Protokół z Zebrania Wiejskiego 01.09.2017

  Protokół do pobrania w pdf

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 01.09.2017 roku. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.00 i  trwało do godz. 20.30. Po stwierdzeniu braku quorum termin rozpoczęcia zebrania przesunięto na godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 24osoby oraz:

       pan Maciej Kulpa Wójt Gminy Białe Błota

       pani Agnieszka Piętka Sekretarz Gminy Białe Błota

       pan podkom. Tomasz Sura  komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach

       pan Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

       pani Anna Zdunek Kierownik Referatu Ochronny Środowiska

       pan Bartosz Wiesse Kierownik Referatu Inwestycji

       pan  Andrzej Szmytka Kierownik Referatu dróg

       pani Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu

       pani Katarzyna Janka – Tymec Kierownik Referatu Podatków i Opłat

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta wybrano panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.     

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania - godz. 18:00 – ustalenie quorum
 2. 18:15 - II termin zebrania (po 15 min.)
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Stwierdzenie ważności zebrania
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania i zatwierdzenie przez mieszkańców
 7. Informacje dot. bezpieczeństwa
 8. Informacje dot. częstych przerw w dostawie energii elektrycznej
 9. Informacje dot. stanu kanału przyłęckiego
 10. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
 11. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem
 12. Dyskusja
 13. Przyjęcie uchwały nr 01/2017 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
 14. Informacje dot. zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych
 15. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego
 16. Odkomarzanie
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie zebrania                                                                          

 

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:

„za” 24„przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

 

Streszczenie przebiegu obrad:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pan komendant Tomasz Sura poinformował zebranych , że na terenie Przyłęk od początku roku odnotowano: 2 zdarzenia dotyczące  naruszenia mienia ( włamanie i próba włamania
- w lutym), 13 zdarzeń kryminalnych, zatrzymano 5 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. W miarę  możliwości policjanci z Komisariatu Policji  w Białych Błotach wyjeżdżają
na patrol do Przyłęk. Ostatnio ukarano mandatami  kierowców ciężarówek przewożących piasek bez plandek. Mieszkańcy kolejny raz zwracali uwagę , że firma wywożąca kruszywo  nie powinna korzystać z ulicy Przysieckiego,  gdyż w koncesji firmy określono jasno drogę przejazdu ciężarówek z piaskiem i żwirem. Pan Sołtys  poinformował, iż przesłał drogą elektroniczną dokumenty , również do komisariatu policji, w których określona została droga przejazdu ciężarówek. Przekazano również nagranie wykonane telefonem komórkowym przez jednego z  mieszkańców.  Pan komendant oświadczył, że nic na ten temat nie wie. Poprosił o ponowne przesłanie informacji. Podkreślił, że policjanci z komisariatu z Białych Błot nie mają uprawnień do kontroli tonażu samochodów. Pan Sebastian Ściuk stwierdził, że w tej sytuacji można wezwać Inspekcję Transportu Drogowego.

 

Informacja dotycząca częstych przerw w dostawie energii elektrycznej

 

Mieszkańcy skarżyli się na częste wyłączanie prądu. Pan Jan Górecki  podkreślił, że ostatnio często zdarza się brak jednej fazy. Ponieważ na zebranie nie przybył zaproszony przedstawiciel Spółki Enea, przyczyny próbował wyjaśnić pan Andrzej Wiekierak  kierownik  Referatu Gospodarki Przestrzennej. Stwierdził, że prawdopodobnie można powiązać to
z włączaniem do sieci nowych abonentów lub dużą awaryjnością przestarzałej sieci energetycznej.    

 

Informacja dotycząca stanu Kanału Przyłęckiego

 

Pan Sołtys podkreślił, że na poprzednim zebraniu zapewniano mieszkańców, iż dokonano wycinki drzew w celu oczyszczenia kanału. Żadnych prac jednak nie wykonano. Kanał jest zamulony.  Na zebranie nie przybyli zaproszeni przedstawiciele Biura Terenowego w Nakle  KPZM i UW  we Włocławku, którzy zarządzają tym ciekiem wodnym.  Pan Sołtys  poprosił, aby odpowiednie służby zainteresowały się sprawą. Poinformował, że zalane są pola przy ulicy Jasnej. Pan Zbigniew Rosin zapytał, kto jest odpowiedzialny za rowy melioracyjne. Pan Andrzej Wiekierak  wyjaśnił zebranym, że za utrzymanie rowów odpowiada gmina. Prace oczyszczające zleca się najczęściej w lipcu. Niestety narastanie materiału biologicznego
na rowach i urbanizacja gminy sprzyja ich zasypywaniu. Poprosił o zgłaszanie niepokojących sytuacji do urzędu gminy.

