Protokół Zebranie Wiejskie 14.09.2018


P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

odbytego w dniu 14.09.2018 rokuZebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 21.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 37 osób.

oraz:

pan Andrzej Szmytka inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w Białych Błotach

pani Magdalena Grabowska Naczelnik Urzędu Pocztowego w Białych Błotach

pan starszy sierżant Krzysztof Bratz- dzielnicowy- Komisariat Policji w Białych Błotach

pan Krzysztof Kocikowski radny gminy Białe Błota

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Ustalenie quorum.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania – 18.30 przy braku quorum.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Stwierdzenie ważności zebrania.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

7. Informacje dotyczące usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

9. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

10. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.

13. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

14. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

15. Oświetlenie ulic.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

 

Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 18.30.

0 godzinie 18.30 rozpoczęto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania. 
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie pana Pawła Zuehlke, a na protokolanta panią Małgorzatę Komórek . Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.

 

Informacje dotyczące świadczenia usług pocztowych na terenie Sołectwa Przyłęki 
przez Urząd Pocztowy w Białych Błotach.

 

Naczelnik UP w Białych Błotach pani Magdalena Grabowska poinformowała zebranych , 
że przyczyną problemów z terminowym doręczaniem poczty w II kwartale br. były masowe zwolnienia służby doręczeń i brak nowych pracowników. Podkreśliła , iż sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Udało się zatrudnić jednak dopiero 70 procent służby doręczeń. Podkreśliła, że listonosze często rezygnują z pracy ze względu na trudne warunki świadczenia usług. Zwróciła się z prośbą do mieszkańców, aby posesje były dobrze oznakowane, a przy wejściach znajdowały się dzwonki i skrzynki na listy. Pani Naczelnik oświadczyła, że regularne dostarczanie poczty do naszej miejscowości nie jest w pełni możliwe. Zebrani podkreślali , 
że często monitują brak korespondencji. Są znane sytuacje zalegania poczty w urzędzie. Mieszkaniec odcinka ulicy Młodej łączącej się z ulicą Konarkową stwierdził , że nie dochodzi tu w ogóle korespondencja. Pani Naczelnik powiedziała, że nie może zapewnić mieszkańców, iż sytuacja całkowicie się zmieni. Po przeprowadzonych rozmowach 
z dyrektorem Poczty Głównej w Bydgoszczy ustalono , że korespondencja będzie dostarczana minimum 2 razy w tygodniu. Do firm na terenie danej miejscowości trzy razy w tygodniu przyjeżdżać będzie specjalny samochód z korespondencją.

Pan Zbigniew Klimczak , pytał, czy ustalona została przyczyna problemów z doręczaniem poczty. Pani Naczelnik stwierdziła, że często listonosze szukają nieoznaczonych posesji, działają pod presją czasu, a teren do obsługi jest rozległy. Po pewnym okresie rezygnują
z pracy.

Pan Marek Matejski pytał o umieszczenie skrzynek na początku ulicy. Pani Naczelnik podkreślała, że żółte skrzynki znajdują się w wyznaczonych miejscach , jest ich dużo , ale często nie są opróżniane przez mieszkańców i korespondencja w nich zalega.

Pan Jan Górecki zwrócił uwagę na niewygodną dla mieszkańców Przyłęk rejonizację usług pocztowych. Pan Zbigniew Rosin podkreślił, że likwidacja punktów pocztowych oddala urząd od mieszkańców.

Pan radny Krzysztof Kocikowski prosił panią Naczelnik o rozmowy z dyrekcją i pracownikami o stanie skrzynek pocztowych zlokalizowanych przy ulicach. Uszkodzone powinny być 
na bieżąco wymieniane.

Pani Ewa Zimna zgłaszała problem zostawiania awiza na murku ogrodzenia przez listonosza.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, dlaczego listonosze nie noszą mundurów służbowych. Starsze osoby często nie rozpoznają listonosza i nie otwierają drzwi , boją się.

