Protokół z Zebrania Wiejskiego 21.04.2017

                                                                       P r o t o k ó ł

                                                 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                                                  odbytego w dniu 21.04.2017 roku

 

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00. i trwało do godz. 21.30.

 W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 42 osoby.

 oraz:   

 pan Maciej Kulpa Wójt Gminy Białe Błota

 pan Jan Czekajewski  z-ca wójta Gminy

 pani Anna Zdunek kierownik  z Referatu Ochrony Środowiska

pan Andrzej Świstowski  inspektor  Referatu Gospodarki Przestrzennej

pan Andrzej Szmytka  inspektor ds. dróg

sierżant sztabowy Grzegorz Kujawa  z Posterunku Policji w Białych Błotach

pan Wojciech Skwierawski  kierownik Biura Terenowego w Nakle  KPZMi UW we Włocławku

pan Jakub Bieliński inspektor ds. eksploatacji i konserwacji BT w Nakle

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad .

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum .
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie ważności zebrania.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku i zatwierdzenie przez mieszkańców.
 6. Informacja dotycząca rozliczenia  wykonania zadań z budżetu sołectwa za 2016 rok.
 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w sołectwie.
 8.  Stan Kanału Przyłęckiego - Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
 9. Wycinka drzew na terenie sołectwa.
 10. Stan dróg w sołectwie.
 11. Budowa chodnika i wymalowanie pasów na ul. Antoniego Przysieckiego.
 12. Informacja dotycząca budowy obiektu sportowo – świetlicowego.
 13. Informacja dotycząca inwestycji na  terenach  po dawnych zakładach mięsnych.
 14. Pozostałe inwestycje w sołectwie, w tym gazyfikacja i kanalizacja.

15.Wolne wnioski.

       16. Zamknięcie zebrania.

 

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.30. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania oraz Pan sołtys przedstawił kalendarz wydarzeń na 2017 rok.

0 godzinie 18.30 rozpoczęto zebranie wiejskie. Dokonano jednomyślnie  wyboru przewodniczącego
i protokolanta zebrania oraz  zatwierdzono jednomyślnie  przedstawiony przez prowadzącego zebranie porządek  obrad.

 

Informacja dotycząca wykonania zadań z budżetu na rok 2016

Pan sołtys przedstawił wykonane  zadania z budżetu sołectwa na rok 2016. 

Z budżetu w wysokości 33.953,59 zł wydatkowano :

 - 140 zł na domenę strony internetowej,

- 2.100 zł na zakup i montaż gablot sołeckich,

- 5.000 zł na imprezy integracyjne ( Festyn Rodzinny i Święto Latawca),

- 21.000 zł na budowę oświetlenia ulicy Wczasowej( 5 lamp bez projektu),

- 5.000 zł budowa placu zabaw przy szkole,

- 500 zł dofinansowanie Imprezy Rowerowa Brzoza.

 

Bezpieczeństwo w sołectwie

Sierżant sztabowy pan Grzegorz Kujawa   z Posterunku Policji w Białych Błotach przedstawił    mieszkańcom pozytywną informację o bezpieczeństwie. Od grudnia do chwili obecnej odnotowano na terenie Przyłęk tyko dwa zdarzenia kryminalne . Policjanci przyjechali na 14 zgłoszeń od mieszkańców ( w tym 6 od sołtysa).   Jednocześnie prosił, aby dzwonić bezpośrednio na numer alarmowy 997
i osobiście dokonywać zgłoszeń,  a nie powiadamiać  sołtysa. Mieszkańców nie zadowoliły zapewnienia , co do bezpieczeństwa w sołectwie, ponieważ nastąpiły włamania i próby włamań do domów. Byli rozczarowani , że na zebraniu nie mógł pojawić się pan komendant.  Pan Sierżant prosił mieszkańców o czujność sąsiedzką.  

 

Pan Piotr Prędki miał pretensje do pana komendanta Posterunku Policji w Białych Błotach, że odcina mieszkańców od informacji , zasłaniając się tajemnicą śledztwa.

Proszono ponownie o zwiększenie patroli na ulicy A. Przysieckiego, gdzie często jeżdżą ciężarówki
z piaskiem. Pan Piotr Prędki pytał również, ile razy policjanci z posterunku
w Białych Błotach monitowali  w Starostwie w sprawie  błędnego oznakowania ulicy Przysieckiego.    

Mieszkańcy podkreślali, że przemieszczanie się ulicą A. Przysieckiego aut o dużym tonażu, przewożących piasek niszczy nawierzchnię drogi i stwarza ogromne niebezpieczeństwo
 dla innych jej użytkowników. Ponownie poprosili policję  o przeglądanie taśm z monitoringu przy przystanku autobusowym.

