Protokół Zebranie Wiejskie 20.04.2018

 

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 20.04.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 20.45.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 33 osoby.

oraz:

pan Jan Jaworski zastępca wójta gminy Białe Błota

pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Wiekierak kierownik referatu gospodarki przestrzennej

pani Anna Zdunek kierownik referatu ochrony środowiska

pan Przemysław Kowalski z referatu utrzymania dróg

pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad .

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

3. Budżet sołectwa za 2017 rok - rozliczenie z wykonania zadań.

4. Stan dróg w sołectwie.

5. Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego.

6. Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

7. Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

8. Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

9 . Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

10. Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki.

11. Wolne wnioski.

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 rozpoczęto zebranie wiejskie. Jednomyślnie dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz jednomyślnie zatwierdzono przedstawiony przez prowadzącego zebrania porządek obrad.

Informacja dotycząca wykonania zadań z budżetu na rok 2017

Pan sołtys Paweł Zuehlke przedstawił wykonane zadania z budżetu sołectwa na rok 2017.

Z budżetu w wysokości 35.173,70 zł wydatkowano :

- 173,70 zł na utrzymanie strony internetowej,

- 1999,99 zł na wykonanie oświetlenia na placu zabaw,

- 5.087,86zł na imprezy integracyjne ( Festyn Rodzinny i Święto Latawca),

Nie wydatkowano dodatkowej kwoty nie związanej z funduszem sołeckim 28.000 zł przeznaczonej na budowę oświetlenia , ze względu na brak projektów. Cała kwota została przesunięta na rok bieżący do realizacji oświetlenia dróg w sołectwie.

Stan dróg w sołectwie.

Pan Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg poinformował zebranych, że 26 marca zgodnie z harmonogramem rozpoczęło się równanie dróg gruntowych w sołectwie Przyłęki. Wyrównano 40 ulic . Zaznaczono również na drodze asfaltowej – ulica Zabytkowa - miejsca do uzupełnienia . Zostaną one wykonane w późniejszym okresie. Ulica jest wąska, więc planuje się poszerzenie łuku tej drogi i wykonanie utwardzenia w masie bitumicznej.
Na drewnianych słupach znajdujących się przy ulicy umieszczone zostaną ograniczniki.

Pan Zbigniew Rosin zwrócił uwagę na istniejące drugie zwężenie ulicy Zabytkowej w okolicy posesji państwa Wawrzyniak. Należałoby postawić na ulicy Zabytkowej ograniczniki żółto – czarne, które ograniczyłby prędkość poruszających się po drodze aut.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminny, sygnalizował problem słupa telekomunikacyjnego znajdującego się na łuku ulicy Zabytkowej. Powinien on zostać przesunięty, bo znajduje się zbyt blisko jedni i zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Mieszkańcy podkreślali , że ulica Zabytkowa łącząca dwie gminy powinna być wizytówką wsi
i gminy, tymczasem wygląda fatalnie.

Pan Jacek Zajdlewicz pytał, czy nie można w końcu przystąpić do przebudowy tej ulicy.

Pan Jan Jaworski poinformował , że wykonanie ulicy Zabytkowej można wpisać do budżetu gminy na przyszły rok. Zabytkowa wraz z Biznesową stanowić miały kiedyś objazd rezerwowy dla drogi serwisowej.

Pan Krzysztof Kocikowski , radny gminy, pytał , czy istniejący projekt budowy ulicy Zabytkowej nadal jest aktualny. Podkreślił, iż do budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, a nie realizuje się starych. Utwardzona miała zostać część ulicy Przyrodniczej
i Vianneya , a to zadanie nie znalazło się w budżecie na ten rok. O kłopotach i problemach mieszkańców Przyłęk się nie pamięta.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, wyjaśnił, że władze gminy nie pozyskały dotacji
z projektów na budowę obiektu sportowo świetlicowego, więc inwestycja realizowana jest
w całości ze środków gminy. Podjął również działania w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji. Jeśli się to uda, to pozostałe środki przeznaczy na budowę wspomnianych dróg. Podkreślił, iż budżet gminy jest bardzo napięty.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg Witold Kostencki poinformował zebranych , iż
w najbliższym czasie zostaną wykonane prace na odcinku ulicy Białej i zostanie wycięta tam część drzew.