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

Pan sołtys Paweł Zuehlke  poinformował zebranych mieszkańców, iż otrzymaliśmy
z funduszu sołeckiego  kwotę 41.302, 54 zł. Po uzgodnieniu z Radą Sołecką zaproponował przeznaczenie tej sumy na następujące działania:

- Wydatki na potrzeby sołectwa, utrzymanie strony internetowej i opłata domen  i hostingów – 302,54 zł

- Imprezy rekreacyjno-integracyjne – 5.000 zł

- Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach – 30.000 zł

- Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 6.000 zł

 

Pan Sołtys podkreślił, że największą kwotę  funduszu przeznaczy się na budowę oświetlenia ulic. Dotyczyć to będzie wykonania projektu i montażu jednej lampy, a później kolejne lampy na danej ulicy zostaną wykonane w ramach środków z ZIT pozyskanych przez gminę
w przyszłym roku. W pierwszej kolejności rozpocznie się budowę oświetlenia na ulicy Zabytkowej.

Pan wójt zapewnił, że wzorem lat ubiegłych gmina dołoży do oświetlenia. Mieszkańcy inwestując w oświetlenie odciążają gminę w realizacji tego zadania. Środki pozyskane z ZIT przeznaczone zostaną na modernizację lamp ( wymiana sodowych na ledowe ) oraz rozpoczęte inwestycje.

Zamierza się zakupić z funduszu sołeckiego nowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Pani Agnieszka Piętka sekretarz gminy i pan wójt Maciej Kulpa zapewnili
o przeznaczeniu środków na  wykonanie prac geodezyjnych i zakup elementów. Pan Sołtys  poinformował, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk w ramach pozyskanych środków od sponsorów zakupi też dwa elementy siłowni.

Z placu zabaw korzystają również dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej.

Środki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na organizację imprez środowiskowych
dla mieszkańców ( Festyn Rodzinny i Festyn Sołecki ).  Wszystkie przedsięwzięcia wpływają na poprawę  warunków życia mieszkańców  naszego sołectwa.

Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem

Pan  Sołtys Paweł Zuehlke  odczytał  projekt uchwały i wniosek celem zapoznania zebranych mieszkańców z ich  treścią.

Dyskusja

Uczestnicy  zebrania po zapoznaniu się  z uchwałą i wnioskiem nie zgłosili innych przedsięwzięć do realizacji i nie wywiązała się dyskusja. Mieszkańcy zaakceptowali  przygotowany wniosek.  

 

Przyjęcie uchwały nr 01/2017 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

     Uchwała w wyniku głosowania jawnego została jednogłośnie przyjęta.

 

Informacje dot. zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych

 

Pan wójt Maciej Kulpa powiedział zebranym , że właściciel terenu nie dokonał transakcji sprzedaży i nie wiadomo, czy terenem tym  jeszcze interesuje się Kaufland. Okazuje się,
iż część tego terenu pozostaje w użytkowaniu wieczystym przez pana Ptaka.

Pan Sebastian Ściuk  pytał, czy gmina pozwoli właścicielowi na podział tego terenu
i ściągnięcie kliku firm. Mieszkańcy obawiają się, że mogą powstać tu zakłady o działalności uciążliwej.

Pan kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  Andrzej Wiekierak zapewnił zebranych, że  w planie  zagospodarowania  jest to teren przemysłowo- usługowy. Dopuszcza  się tu budowę hal. Pan Sołtys podkreślił, że należy zabezpieczyć interesy mieszkańców .  

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika na ulicy Antoniego Przysieckiego

Stwierdzono , że stan dróg w sołectwie się poprawił. Pan Andrzej Szmytka  z Referatu Dróg potwierdził, że do 28 sierpnia zostało wykonane równanie dróg. Na drogi w Przyłękach zużyto 1654 tony kruszywa, z czego 1200 ton przeznaczono na przygotowanie podłoża
pod nawierzchnię asfaltową ulicy Jałowcowej.

Pan wójt Maciej Kulpa poinformował zebranych, że gmina przekazała dotację w kwocie 15.000 zł Starostwu Powiatowemu na  wykonanie projektu  chodnika na ulicy Przysieckiego. Niestety na rozpisany przetarg nie wpłynęły żadne oferty.  W kolejnym przetargu zgłoszono jedyną  ofertę  na kwotę 80.000 zł.  Niektórzy mieszkańcy ulicy Przysieckiego zgłaszali swoje niezadowolenie z konieczności możliwych częściowych wywłaszczeń.  Zebrani wyrazili swoje obawy o to , że przemieszczające się tu wąską jezdnią ciężarówki  zniszczą chodnik. Prosili
o zmianę oznakowania drogi powiatowej. Pan Andrzej Szmytka zapewnił, że jako radny powiatowy przekaże w Starostwie uwagi mieszkańców. Po 14.09 zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu chodnika.

W czasie prac projektowych mieszkańcy oczekują konsultacji społecznych. 

 

Odkomarzanie

Pan  sołtys Paweł Zuehlke powiedział , że w odczuciu mieszkańców  wsi ostatni wykonany oprysk na komary był najmniej skuteczny. Pani kierownik Anna Zdunek zapewniła zebranych, że wszystkie opryski były wykonane prawidłowo. Uczestniczyła w drugim i trzecim locie helikoptera rozpylającego oprysk i może potwierdzić , że tereny zostały dokładnie opryskane. Loty mogły odbywać się w określonych godzinach ze względu na sąsiedztwo lotniska. Opryski ze względu na ochronę pszczół wykonywano w godzinach rannych. Preparat ma największą skuteczność  miedzy godziną 22.00, a  6.00 rano. Działa jednak tylko na dorosłe komary i najskuteczniejszy jest na obszarach miejskich.    

