gazowej. Spółka Gazownicza przy sprzyjających warunkach powinna uzyskać stosowne pozwolenia do końca 2019 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonieniu wykonawcy sieci gazowej i przyłączy jest duża szansa na gazyfikację w 2020 roku przynajmniej części Sołectwa Przyłęki. Sołtys zaapelował o składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej które można pobrać na stronie www.psgaz.pl

Bezpieczeństwo w sołectwie.

Nie było przedstawiciela Policji mimo zaproszenia do udziału w zebraniu. Sołtys przyjął skargi i wnioski mieszkańców. Główny problem stanowiła nadmierna prędkość i nadtonaż pojazdów korzystających z ulic Zabytkowej i Przysieckiego. Mieszkańcy zaapelowali o częstsze kontrole na tych ulicach i skorzystanie przez służby uprawnione do monitoringu w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów drogowych.

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

  1. Teren dalej jest własnością Pana Ptaka, jednak od pewnego czasu zainteresowana tą działką jest krakowska firma. 23 września 2019 ma nastąpić spotkanie w UG związane z ustaleniem potrzeb, możliwości dojazdów i charakteru inwestycji. Zagadnienie to będzie podlegało szerokim konsultacjom społecznym w miarę napływu informacji. Sołtys zapewnił iż większość mieszkańców nie będzie sprzeciwiała się inwestycji w przypadku dużych zmian w organizacji ruchu które spowodują bezkolizyjny wjazd mieszkańców Sołectwa do drogi S5 w obu kierunkach. Inwestycja ta będzie wymagała dodatkowych kosztów w postaci budowy magistrali wodnej i zagwarantowanie odbioru ścieków.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

Sołtys rozpoczął ten wątek , brak pełnowymiarowej drogi, lamp chodnika w ulicy Zabytkowej to bolączka całej wsi. Z drogi korzystają zarówno mieszkańcy Przyłęk jak i innych miejscowości. Przy drodze znajduje się Szkoła Podstawowa, Kościół, plac zabaw, powstają sklepy. Brak chodnika, pełnowymiarowej drogi, oświetlenia powoduje zagrożenie zarówno dla dzieci jak i dorosłych uczestników. Drogą tą jeżdżą również autobusy linii 91 i 96. Wójt wyjaśnił konieczność aktualizacji istniejącego projektu do ulicy Cichej. Ponadto na wykonanie pozostałego projektu na odcinek do Sklepu Groszek w Brzozie, koniecznym będzie pozyskanie środków w budżecie Gminy na przyszły rok. Jest duża szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę tej drogi z budżetu samorządowego woj. kuj-pom. Niezbędnym jednak jest posiadanie aktualnego projektu na wykonanie inwestycji. Projektowane jest również oświetlenie w ul. Zabytkowej. Realizacja budowy powinna nastąpić w 2020 roku. Sołtys wskazał też zakres projektowania oświetlenia w ulicach Sołectwa. Obecnie projektowane jest oświetlenie dla 18 ulic. Projekty mają być zrealizowane do końca br. za kwotę 84 402,60 zł. netto. W br. wybudowano też po 1 sztuce lamp w ulicach Usługowa, Pokosowa, Kąpielowa, Vianneya, Bystra oraz szafki na ulice Usługową Pokosową i Bystrą, łączna kwota 29 092,28 zł. W przyszłym roku przy pozytywnej ocenie konkursu ZIT jest szansa na wymianę wszystkich istniejąch punktów świetlnych z lamp sodowych na ledowe.

 

Wolne wnioski.

Ze względu na późną porę i możliwość wypowiedzi przy pozostałych punktach, wolne wnioski zakończono bez uwag. Żaden z uczestników zebrania nie podjął głosu.

Na tym zebranie zakończono

 

Protokołował: Piotr Brewczyński Przewodniczył: Paweł Zuehlke

 

 

Uchwała nr 02/ 2019 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

Uchwała nr 03/ 2019 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

 

 
Data dodania: 2019-04-10

Poniżej link do protokołu Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2018-09-21

 

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 14.09.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 21.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 37 osób.

oraz:

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w Białych Błotach

pani Magdalena Grabowska Naczelnik Urzędu Pocztowego w Białych Błotach

pan starszy sierżant Krzysztof Bratz- dzielnicowy- Komisariat Policji w Białych Błotach

pan Krzysztof Kocikowski radny gminy Białe Błota

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania – 18.30 przy braku quorum.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Stwierdzenie ważności zebrania.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

7. Informacje dotyczące usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

9. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

10. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.

13. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

14. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

15. Oświetlenie ulic.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

 

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.30.

0 godzinie 18.30 rozpoczęto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek . Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.

 

Informacje dotyczące świadczenia usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki
przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

 

Naczelnik UP w Białych Błotach pani Magdalena Grabowska poinformowała zebranych ,
że przyczyną problemów z terminowym doręczaniem poczty w II kwartale br. były masowe zwolnienia służby doręczeń i brak nowych pracowników. Podkreśliła , iż sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Udało się zatrudnić jednak dopiero 70 procent służby doręczeń. Podkreśliła, że listonosze często rezygnują z pracy ze względu na trudne warunki świadczenia usług. Zwróciła się z prośbą do mieszkańców, aby posesje były dobrze oznakowane, a przy wejściach znajdowały się dzwonki i skrzynki na listy. Pani Naczelnik oświadczyła, że regularne dostarczanie poczty do naszej miejscowości nie jest w pełni możliwe. Zebrani podkreślali ,
że często monitują brak korespondencji. Są znane sytuacje zalegania poczty w urzędzie. Mieszkaniec odcinka ulicy Młodej łączącej się z ulicą Konarkową stwierdził , że nie dochodzi tu w ogóle korespondencja. Pani Naczelnik powiedziała, że nie może zapewnić mieszkańców, iż sytuacja całkowicie się zmieni. Po przeprowadzonych rozmowach
z dyrektorem Poczty Głównej w Bydgoszczy ustalono , że korespondencja będzie dostarczana minimum 2 razy w tygodniu. Do firm na terenie danej miejscowości trzy razy w tygodniu przyjeżdżać będzie specjalny samochód z korespondencją.

Pan Zbigniew Klimczak , pytał, czy ustalona została przyczyna problemów z doręczaniem poczty. Pani Naczelnik stwierdziła, że często listonosze szukają nieoznaczonych posesji, działają pod presją czasu, a teren do obsługi jest rozległy. Po pewnym okresie rezygnują
z pracy.

Pan Marek Matejski pytał o umieszczenie skrzynek na początku ulicy. Pani Naczelnik podkreślała, że żółte skrzynki znajdują się w wyznaczonych miejscach , jest ich dużo , ale często nie są opróżniane przez mieszkańców i korespondencja w nich zalega.

Pan Jan Górecki zwrócił uwagę na niewygodną dla mieszkańców Przyłęk rejonizację usług pocztowych. Pan Zbigniew Rosin podkreślił, że likwidacja punktów pocztowych oddala urząd od mieszkańców.

Pan radny Krzysztof Kocikowski prosił panią Naczelnik o rozmowy z dyrekcją i pracownikami o stanie skrzynek pocztowych zlokalizowanych przy ulicach. Uszkodzone powinny być
na bieżąco wymieniane.

Pani Ewa Zimna zgłaszała problem zostawiania awiza na murku ogrodzenia przez listonosza.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, dlaczego listonosze nie noszą mundurów służbowych. Starsze osoby często nie rozpoznają listonosza i nie otwierają drzwi , boją się.

Na zakończenie pani naczelnik Magdalena Grabowska stwierdziła , że problem mieszkańców Przyłęk rozwiązałaby agencja pocztowa, którą można otworzyć na terenie naszej miejscowości. Zachęcała do współpracy.