Mieszkańcy ulicy Bocznej i Szuwarowej, panowie Krzysztof Malatyński i Arkadiusz Ogrodowski, zwracali uwagę na zły stan ulicy Bocznej , która po zimie była nieprzejezdna,
a mieszkańcy nie mogli dojechać do swoich domów. Użyty sprzęt drogowy , który miał wyrównać drogę, ugrzązł w błocie i raczej jeszcze bardziej zniszczył jej nawierzchnię. Pan Arkadiusz Ogrodowski prosił o wygarnięcie ziemi z rowu, który powinien odprowadzać wodę w czasie opadów. Mieszkańcy tych ulic prosili przedstawicieli gminy o pomoc w sporze między mieszkańcami ościennej gminy, którzy zagradzają przepust, przez który mogliby wyjeżdżać z ulicy Szuwarowej w stronę Brzozy. Przedstawiciele referatu utrzymania dróg pan Witold Kostencki i Przemysław Kowalski zapewnili , ze naprawa ulicy Bocznej zostanie wykonana w najbliższym czasie. W sprawie przepustu zostaną podjęte rozmowy z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka.

Pan Jan Górecki pytał, o uzupełnienie chodnika przy ulicy Dymnej , na wykonanie którego środki zostały przesunięte na inne zadania za poprzedniej kadencji wójta. Pan Jan Jaworski , zastępca wójta gminy Białe Błota, zapewnił , że zawnioskuje , aby chodnik został wykonany. Musi to jednak zostać zaakceptowane przez Radę Gminy.

Pan Cezary Prill zwrócił uwagę na fatalny stan ulic Młodej i Tęczowej . Podczas odśnieżania ulic Tęczowej i Willowej zasypuje się wjazd w ulicę Młodą. Pytał też , czy ulica Młoda może być asfaltowa i dlaczego nie jest odśnieżana.

Pan Michał Sidor z referatu utrzymania dróg wyjaśnił, że ulice gruntowe odśnieżane są tylko na zlecenie , bowiem budżet na utrzymanie dróg jest ograniczony. Ulica Młoda jest ulicą prywatną.

Pani Małgorzata Zimna pytała , czy obecny stan wskazuje na zakończenie łatania dziur od ulic Młodej do Willowej. Zwracała uwagę na zły stan asfaltu na ulicy Tęczowej.

Pan kierownik referatu utrzymania dróg podkreślił, iż zaznaczone w nawierzchni dziury będą uzupełnione.

Pan Zbigniew Rosin pytał, kto wykonał asfalt na ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Kocikowski poinformował, że nawierzchnia asfaltowa ulicy Tęczowej została wykonana prywatnie z inicjatywy mieszkańców, wiórkami asfaltowymi. Na obecne czasy były takie możliwości. Teraz jednak ulica wymagałaby przebudowy.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała zastrzeżenia do sposobu równania drogi stanowiącej ulicę Księżycową . Utworzono wysokie burty. Równiarka zasypała wjazdy do posesji . Wzruszona struktura drogi utrudnia przejazd . W czasie dłuższego braku opadów należałoby drogę polewać wodą. Informowała również o cuchnących hałdach mułu utworzonych wzdłuż drogi przy czyszczeniu rzeki .

Pani Małgorzata Komórek zwracała uwagę na podobną sytuację przy ulicy Młyńskiej. Wzruszona piaskowo- szlakowa struktura drogi gruntowej, jaką jest ulica Młyńska, w okresie braku opadów powoduje, że poruszające się szybko liczne auta powodują unoszenie się ogromnego kurzu w stronę posesji zarówno przy ulicy Młyńskiej jak i Kąpielowej. Piesi
i rowerzyści nie mogą się swobodnie przemieszczać ulicą ze względu na unoszący się kurz powodowany przez auta. Nawierzchnia drogi też wymagałaby polewania wodą w okresie suszy.

Pan Krzysztof Kocikowski, radny gminy, zadał pytanie , czy należy w ten sposób równać drogi i wzruszać ich strukturę. Może należy tylko wałować. Stwierdził, że drogi utwardzone kruszywem też się kiedyś wybiją, a na drogi asfaltowe gmina nie ma pieniędzy.

Pan Jan Jaworski poinformował, że sporządzono plan budowy dróg asfaltowych w gminie
na kolejne lata i w Przyłękach planuje się wykonanie asfaltu na ulicach Księżycowej, Gwiaździstej , Dojazdowej, Kąpielowej i Siedliskowej.

Pani Małgorzata Komórek zapytała, jakie jest uzasadnienie wykonania asfaltu na ulicy Kąpielowej skoro większy ruch występuje na ulicy Młyńskiej. Przemieszczają się nią również mieszkańcy Prądek. Pan zastępca wójta stwierdził, iż przygotowany plan można poddać jeszcze konsultacjom społecznym.