  

Wolne wnioski

 

Pan Zbigniew Rosin prosił o częstszą kontrolę prędkości  pojazdów poruszających się ulicą Zabytkową.

Pan Piotr Hinz prosił pana komendanta o zapewnienie bezpieczeństwa na wyjeździe
z serwisówki  w Stryszku. Kierowcy ze strony Brzozy często  wjeżdżają  na czerwonym  świetle.

Pan Zbigniew Rosin zwracał uwagę , że pobocze ulicy Jałowcowej powinno się utwardzić kostką, aby asfalt nie ulegał niszczeniu.

Pan Sebastian Ściuk wnioskował o postawienie znaku Strefa Zamieszkania przy ulicy Jałowcowej , aby ograniczyć prędkość aut poruszających się tą ulicą.

 

 

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały nr 1/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie uchwalenia wniosku
 o przyznanie środków z  funduszu sołeckiego

„za” było 24 uczestników zebrania,

„przeciw” 0,

              „wstrzymało się” od głosu 0

 

 Uchwała została przyjęta .

Treść podjętych uchwał – uchwały w załączeniu ( 1 egz.)

 

              Protokołował/a:                                                      Przewodniczący Zebrania

 

  ..........................................                             …............................................

                              
                               Załącznik nr 5

                               do Zarządzenia Nr SG.0050.67.2015

                               Wójta Gminy Białe Błota

                               z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

                          Przyłęki, data 01.09.2017

 

Pan

Maciej Kulpa

 

Wójt Gminy Białe Błota

 

 

WNIOSEK

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia  21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  /Dz. U. 2014 poz. 301/,  oraz uchwały nr 01/2017 zebrania wiejskiego sołectwa Przyłęki z dnia 01 września 2017 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji  następujących przedsięwzięć1:

 

 

Przedsięwzięcia do wykonania

w ramach funduszu sołeckiego

Całkowity

koszt

 

Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu sołeckiego

Inne

środki

Udział własny              w tym praca społeczna

1

Wydatki na potrzeby sołectwa

-        Utrzymanie strony internetowej i opłata domen  i hostingów

302,54

302,54

brak

brak

2

Festyn Rodzinny – Festyn Sołecki

 

5 000,00

5 000,00

brak

prace przy rozstawianiu namiotów

3

Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach

30 000,00

30 000,00

brak

brak

4

Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej

6 000,00

6 000,00

brak

brak

Razem

 

41 302,54

41 302,54

0,00

 

 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wyniosą41 302,54.zł 2

 

 

1 Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się  w kwocie funduszu. Przedsięwzięcia winny być zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz wpisywać się w cele i działania wskazane w Programie/Planie rozwoju danej gminy.

Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok.

Uzasadnienie przyjęcia realizacji przedsięwzięcia:

 

 (W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia mieszkańców,)

 

Przedsięwzięcie nr 1

Wydatki na potrzeby sołectwa. 302,54 zł na opłacenie domeny strony internetowej służącej do komunikacji z mieszkańcami poprzez przekazywanie ważnych informacji, komunikatów czy opisów najważniejszych wydarzeń z sołectwa. Zadanie wypełnia warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.17, zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływa na poprawę życia mieszkańców - tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 01.09.2017r.

Przedsięwzięcie nr 2

Festyn Rodzinny – Festyn Sołecki zaplanowane w miesiącach wiosenno - letnich 2017r. Zamówienia realizowane wspólnie z GCK Białe Błota min. dmuchany plac zabaw dla dzieci, zakup artykułów spożywczych do poczęstunku oraz zakup nagród niezbędnych do przeprowadzenia konkursów. Powyższe zadanie pozwala na skuteczną integrację mieszkańców naszego sołectwa oraz propaguje sportowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Zadanie to daje możliwość tworzenia warunków do działania dla mieszkańców sołectwa, aktywizuje społeczność lokalną, co pozytywnie przekłada się na relacje między mieszkańcami.  Zadanie wypełnia warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.9, zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływa na poprawę życia mieszkańców - tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 01.09.2017r.

Przedsięwzięcie nr 3

Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach. Realizacja wspólnie z Referatem Inwestycji Urzędu Gminy. Zadanie wypełnia warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.2, zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływa na poprawę życia mieszkańców - tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 01.09.2017r.

Przedsięwzięcie nr 4

Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej.  Wzbogaci ofertę placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zadanie wypełnia warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.9, zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływa na poprawę życia mieszkańców - tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 01.09.2017r.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 01.09.2017 roku.

Sołtys Paweł Zuehlke

 

 

Załączniki:

 

1) Uchwała zebrania wiejskiego Nr 01/2017 z dnia 01 września 2017 roku.

2) Protokół zebrania wiejskiego z dnia 01 września 2017 roku

3) Lista obecności mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 01 września 2017 roku