 

Bezpieczeństwo w sołectwie

Dzielnicowy starszy sierżant pan Krzysztof Bratz z Komisariatu Policji w Białych Błotach przedstawił mieszkańcom pozytywną informację o bezpieczeństwie. Choć nie odnotowano w najbliższym czasie zdarzeń kryminalnych w naszej miejscowości, to jednak zaapelował
o rozwagę i czujność mieszkańców. Podkreślił, że liczne telefony otrzymywane
od mieszkańców dotyczące obcych samochodów przemieszczających się po okolicy często są nieuzasadnione. Prosił o zapisywanie numerów rejestracyjnych, marki takich aut i podanie przy zgłoszeniu. Ułatwi to interwencję policji. Podkreślił, że brak oznakowania posesji lub jej niewłaściwe oznakowanie utrudnia często dotarcie patrolu do miejsca zgłoszenia. Zaapelował o podawanie policji lokalizacji miejsc, gdzie pojawiła się „dziwna” roślinność.

Poinformował, że od poniedziałku nastąpi zmiana na stanowisku dzielnicowego . Numer
do nowej pani dzielnicowej możemy odszukać na stronie internetowej posterunku.

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

 

Pan Sołtys przedstawił zebranym propozycje wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 200,00 zł

Imprezy rekreacyjno – integracyjne: Festyn Rodzinny 2.500,00 zł

Festyn Jesienny 2.200,00 zł

Orszak Trzech Króli 631,30 zł

Budowa oświetlenia ulic 35.000,00 zł

Modernizacja placu zabaw 5.000,00 zł

Razem do wydatkowania 45. 531,30 zł

 

 

Dyskusja

W czasie dyskusji nad projektem wydatków pan Wiktor Szynka zaproponował, aby może
z funduszu przeznaczyć środki na przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Zabytkowa z Przysieckiego. Pan Sołtys zapewnił, że takie przejścia zostaną wykonane
w trakcie budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Pan Paweł Mucha zapytał, czy w proponowanych wydatkach na oświetlenie ulic uwzględniono kwotę
na wykonanie projektów. Pan Sołtys wyjaśnił, że uwzględniono wykonanie projektów jako wkładu sołectwa do inwestycji z ZIT.

 

Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
w głosowaniu :

wzięło udział 37 osób, wstrzymało się – 0 , przeciw - 0

Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 02/2018.

 

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

 

Pan radny Krzysztof Kocikowski potwierdził kolejny raz , że tym terenem nie jest zainteresowany już Kaufland i nadal pozostaje on własnością pana Ptaka.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

 

Pan Andrzej Szmytka poinformował , że w przyszłym tygodniu, jeśli pogoda na to pozwoli, rozpocznie się równanie dróg na terenie gminy. Prosił, aby mieszkańcy zgłaszali do sołtysa
te ulice , które wymagają koniecznego wyrównania. Mieszkańcy informowali, że należy zniwelować skarpę ciągnącą się od ulicy Tęczowej do Żyznej. Pan Krzysztof Kocikowski zwracał uwagę na niebezpieczny odcinek ulicy Zabytkowej naprzeciwko Zakładu OSKA, gdzie znajduje się duża skarpa i uskok. Należy uskok uzupełnić kruszywem. Mieszkaniec ulicy Młodej prosił o utwardzenie nawierzchni drogi i wyrównanie jej poziomu z ulicą Kanarkową , należąca do sołectwa Brzoza, w celu lepszego przejazdu.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, czy na ulicy Przysieckiego ( droga powiatowa) zostanie położona nowa nawierzchnia. Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że nie ma żadnych planów, co do nawierzchni tej drogi. Poinformował natomiast zebranych , iż została opracowana dokumentacja budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Projektowany chodnik ma 700 m i zaplanowano również na tym odcinku 3 do 4 przejść dla pieszych. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu i można będzie zgłaszać uwagi. Zadanie
to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Na początku września projekt został oddany
do Starostwa i przekazany do Wojewody, celem rozpoczęcia procedury negocjacji
z właścicielami posesji. Zebrani zapytali, co z przejazdem przez przepust wodny. Jak to zostanie rozwiązane. Pan inspektor zapewnił , że zbada tę sprawę, jak została ona rozwiązana w projekcie. Pan Marek Matejski pytał o budowę ulicy Zabytkowej. Pan Paweł Zuehlke poinformował, że w lutym 2018 r. gmina sporządziła plan budowy dróg do 2026
 roku i w nim jest ujęta budowa tej ulicy na odcinku do Cichej. Pan Zbigniew Rosin stwierdził, że jest to droga strategiczna , łącząca dwie gminy i powinna być wykonana.