Panowie Witold Kostencki i Przemysław Kowalski z referatu utrzymana dróg zapewnili mieszkańców , że ich wnioski zostaną wzięte pod uwagę , a drogi w najbliższym czasie zostaną naprawione i powinny zostać przeprofilowane.

Pan Krzysztof Malatyński zapytał, czy jest wyliczone, ile dróg wykonuje się na 1 mieszkańca, ile gmina przeznacza środków na utrzymanie dróg na sołectwo. Takich danych gmina nie posiada.

Pani Anna Zdunek, kierownik referatu ochrony środowiska, poinformowała, że pobocza drogi powiatowej – ulica Przysieckiego - są ciągle zaśmiecane. Niedawno zostały oczyszczone, niestety pojawiły się znowu śmieci , a nawet całe worki śmieci.

Budowa chodnika i wymalowanie pasów w ulicy Antoniego Przysieckiego

Pan Andrzej Szmytka , radny powiatowy, poinformował, że powiat w porozumieniu z gminą wykonuje projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego. Będzie on przebiegał od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej prawą stroną zgodnie z sugestiami mieszkańców. Pasy będą wykonane dopiero po zaistnieniu około 700 m chodnika, zgodnie
z projektem, trzy czy cztery przejścia. Teraz wykonuje się etap projektowania i trzeba przystąpić do wykupu gruntów. Istnieje prawdopodobieństwo wykonania chodnika do końca roku, ale przy współudziale gminy.

Informacja dotycząca zaawansowania budowy obiektu sportowo- świetlicowego.

Pan Jan Jaworski, zastępca wójta, poinformował zebranych, że obiekt jest budowany
ze środków gminnych. Termin oddania wyznaczono na czerwiec 2018 r. , jednak wykonawca wnosi o jego wydłużenie o miesiąc. Wykonano już wiele prac, m.in. instalacje wodne
i elektryczne, w 80 % tynki, ocieplenie poddasza, zalano posadzki. Gmina rozpoczęła już starania o pozyskanie dofinansowania na budowę obiektu, czego nie uczyniono wcześniej. Trzeba również pozyskać środki na wyposażenie obiektu.

Nową inicjatywą gminy jest termomodernizacja szkoły ( stare budynki) w ramach dofinansowania unijnego. Złożony wniosek musi przejść jednak pozytywną weryfikację.

Informacja dotycząca planowanej inwestycji po dawnych zakładach mięsnych.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował mieszkańców, że nie jest planowana żadna inwestycja na tym terenie. Prawdopodobnie inwestor, który miał plany budowy centrum logistycznego zrezygnował z inwestycji na tym terenie. Właściciel terenu po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego przez gminę wystąpił o końcowe wylesienie tego terenu i przeznaczenie go na teren inwestycyjny. Trwa procedura wykupu części terenu przez użytkownika wieczystego. Teren pozostaje nadal w rękach prywatnego właściciela.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, czy rozbiórka obiektów na tym terenie była legalna.

Pan Andrzej Wiekierak poinformował, że taką wiedzę posiada tylko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informacja dotycząca oświetlenia ulic.

Pan sołtys Paweł Zuehlke określił realizację oświetlenia jako trudną. Poinformował,
że istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę funduszy z ZIT na oświetlenie
i w ramach tego możliwe będzie wykonanie 135 lamp w naszym sołectwie, na tych ulicach , gdzie zostały przygotowane projekty. Z funduszy sołeckich na oświetlenie zostaną opłacone projekty i wykonanie jednego punktu świetlnego w ulicy. Mamy siedem nowych projektów do realizacji i trzy z poprzednich lat. Planowana realizacja oświetlenia obejmie ulice Kąpielową, Pokosową , Boczną, Wodną , Bystrą, Szuwarową, Jasną, Usługową , Zabytkową i Vianneya.

Pan sołtys podkreślił, że w pierwszej kolejności zostaną oświetlone ulice, których mieszkańcy złożyli wnioski do sołtysa i rady sołeckiej.

Pani Barbara Wróblewska prosiła o lampę przy ulicy Krętej. Pan sołtys poinformował, że teren ten obejmie lampa planowana przy Pokosowej.

Pan Janusz Burzych pytał , czy mieszkańcy powinni się składać na projekt. Pan sołtys podkreślił, iż projekt ulicy Wczasowej był inicjatywą społeczną.