Na zakończenie pani naczelnik Magdalena Grabowska stwierdziła , że problem mieszkańców Przyłęk rozwiązałaby agencja pocztowa, którą można otworzyć na terenie naszej miejscowości. Zachęcała do współpracy.

 

Bezpieczeństwo w sołectwie

Dzielnicowy starszy sierżant pan Krzysztof Bratz z Komisariatu Policji w Białych Błotach przedstawiłmieszkańcom pozytywną informację o bezpieczeństwie. Choć nie odnotowano w najbliższym czasie zdarzeń kryminalnych w naszej miejscowości, to jednak zaapelował 
o rozwagę i czujność mieszkańców. Podkreślił, że liczne telefony otrzymywane 
od mieszkańców dotyczące obcych samochodów przemieszczających się po okolicy często są nieuzasadnione. Prosił o zapisywanie numerów rejestracyjnych, marki takich aut i podanie przy zgłoszeniu. Ułatwi to interwencję policji. Podkreślił, że brak oznakowania posesji lub jej niewłaściwe oznakowanie utrudnia często dotarcie patrolu do miejsca zgłoszenia. Zaapelował o podawanie policji lokalizacji miejsc, gdzie pojawiła się „dziwna” roślinność.

Poinformował, że od poniedziałku nastąpi zmiana na stanowisku dzielnicowego . Numer 
do nowej pani dzielnicowej możemy odszukać na stronie internetowej posterunku.

 

Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

 

Pan Sołtys przedstawił zebranym propozycje wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 200,00 zł

Imprezy rekreacyjno – integracyjne: Festyn Rodzinny 2.500,00 zł

Festyn Jesienny 2.200,00 zł

Orszak Trzech Króli 631,30 zł

Budowa oświetlenia ulic 35.000,00 zł

Modernizacja placu zabaw 5.000,00 zł

Razem do wydatkowania 45. 531,30 zł

 

 

Dyskusja

W czasie dyskusji nad projektem wydatków pan Wiktor Szynka zaproponował, aby może 
z funduszu przeznaczyć środki na przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Zabytkowa z Przysieckiego. Pan Sołtys zapewnił, że takie przejścia zostaną wykonane 
w trakcie budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Pan Paweł Mucha zapytał, czy w proponowanych wydatkach na oświetlenie ulic uwzględniono kwotę 
na wykonanie projektów. Pan Sołtys wyjaśnił, że uwzględniono wykonanie projektów jako wkładu sołectwa do inwestycji z ZIT.

 

Przyjęcie uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 

Za przyjęciem uchwały nr 02/2018 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego 
w głosowaniu :

wzięło udział 37 osób, wstrzymało się – 0 , przeciw - 0

Uchwała została jednomyślnie przyjęta przez mieszkańców.

Załącznik – uchwała nr 02/2018.

 

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

 

Pan radny Krzysztof Kocikowski potwierdził kolejny raz , że tym terenem nie jest zainteresowany już Kaufland i nadal pozostaje on własnością pana Ptaka.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego.

 

Pan Andrzej Szmytka poinformował , że w przyszłym tygodniu, jeśli pogoda na to pozwoli, rozpocznie się równanie dróg na terenie gminy. Prosił, aby mieszkańcy zgłaszali do sołtysa 
te ulice , które wymagają koniecznego wyrównania. Mieszkańcy informowali, że należy zniwelować skarpę ciągnącą się od ulicy Tęczowej do Żyznej. Pan Krzysztof Kocikowski zwracał uwagę na niebezpieczny odcinek ulicy Zabytkowej naprzeciwko Zakładu OSKA, gdzie znajduje się duża skarpa i uskok. Należy uskok uzupełnić kruszywem. Mieszkaniec ulicy Młodej prosił o utwardzenie nawierzchni drogi i wyrównanie jej poziomu z ulicą Kanarkową , należąca do sołectwa Brzoza, w celu lepszego przejazdu.