Pan Andrzej Szmytka poinformował o postawieniu nowego lustra o większej średnicy przy połączeniu ulic Zabytkowej i Wodnej, które będzie ułatwieniem dla kierowców.

 

Oświetlenie ulic.

Pan Sołtys poinformował zebranych , że wykonanych zostanie 71 lamp z ZIT , 34 lampy wykona gmina , a 19 lamp zostanie sfinansowanych z funduszu sołeckiego, suma 124 lampy. Koszt jednej lampy to ok. 5.000 zł. W sołectwie postawiono już około ok. 100 lamp oświetleniowych. Również z środków ZIT 77 lamp zostanie zmodernizowanych tj. korpusy i kable istniejących już lamp zostaną wymienione, żarówki sodowe zastąpione ledowymi. Obniży to rachunki za oświetlenie. Do Urzędu Gminy zostało skierowane pismo
od Sołtysa o projektowanie oświetlenia 34 ulic w Sołectwie Przyłęki, co przy uruchamianiu kolejnych transz z środków ZIT pozwoliłoby zakończyć trudny proces oświetleniowy ulic w Sołectwie Przyłęki.

Pan Andrzej Szmytka prosił o zgłaszanie awaryjności oświetlenia ulic do pana Sołtysa lub bezpośrednio do jego referatu - numer telefonu 52 323 90 68.

 

Wolne wnioski

Pani Małgorzata Zimna wnioskowała o odsłonięcie znaku stop przy wjeździe z ulicy Biznesowej w ulicę Przysieckiego , bo jest słabo widoczny.

Pan Krzysztof Zimny zwracał uwagę na słabą widoczność dla kierowców jadących od strony Brzozy ulicą Zabytkową przy skręcie w ulicę Przysieckiego. Samochody parkujące po prawej stronie ulicy Przysieckiego zasłaniają wyjazd. Należałoby tu inaczej zorganizować ruch lub postawić lustro.

Mieszkańcy mówili również o niewłaściwie funkcjonującej sygnalizacji w Stryszku. Prawdopodobnie źle ustawiona jest czujka. Tworzą się korki i długo czeka się na zmianę świateł . Prosili pana Andrzeja Szmytke o zwrócenie się z tym problemem do przedstawicieli GDDKi A.

Pan Zbigniew Rosin wnioskował o kontrolę jakości słupów energetycznych . Większość z nich jest już w fatalnym stanie i powinna być wymieniona. Pan inspektor Andrzej Szmytka prosił
o kierowanie takich wniosków bezpośrednio do działu majątku Enei.

 

Na tym zebranie zakończono

 

 

Protokołowała Małgorzata Komórek

 

 

Przewodniczył Paweł Zuehlke

 

Załącznik - 1

Uchwała nr 02/ 2018 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego

 

 

 

 
Data dodania: 2018-04-30

 

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 20.04.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 20.45.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 33 osoby.

oraz:

pan Jan Jaworski zastępca wójta gminy Białe Błota

pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Wiekierak kierownik referatu gospodarki przestrzennej

pani Anna Zdunek kierownik referatu ochrony środowiska

pan Przemysław Kowalski z referatu utrzymania dróg

pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad .

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

3. Budżet sołectwa za 2017 rok - rozliczenie z wykonania zadań.

4. Stan dróg w sołectwie.

5. Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego.

6. Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

7. Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

8. Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

9 . Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

10. Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki.

11. Wolne wnioski.

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 rozpoczęto zebranie wiejskie. Jednomyślnie dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz jednomyślnie zatwierdzono przedstawiony przez prowadzącego zebrania porządek obrad.

Informacja dotycząca wykonania zadań z budżetu na rok 2017

Pan sołtys Paweł Zuehlke przedstawił wykonane zadania z budżetu sołectwa na rok 2017.

Z budżetu w wysokości 35.173,70 zł wydatkowano :

- 173,70 zł na utrzymanie strony internetowej,

- 1999,99 zł na wykonanie oświetlenia na placu zabaw,

- 5.087,86zł na imprezy integracyjne ( Festyn Rodzinny i Święto Latawca),

Nie wydatkowano dodatkowej kwoty nie związanej z funduszem sołeckim 28.000 zł przeznaczonej na budowę oświetlenia , ze względu na brak projektów. Cała kwota została przesunięta na rok bieżący do realizacji oświetlenia dróg w sołectwie.