Pan Krzysztof Malatyński pytał, dlaczego jedyna lampa przy ulicy Szuwarowej nadal nie świeci. Pan sołtys stwierdził, iż poinformował już o tym fakcie referat inwestycji.

Pani Ewa Kiełczyńska zgłaszała, że przy ulicy Relaksowej istniejąca lampa została wyłączona
i prosiła o podanie powodu takiego działania ze strony gminy.

Pan Jan Jaworski zapewnił , że wyjaśni sprawę, być może jest to droga prywatna.

Pan Cezary Prill pytał, kiedy będą dalsze projekty na oświetlenie.

Pan Jan Jaworski stwierdził, że trzeba wykonać tytaniczną pracę, aby pozyskać środki z ZIT
na realizację istniejących projektów oświetlenia, poza tym zasady budowy lamp, przewidziane w ramach tych funduszy są skomplikowane. Gmina musi złożyć do 30 czerwca wniosek, który zostanie zweryfikowany przez eksperta. W gminie nie ma na obecną chwilę zespołu do spraw funduszy unijnych.

Odkomarzanie w 2018 r. na terenie sołectwa Przyłęki.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że w budżecie gminy nie zapisano środków
na odkomarzanie , chociaż referat ochrony środowiska zgłaszał taki wniosek do rady gminy. W ubiegłym roku przeprowadzono trzy serie odkomarzania ,według mieszkańców z różnym skutkiem. Problem z komarami jednak się wkrótce pojawi i mieszkańcy sołectwa nie mogą zostać z nim sami, jak podkreślił pan Janusz Burzych, mieszkaniec ulicy Wczasowej. Szczególnie duża ilość komarów pojawia się na terenach przy ciekach wodnych.

Pani Małgorzata Komórek zwróciła uwagę , że brak wody w miejscowym kanale
i zanieczyszczanie go przez mieszkańców sprzyja wylęganiu się dużych ilości komarów.

Obecni mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie o podjęciu na zebraniu uchwały
o przeznaczeniu w budżecie gminy środków na odkomarzanie .

( Uchwała nr 1/2018 z dn. 20.04. 2018 r. w załączniku )

Wnioskowali o czterokrotne wykonanie oprysków przy głównych ciekach wodnych w okresie letnim. Decyzję o sposobie wykonania zabiegów pozostawiają referatowi ochrony środowiska.

Zagrożenie bezpieczeństwa przez psy przemieszczające się bez opieki psy

Psy przemieszczające się bez opieki na terenie sołectwa zagrażają często dzieciom udającym się do szkoły i rowerzystom. Watahy psów atakują zwierzynę leśną zerującą na polach
i łąkach.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że takie przypadki należy zgłaszać do urzędu gminy
w godzinach jego pracy lub bezpośrednio na policję . Psy są odławiane i umieszczane
w schronisku . Właściciel psa musi pokryć koszty, tj. zapłacić kwotę 700 zł.

Wolne wnioski

Pani Ewa Kiełczyńska wnioskowała o rozwiązanie problemu niskiego ciśnienia wody lub całkowitego braku wody w okresie letnim w sieci wodociągowej na terenie Przyłęk. Zwracała uwagę na problem podrzucanych śmieci i na brak na niektórych posesjach pojemników czy kontenerów na budowach.

Pan Cezary Prill i Małgorzata Zimna wnioskowali o położenie na ulicy Młodej nawierzchni asfaltowej i naprawienie ulicy Tęczowej.

Pan Krzysztof Malatyński prosił o wsparcie mieszkańców w sporze o przejazd z ulicy Bocznej do ulicy Bocianowej w Brzozie przez przepust wodny, który jest zamykany nielegalnie.

Pan Radosław Ziółkowski wnioskował o uregulowanie sprawy własności części ulicy Siedliskowej, która kiedyś była drogą techniczną, a później należała do pana Ptaka.

 

 

Protokołowała Przewodniczył

Małgorzata Komórek Paweł Zuehlke

 

 

 

 

 

Załącznik – uchwała nr 1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłęki, dn. 20.04.2018 r.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Mieszkańcy sołectwa Przyłęki podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 kwietnia 2018 r.

wnoszą do Wójta Gminy Białe Błota o zmianę w budżecie gminy na rok 2018 i wprowadzenie pozycji odkomarzanie ( co najmniej czterokrotne) w miejscowości Przyłęki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 33 osoby obecne na zebraniu.