  

Stan Kanału Przyłęckiego

Pan Wojciech Skwierawski  kierownik Biura Terenowego w Nakle KPZMiUW we Włocławku poinformował mieszkańców o prowadzeniu intensywnych działań na kanale. Niestety
w ubiegłym roku dokonano tylko częściowego  odmulenia ze względu na dużą ilość drzew tam rosnących. W celu kontynuacji prac w tym roku wystąpiono do gminy o wycinkę 70 drzew. Zgodę taką uzyskano, więc rozpisano przetarg na prace. W końcu marca wycięto drzewa i ogłowiono 13 topoli. Planuje się odmulanie w celu likwidacji nieprzyjemnych zapachów z kanału. Stwierdził, że bez wycinki drzew nie ma możliwości konserwacji kanału. Prosił również o to, by do kanału nie wyrzucać skoszonej trawy i odpadów. Podkreślił, że zanieczyszczenia wody mogą pochodzić również
z odprowadzania nieczystości z szamb. Zaapelował o zaprzestanie takich praktyk.

Pan Zbigniew Rosin podkreślił, że kanał był zawsze dokładnie czyszczony , dopiero od paru lat jest zaniedbany.  Pan kierownik Skwierawski poinformował, że prace oczyszczające wykonuje się w miarę dostępnych środków na ten cel. Kanał Przyłęcki jest praktycznie bezużyteczny i można by go zasypać. 

 

Wycinka drzew na terenie sołectwa

 

Mieszkańcy wyrażali swoje ogromne niezadowolenie z wycinki drzew nad kanałem na tak dużą skalę. Usunięto ponad 260 drzew . Pan kierownik BT w Nakle tłumaczył, że wszystko odbyło się w celu konserwacji kanału i  wcześniej nie zgłaszano zastrzeżeń do oznakowanych do wycinki drzew.

Pani Elżbieta Turzyńska zwracała uwagę , że wycinki dokonano późno , bo w okresie lęgowym ptaków.  Zapytała również , kto podjął decyzję o wycięciu ogłowionych drzew. Pan Wojciech Skwierawski podkreślił, że nie była to jego decyzja. Pan Andrzej Świstowski
z Referatu Gospodarki  Przestrzennej poinformował, że decyzję taką wydał zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców i w celu konserwacji kanału. Zapewnił, że były to 60-letnie topole zaatakowane przez szkodniki. Mieszkańcy, jednak cały czas krytykowali powyższe działania i wyrażali swoje niezadowolenie. Pan Sołtys zapewniał mieszkańców , iż o takiej decyzji nic nie wiedział i podczas zebrania zapytał Pana wójta z kim uzgadniał wycinkę i kogo o niej informował . Pan Sołtys otrzymał odpowiedź, iż było dużo wpisów sugerujących całkowitą wycinkę oszpeconych drzew na popularnym serwisie społecznościowym. Pan wójt Maciej Kulpa stwierdził, że ogłowione drzewa bardzo szpeciły, a teraz posadzone zostaną nowe. Pan Sołtys wnioskował, aby kolejne tak trafione decyzje były jednak uzgadniane z Sołectwem a nie za pośrednictwem opinii z portalu społecznościowego. Kierownik BT w Nakle podkreślił, że nasadzeń dokonuje się tylko w odległości 1, 5 m od cieków wodnych, czyli praktycznie nie wszędzie  jest to możliwe. Mieszkańcy pozostawili sprawę otwartą i wskazali na konieczność rozwiązania tego problemu.   

 

 

 

Stan dróg w sołectwie

 

Ze względu na problemy z ogłoszonym przetargiem na równanie dróg  gmina wykonuje to sprzętem własnym, w związku z tym są duże opóźnienia w pracach. Znaczna część ulic ,
z dostarczonej przez pana sołtysa listy, została już wyrównana.  Na pozostałych prace będą wykonane  w najbliższym okresie i powinny zakończyć się do końca maja. Pan wice wójt Jan Czekajewski poinformował, że drugi raz została wyrównana ulica Jałowcowa. Częściowo wyrównano ulicę Młyńską w celu przywrócenia pasa drogi, który wchodził na teren prywatnych właścicieli.

Pan wójt Maciej Kulpa zapewnił, że zostanie wkrótce opracowany harmonogram równania dróg.  

Pan Sebastian Ściuk przypomniał , że ulica Jałowcowa miała zostać utwardzona kruszywem do końca 2016 r. , a obecnie została tylko wyrównana.  Z tego odcinka drogi , przy zamkniętej ulicy Rzemieślniczej , korzysta około 60 rodzin. Pan wice wójt Jan Czekajewski  zapewnił, iż po uzyskaniu kruszywa nadającego się na utwardzenia i wyłonieniu wykonawcy w przetargu, sprawa ta zostanie załatwiona w pierwszej kolejności.