Stan dróg w sołectwie.

Pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg poinformował zebranych, że 26 marca zgodnie z harmonogramem rozpoczęło się równanie dróg gruntowych w sołectwie Przyłęki. Wyrównano 40 ulic . Zaznaczono również na drodze asfaltowej – ulica Zabytkowa - miejsca do uzupełnienia . Zostaną one wykonane w późniejszym okresie. Ulica jest wąska, więc planuje się poszerzenie łuku tej drogi i wykonanie utwardzenia w masie bitumicznej.
Na drewnianych słupach znajdujących się przy ulicy umieszczone zostaną ograniczniki.

Pan Zbigniew Rosin zwrócił uwagę na istniejące drugie zwężenie ulicy Zabytkowej w okolicy posesji państwa Wawrzyniak. Należałoby postawić na ulicy Zabytkowej ograniczniki żółto – czarne, które ograniczyłby prędkość poruszających się po drodze aut.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminny, sygnalizował problem słupa telekomunikacyjnego znajdującego się na łuku ulicy Zabytkowej. Powinien on zostać przesunięty, bo znajduje się zbyt blisko jedni i zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Mieszkańcy podkreślali , że ulica Zabytkowa łącząca dwie gminy powinna być wizytówką wsi
i gminy, tymczasem wygląda fatalnie.

Pan Jacek Zajdlewicz pytał, czy nie można w końcu przystąpić do przebudowy tej ulicy.

Pan Jan Jaworski poinformował , że wykonanie ulicy Zabytkowej można wpisać do budżetu gminy na przyszły rok. Zabytkowa wraz z Biznesową stanowić miały kiedyś objazd rezerwowy dla drogi serwisowej.

Pan Krzysztof Kocikowski , radny gminy, pytał , czy istniejący projekt budowy ulicy Zabytkowej nadal jest aktualny. Podkreślił, iż do budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, a nie realizuje się starych. Utwardzona miała zostać część ulicy Przyrodniczej
i Vianneya , a to zadanie nie znalazło się w budżecie na ten rok. O kłopotach i problemach mieszkańców Przyłęk się nie pamięta.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, wyjaśnił, że władze gminy nie pozyskały dotacji
z projektów na budowę obiektu sportowo świetlicowego, więc inwestycja realizowana jest
w całości ze środków gminy. Podjął również działania w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji. Jeśli się to uda, to pozostałe środki przeznaczy na budowę wspomnianych dróg. Podkreślił, iż budżet gminy jest bardzo napięty.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg Witold Kostencki poinformował zebranych , iż
w najbliższym czasie zostaną wykonane prace na odcinku ulicy Białej i zostanie wycięta tam część drzew.

Mieszkańcy ulicy Bocznej i Szuwarowej, panowie Krzysztof Malatyński i Arkadiusz Ogrodowski, zwracali uwagę na zły stan ulicy Bocznej , która po zimie była nieprzejezdna,
a mieszkańcy nie mogli dojechać do swoich domów. Użyty sprzęt drogowy , który miał wyrównać drogę, ugrzązł w błocie i raczej jeszcze bardziej zniszczył jej nawierzchnię. Pan Arkadiusz Ogrodowski prosił o wygarnięcie ziemi z rowu, który powinien odprowadzać wodę w czasie opadów. Mieszkańcy tych ulic prosili przedstawicieli gminy o pomoc w sporze między mieszkańcami ościennej gminy, którzy zagradzają przepust, przez który mogliby wyjeżdżać z ulicy Szuwarowej w stronę Brzozy. Przedstawiciele referatu utrzymania dróg pan Witold Kostencki i Przemysław Kowalski zapewnili , ze naprawa ulicy Bocznej zostanie wykonana w najbliższym czasie. W sprawie przepustu zostaną podjęte rozmowy z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka.