Pani Ewa Kiełczyńska pytała, czy na ulicy Przysieckiego ( droga powiatowa) zostanie położona nowa nawierzchnia. Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że nie ma żadnych planów, co do nawierzchni tej drogi. Poinformował natomiast zebranych , iż została opracowana dokumentacja budowy chodnika od ulicy Cmentarnej do ulicy Mostowej. Projektowany chodnik ma 700 m i zaplanowano również na tym odcinku 3 do 4 przejść dla pieszych. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu i można będzie zgłaszać uwagi. Zadanie 
to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Na początku września projekt został oddany 
do Starostwa i przekazany do Wojewody, celem rozpoczęcia procedury negocjacji 
z właścicielami posesji. Zebrani zapytali, co z przejazdem przez przepust wodny. Jak to zostanie rozwiązane. Pan inspektor zapewnił , że zbada tę sprawę, jak została ona rozwiązana w projekcie. Pan Marek Matejski pytał o budowę ulicy Zabytkowej. Pan Paweł Zuehlke poinformował, że w lutym 2018 r. gmina sporządziła plan budowy dróg do 2026
 roku i w nim jest ujęta budowa tej ulicy na odcinku do Cichej. Pan Zbigniew Rosin stwierdził, że jest to droga strategiczna , łącząca dwie gminy i powinna być wykonana.

Pan Andrzej Szmytka poinformował o postawieniu nowego lustra o większej średnicy przy połączeniu ulic Zabytkowej i Wodnej, które będzie ułatwieniem dla kierowców.

 

Oświetlenie ulic.

Pan Sołtys poinformował zebranych , że wykonanych zostanie 71 lamp z ZIT , 34 lampy wykona gmina , a 19 lamp zostanie sfinansowanych z funduszu sołeckiego, suma 124 lampy. Koszt jednej lampy to ok. 5.000 zł. W sołectwie postawiono już około ok. 100 lamp oświetleniowych. Również z środków ZIT 77 lamp zostanie zmodernizowanych tj. korpusy i kable istniejących już lamp zostaną wymienione, żarówki sodowe zastąpione ledowymi. Obniży to rachunki za oświetlenie. Do Urzędu Gminy zostało skierowane pismo 
od Sołtysa o projektowanie oświetlenia 34 ulic w Sołectwie Przyłęki, co przy uruchamianiu kolejnych transz z środków ZIT pozwoliłoby zakończyć trudny proces oświetleniowy ulic w Sołectwie Przyłęki.

Pan Andrzej Szmytka prosił o zgłaszanie awaryjności oświetlenia ulic do pana Sołtysa lub bezpośrednio do jego referatu - numer telefonu 52 323 90 68.

 

Wolne wnioski

Pani Małgorzata Zimna wnioskowała o odsłonięcie znaku stop przy wjeździe z ulicy Biznesowej w ulicę Przysieckiego , bo jest słabo widoczny.

Pan Krzysztof Zimny zwracał uwagę na słabą widoczność dla kierowców jadących od strony Brzozy ulicą Zabytkową przy skręcie w ulicę Przysieckiego. Samochody parkujące po prawej stronie ulicy Przysieckiego zasłaniają wyjazd. Należałoby tu inaczej zorganizować ruch lub postawić lustro.

Mieszkańcy mówili również o niewłaściwie funkcjonującej sygnalizacji w Stryszku. Prawdopodobnie źle ustawiona jest czujka. Tworzą się korki i długo czeka się na zmianę świateł . Prosili pana Andrzeja Szmytke o zwrócenie się z tym problemem do przedstawicieli GDDKi A.

Pan Zbigniew Rosin wnioskował o kontrolę jakości słupów energetycznych . Większość z nich jest już w fatalnym stanie i powinna być wymieniona. Pan inspektor Andrzej Szmytka prosił 
o kierowanie takich wniosków bezpośrednio do działu majątku Enei.

 

Na tym zebranie zakończono

 

 

Protokołowała Małgorzata Komórek

 

 

Przewodniczył Paweł Zuehlke

 

Załącznik - 1

Uchwała nr 02/ 2018 o akceptacji wniosku o podziale funduszu sołeckiego