 

Budowa chodnika i pasów na ulicy Antoniego Przysieckiego

 

Pan wice wójt Jan Czekajewski poinformował, że na zlecenie  Starostwa  Powiatowego
w Bydgoszczy, z dofinansowaniem przez gminę, wybudowany zostanie  chodnik przy ulicy
A. Przesieckiego od ulicy Cmentarnej do mostu do Olimpina zgodnie z petycją złożoną przez mieszkańców Przyłęk.  Wójt gminy przekazał już 15.000 zł na przygotowanie projektu tego odcinka.  Zostanie on  wykonany do końca roku. Pani Izabela  Wójcik i inni mieszkańcy lewej strony  tej ulicy wyrażali zaniepokojenie  zajęciem części ich działek pod chodnik.  Pan wice wójt stwierdził, że dziś nie wiadomo jeszcze, którą stroną ulicy będzie chodnik przebiegał. Zależy to od projektanta wyłonionego w przetargu. Zapewniał, że opracowany projekt zostanie wyłożony do wglądu i będą konsultacje z mieszkańcami. Pan Jan Rosin powiedział, ze konsultacje powinny się odbywać już w trakcie przygotowania projektu.

 

Informacja dotycząca budowy obiektu sportowo- świetlicowego  w Przyłękach.

 

Pan wice wójt  Jan Czekajewski  poinformował zebranych , że w wyniku przetargu wyłoniono firmę Baupol, która przystąpi do budowy obiektu sportowo- świetlicowego. Plac budowy został już firmie przekazany w tym tygodniu.  Planowane zakończenie inwestycji nastąpi
w czerwcu 2018 roku. 

 

 

 

Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

 

Pan wice  wójt Jan Czekajewski potwierdził po raz kolejny , że teren nie został jeszcze sprzedany przez właściciela.  

Poinformował , iż prowadzone są na tym terenie prace urbanistyczne związane
z przygotowaniem planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu po dawnych zakładach mięsnych. Trwają procedury. Już niedługo  zakończony  projekt zostanie wyłożony do wglądu dla mieszkańców.     

 

Inne inwestycje w gminie , w tym gazyfikacja i kanalizacja

 

Pan Paweł Zuehlke poinformował, że projekt gazyfikacji wsi zostanie opracowany
zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami w ciągu najbliższych dwóch lat. Zaapelował
o składnie wniosków przez mieszkańców. Obecnie wnioski złożyło 50 właścicieli posesji.

Pan Jan Czekajewski poinformował zebranych , że nie ma możliwości w najbliższych latach budowy kanalizacji w Przyłękach.  Gmina Nowa Wieś Wieka rozbudowuje oczyszczalnię ścieków , ale gminy nie poczyniły żadnych ustaleń, co podłączeń posesji z terenu Przyłęk.   

 

Pani Anna Zdunek , kierownik  Referatu Ochrony Środowiska poinformowała mieszkańców , że środki na odkomarzanie zostały  zapewnione w budżecie gminy na ten rok . Na ten cel gmina przeznaczyła 100.000 zł. Opryskiwany będzie teren przy ciekach wodnych  w okolicy  domostw.

 

Wolne wnioski

 

Pan Ogrodowski  poruszył problem wykonania oświetlenia ulicy Szuwarowej i zarzucenia  jej krzewami.

Pan Paweł Mucha, prosił o  zlikwidowanie dziur na ulicy Siedliskowej, na której znajdują się płyty betonowe .

Pan Walasek wnioskował o uregulowanie kwestii prawnej ulicy Siedliskowej na odcinku
od Dymnej do ulicy Jasnej. Pan wice wójt Jan Czekajewski poinformował, że  wymaga to odkupienia tego około 30 m  odcinka, należy on bowiem  do prywatnego właściciela pana Ptaka.

Pan Jan Rosin wskazał również na konieczność uzupełnienia kruszywem i wyrównania pobocza przy ulicy Zabytkowej,  szczególnie na  odcinku graniczącym  z jednej strony z Brzozą. Powstałe uskoki są niebezpieczne dla aut i pieszych.

Pani Elżbieta Turzyńska prosiła o wyrównanie ulicy Kąpielowej, na której powstały ogromne dziury utrudniające jazdę samochodem.  Również mieszkaniec ulicy Białej prosił o wyrównanie odcinka ulicy, przy którym znajdują się trzy domy.   

Pan Jan Górecki wnioskował ponownie o utwardzenie kruszywem zakola ulicy Kąpielowej przechodzącej w ulicę Dojazdową.

Pan Wiktor Szynka prosił ponownie o wykonanie dojazdu do swojej posesji od ulicy Mostowej. Sprawa ta od paru lat nie doczekała się realizacji.

Pan Krzysztof Archacki wnioskował o ustawienie znaku terenu zabudowanego przy ulicy Biznesowej. 

 Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Zebrania

Małgorzata Komórek                                                                                    Paweł Zuehlke

 Protokół do pobrania w pdf