Pan Jan Górecki pytał, o uzupełnienie chodnika przy ulicy Dymnej , na wykonanie którego środki zostały przesunięte na inne zadania za poprzedniej kadencji wójta. Pan Jan Jaworski , zastępca wójta gminy Białe Błota, zapewnił , że zawnioskuje , aby chodnik został wykonany. Musi to jednak zostać zaakceptowane przez Radę Gminy.

Pan Cezary Prill zwrócił uwagę na fatalny stan ulic Młodej i Tęczowej . Podczas odśnieżania ulic Tęczowej i Willowej zasypuje się wjazd w ulicę Młodą. Pytał też , czy ulica Młoda może być asfaltowa i dlaczego nie jest odśnieżana.

Pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg wyjaśnił, że ulice gruntowe odśnieżane są tylko na zlecenie , bowiem budżet na utrzymanie dróg jest ograniczony. Ulica Młoda jest ulicą prywatną.

Pani Małgorzata Zimna pytała , czy obecny stan wskazuje na zakończenie łatania dziur od ulic Młodej do Willowej. Zwracała uwagę na zły stan asfaltu na ulicy Tęczowej.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg podkreślił, iż zaznaczone w nawierzchni dziury będą uzupełnione.

Pan Zbigniew Rosin pytał, kto wykonał asfalt na ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Kocikowski poinformował, że nawierzchnia asfaltowa ulicy Tęczowej została wykonana prywatnie z inicjatywy mieszkańców, wiórkami asfaltowymi. Na obecne czasy były takie możliwości. Teraz jednak ulica wymagałaby przebudowy.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała zastrzeżenia do sposobu równania drogi stanowiącej ulicę Księżycową . Utworzono wysokie burty. Równiarka zasypała wjazdy do posesji . Wzruszona struktura drogi utrudnia przejazd . W czasie dłuższego braku opadów należałoby drogę polewać wodą. Informowała również o cuchnących hałdach mułu utworzonych wzdłuż drogi przy czyszczeniu rzeki .

Pani Małgorzata Komórek zwracała uwagę na podobną sytuację przy ulicy Młyńskiej. Wzruszona piaskowo- szlakowa struktura drogi gruntowej, jaką jest ulica Młyńska, w okresie braku opadów powoduje, że poruszające się szybko liczne auta powodują unoszenie się ogromnego kurzu w stronę posesji zarówno przy ulicy Młyńskiej jak i Kąpielowej. Piesi
i rowerzyści nie mogą się swobodnie przemieszczać ulicą ze względu na unoszący się kurz powodowany przez auta. Nawierzchnia drogi też wymagałaby polewania wodą w okresie suszy.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminy, zadał pytanie , czy należy w ten sposób równać drogi i wzruszać ich strukturę. Może należy tylko wałować. Stwierdził, że drogi utwardzone kruszywem też się kiedyś wybiją, a na drogi asfaltowe gmina nie ma pieniędzy.

Pan Jan Jaworski poinformował, że sporządzono plan budowy dróg asfaltowych w gminie
na kolejne lata i w Przyłękach planuje się wykonanie asfaltu na ulicach Księżycowej, Gwiaździstej , Dojazdowej, Kąpielowej i Siedliskowej.

Pani Małgorzata Komórek zapytała, jakie jest uzasadnienie wykonania asfaltu na ulicy Kąpielowej skoro większy ruch występuje na ulicy Młyńskiej. Przemieszczają się nią również mieszkańcy Prądek. Pan zastępca wójta stwierdził, iż przygotowany plan można poddać jeszcze konsultacjom społecznym.

Panowie Witold Kostencki i Przemysław Kowalski z referatu utrzymana dróg zapewnili mieszkańców , że ich wnioski zostaną wzięte pod uwagę , a drogi w najbliższym czasie zostaną naprawione i powinny zostać przeprofilowane.

Pan Krzysztof Malatyński zapytał, czy jest wyliczone, ile dróg wykonuje się na 1 mieszkańca, ile gmina przeznacza środków na utrzymanie dróg na sołectwo. Takich danych gmina nie posiada.

Pani Anna Zdunek, kierownik referatu ochrony środowiska, poinformowała, że pobocza drogi powiatowej – ulica Przysieckiego - są ciągle zaśmiecane. Niedawno zostały oczyszczone, niestety pojawiły się znowu śmieci , a nawet całe worki śmieci.

Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego

Pan Andrzej Szmytka , radny powiatowy, poinformował, że powiat w porozumieniu z gminą wykonuje projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego. Będzie on przebiegał od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej prawą stroną zgodnie z sugestiami mieszkańców. Pasy będą wykonane dopiero po zaistnieniu około 700 m chodnika, zgodnie
z projektem, trzy czy cztery przejścia. Teraz wykonuje się etap projektowania i trzeba przystąpić do wykupu gruntów. Istnieje prawdopodobieństwo wykonania chodnika do końca roku, ale przy współudziale gminy.

Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, poinformował zebranych, że obiekt jest budowany
ze środków gminnych. Termin oddania wyznaczono na czerwiec 2018 r. , jednak wykonawca wnosi o jego wydłużenie o miesiąc. Wykonano już wiele prac, m.in. instalacje wodne
i elektryczne, w 80 % tynki, ocieplenie poddasza, zalano posadzki. Gmina rozpoczęła już starania o pozyskanie dofinansowania na budowę obiektu, czego nie uczyniono wcześniej. Trzeba również pozyskać środki na wyposażenie obiektu.

Nową inicjatywą gminy jest termomodernizacja szkoły ( stare budynki) w ramach dofinansowania unijnego. Złożony wniosek musi przejść jednak pozytywną weryfikację.

Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował mieszkańców, że nie jest planowana żadna inwestycja na tym terenie. Prawdopodobnie inwestor, który miał plany budowy centrum logistycznego zrezygnował z inwestycji na tym terenie. Właściciel terenu po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego przez gminę wystąpił o końcowe wylesienie tego terenu i przeznaczenie go na teren inwestycyjny. Trwa procedura wykupu części terenu przez użytkownika wieczystego. Teren pozostaje nadal w rękach prywatnego właściciela.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, czy rozbiórka obiektów na tym terenie była legalna.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował, że taką wiedzę posiada tylko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

Pan sołtys Paweł Zuehlke określił realizację oświetlenia jako trudną. Poinformował,
że istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę funduszy z ZIT na oświetlenie
i w ramach tego możliwe będzie wykonanie 135 lamp w naszym sołectwie, na tych ulicach , gdzie zostały przygotowane projekty. Z funduszy sołeckich na oświetlenie zostaną opłacone projekty i wykonanie jednego punktu świetlnego w ulicy. Mamy siedem nowych projektów do realizacji i trzy z poprzednich lat. Planowana realizacja oświetlenia obejmie ulice Kąpielową, Pokosową , Boczną, Wodną , Bystrą, Szuwarową, Jasną, Usługową , Zabytkową i Vianneya.

Pan sołtys podkreślił, że w pierwszej kolejności zostaną oświetlone ulice, których mieszkańcy złożyli wnioski do sołtysa i rady sołeckiej.

Pani Barbara Wróblewska prosiła o lampę przy ulicy Krętej. Pan sołtys poinformował, że teren ten obejmie lampa planowana przy Pokosowej.

Pan Janusz Burzych pytał , czy mieszkańcy powinni się składać na projekt. Pan sołtys podkreślił, iż projekt ulicy Wczasowej był inicjatywą społeczną.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, dlaczego jedyna lampa przy ulicy Szuwarowej nadal nie świeci. Pan sołtys stwierdził, iż poinformował już o tym fakcie referat inwestycji.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała, że przy ulicy Relaksowej istniejąca lampa została wyłączona
i prosiła o podanie powodu takiego działania ze strony gminy.

Pan Jan Jaworski zapewnił , że wyjaśni sprawę, być może jest to droga prywatna.

Pan Cezary Prill pytał, kiedy będą dalsze projekty na oświetlenie.

Pan Jan Jaworski stwierdził, że trzeba wykonać tytaniczną pracę, aby pozyskać środki z ZIT
na realizację istniejących projektów oświetlenia, poza tym zasady budowy lamp, przewidziane w ramach tych funduszy są skomplikowane. Gmina musi złożyć do 30 czerwca wniosek, który zostanie zweryfikowany przez eksperta. W gminie nie ma na obecną chwilę zespołu do spraw funduszy unijnych.

Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że w budżecie gminy nie zapisano środków
na odkomarzanie , chociaż referat ochrony środowiska zgłaszał taki wniosek do rady gminy. W ubiegłym roku przeprowadzono trzy serie odkomarzania ,według mieszkańców z różnym skutkiem. Problem z komarami jednak się wkrótce pojawi i mieszkańcy sołectwa nie mogą zostać z nim sami, jak podkreślił pan Janusz Burzych, mieszkaniec ulicy Wczasowej. Szczególnie duża ilość komarów pojawia się na terenach przy ciekach wodnych.

Pani Małgorzata Komórek zwróciła uwagę , że brak wody w miejscowym kanale
i zanieczyszczanie go przez mieszkańców sprzyja wylęganiu się dużych ilości komarów.

Obecni mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie o podjęciu na zebraniu uchwały
o przeznaczeniu w budżecie gminy środków na odkomarzanie .

( Uchwała nr 1/2018 z dn. 20.04. 2018 r. w załączniku )

Wnioskowali o czterokrotne wykonanie oprysków przy głównych ciekach wodnych w okresie letnim. Decyzję o sposobie wykonania zabiegów pozostawiają referatowi ochrony środowiska.

Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki psy

Psy przemieszczające się bez opieki na terenie sołectwa zagrażają często dzieciom udającym się do szkoły i rowerzystom. Watahy psów atakują zwierzynę leśną zerującą na polach
i łąkach.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że takie przypadki należy zgłaszać do urzędu gminy
w godzinach jego pracy lub bezpośrednio na policję . Psy są odławiane i umieszczane
w schronisku . Właściciel psa musi pokryć koszty, tj. zapłacić kwotę 700 zł.

Wolne wnioski

Pani Ewa Kiełczyńska wnioskowała o rozwiązanie problemu niskiego ciśnienia wody lub całkowitego braku wody w okresie letnim w sieci wodociągowej na terenie Przyłęk. Zwracała uwagę na problem podrzucanych śmieci i na brak na niektórych posesjach pojemników czy kontenerów na budowach.

Pan Cezary Prill i Małgorzata Zimna wnioskowali o położenie na ulicy Młodej nawierzchni asfaltowej i naprawienie ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Malatyński prosił o wsparcie mieszkańców w sporze o przejazd z ulicy Bocznej do ulicy Bocianowej w Brzozie przez przepust wodny, który jest zamykany nielegalnie.

Pan Radosław Ziółkowski wnioskował o uregulowanie sprawy własności części ulicy Siedliskowej, która kiedyś była drogą techniczną, a później należała do pana Ptaka.

 

 

Protokołowała Przewodniczył

Małgorzata Komórek Paweł Zuehlke

 

 

 

 

 

Załącznik – uchwała nr 1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłęki, dn. 20.04.2018 r.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Mieszkańcy sołectwa Przyłęki podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 kwietnia 2018 r.

wnoszą do Wójta Gminy Białe Błota o zmianę w budżecie gminy na rok 2018 i wprowadzenie pozycji odkomarzanie ( co najmniej czterokrotne) w miejscowości Przyłęki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 33 osoby obecne na zebraniu.

 

 
Data dodania: 2017-09-18

 Protokół do pobrania w pdf

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 01.09.2017 roku. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.00 i  trwało do godz. 20.30. Po stwierdzeniu braku quorum termin rozpoczęcia zebrania przesunięto na godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 24osoby

 

 
Data dodania: 2017-05-09

                                                                       P r o t o k ó ł

                                                 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                                                  odbytego w dniu 21.04.2017 roku

 

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00. i trwało do godz. 21.30.

 W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 42 osoby.

 Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2016-09-29

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 15.09.2016 roku

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.30. i trwało do godz. 20.50.

 Protokół do pobrania w pdf

 
Data dodania: 2016-03-09

Zachęcam do zapoznania się z sprawozdaniem z Zebrania Wiejskiego.

Protokół w pdf

Następna strona

Znajdź nas na Facebooku