Protokół Zebaranie Wiejskie 11.08.2020

                                           Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                                                            odbytego w dniu  11.08.2020 r.

 

Zebranie rozpoczęło się o godz.17.00 i trwało do godz. 20.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 22 osoby

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pan Patrycjusz  Migawa Kierownik Gminnego Centrum Oświaty, Edukacji i Sportu w Białych Błotach

pan Michał Kostkowski p.o. Kierownik Referatu Dróg

sierżant . szt. Michał Kaiser dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białych Błotach

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota, przewodnicząca Komisji Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke  sołtysa Sołectwa Przyłęki ,
 a na protokolanta wybrano panią Małgorzatę Komórek .

Przewodniczący stwierdził , iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał .

Porządek zebrania wiejskiego:

 Otwarcie zebrania – godzina 17.00 – ustalenie quorum.

 Wybór przewodniczącego zebrania .

 Wybór protokolanta zebrania.

Stwierdzenie ważności zebrania.

Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku     zebrania przez mieszkańców.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2020 rok .

Przyjęcie Uchwały nr 02/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Omówienie zgłaszanych  propozycji  do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

Przyjęcie Uchwały nr 03/2020 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Przyjęcie Uchwały nr 04/2020 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego na 2021 rok o 2 672, 00 zł. 

Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych.

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ul. Zabytkowej i jej dalszy projekt, czyszczenie chodników.

Stan parkingu przy boisku sportowym, brak wywożenia skoszonej trawy.

 Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku w Trzcińcu.

Wolne wnioski.

Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad został zatwierdzony następującą ilością  głosów:

„za” było   22  uczestników zebrania ,

„ przeciw „ 0 uczestników zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

 

Streszczenie obrad:

O godz. 17.00 otwarto zebranie wiejskie.  Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 22 głosy za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw,  a na protokolanta jednogłośnie powołano  panią  Małgorzatę Komórek.  Przewodniczący zebrania stwierdził,
 iż zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem Sołectwa
i przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad.

Na wniosek pana Krzysztofa Kocikowskiego do porządku zebrania wprowadzono punkt: Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku w Trzcińcu. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie i przyjęty do porządku obrad.

               Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 Pan sierżant. szt. Michał Kaiser poinformował zebranych , że na terenie sołectwa jest bezpiecznie. Brak zdarzeń kryminalnych , odnotowano jedynie wykroczenia. Pan Jacek Turzyński poprosił o śledzenie w miarę możliwości spraw poruszanych na grupie Przyłęki. Dzielnicowy zaznaczył , iż każda sprawa musi być oficjalnie zgłoszona. Podkreślił , że jest
w kontakcie z panem Sołtysem i przepływ informacji jest szybki. Podał też swój numer służbowego telefonu, na który można dzwonić ( to 695 350 761  ).  

Pan Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na ciągłe zaśmiecanie lasów i pobocza wzdłuż ulicy Przysieckiego. Prosił o zwrócenie bacznej uwagi na osoby , które się tego dopuszczają. Pan Sołtys podkreślił, że  śmieci są często podrzucane. Mieszkańcy zwracali też uwagę
na niebezpieczne i niewłaściwe  zachowania młodzieży przy schodach do  szkoły przy ulicy Zabytkowej oraz przy moście w kierunku Olimpina. Prosili o zainteresowanie się tym problemem.

      Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego

 na 2020 rok .

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju środki z funduszu sołeckiego na rok 2020
 w kwocie 7 500 zł  przeznaczone na organizację imprez : Rodzinna Majówka Rowerowa
( kwota 2 000 zł  ), Festyn Rodzinny ( kwota 3 000 zł),  Święto Latawca ( kwota 2 500 zł ) planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- Wykonanie podłoża pod skatepark przy ulicy Zabytkowej w kwocie 7 180 zł.

- Zwiększenie kwoty do zakupu tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Zabytkowej w kwocie 320 zł.

Propozycje zmian wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2020 są zasadne i wpływają na poprawę życia mieszkańców. O budowę skateparku prosili młodzi mieszkańcy naszej wsi,  w pisemnej  petycji skierowanej  do pana Sołtysa i Rady Sołeckiej. Natomiast tablica ogłoszeniowa wymaga wymiany , ponieważ  jest bardzo zniszczona.

            Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

Pan Sołtys głośno odczytał  zebranym projekt uchwały i wniosek w celu zapoznania mieszkańców z treścią tych dokumentów.

          Dyskusja.

W tracie dyskusji na projektem głos zabrał pan Paweł Mucha, który nie wyraził aprobaty
 dla pomysłu budowy skateparku.  Stwierdził, iż te środki można przeznaczyć na inne cele m.in. kamery monitoringu przy ulicy Zabytkowej, plac zabaw czy utwardzenie wjazdu w ulicę Młyńską.  

Pani Magdalena , mieszkanka ulicy Dojazdowej wyraziła zadowolenie z inicjatywy budowy skateparku . Ucieszy to dzieci i młodzież naszej wsi.  Często rodzice wożą dzieci do Zielonki czy Białych Błot , aby korzystały z takiego obiektu.

         Przyjęcie Uchwały nr 02/2020 o zmianie wniosku do funduszu soleckiego na 2020 rok.

Za przyjęciem uchwały nr 02/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku
 o zmianę wydatkowania przyznanych  środków  z funduszu sołeckiego było :

„ za”                   21 uczestników zebrania

„ przeciw „          1 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Treść uchwały w załączeniu ( 1 egz. )

Omówienie zgłaszanych  propozycji  do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

       Fundusz sołecki na rok 2021 wyodrębniony w budżecie gminy  oszacowano na kwotę 55 077, 60 zł.  

Pan sołtys Paweł Zuehlke przedstawił następujące  propozycje wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego w roku 2021 :

- Imprezy rekreacyjno – integracyjne .

      Orszak Trzech Króli, Nasze Przyłęckie Kolędowanie -  1 000 zł

      Rodzinna Majówka Rowerowa-   2 000 zł

      Festyn Rodzinny  - 3 000 zł

      Święto Latawca  w Przyłękach – 3 000 zł

-  Mikołajkowa Niedziela Medyczna – 1 000 zł

- Budowa Skatepark  - 45 077, 60 zł

Przedsięwzięcia  wpłyną na poprawę życia mieszkańców.

             Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami.

Pan Sołtys odczytał zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

        Dyskusja

Dyskusji nie podjęto.

     Przyjęcie Uchwały nr 03/2020 o akceptacji wniosku do funduszu soleckiego na 2021 rok.

Za przyjęciem uchwały nr 03/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku
o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego było :

„ za”                   21 uczestników zebrania

„ przeciw „          1 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „ 0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Treść uchwały w załączeniu ( 1 egz. )

  Przyjęcie Uchwały nr 04/2020 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia.

Głosowaniu poddano uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie dodatkowych środków z funduszu sołeckiego w związku z uchwałą RGK. 0007.92 2019 R.G. BB z 28 maja 2019 r. oszacowaną na kwotę 2 762, 00 zł w budżecie na rok 2021  na realizację zadań służących poprawie życia mieszkańców.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki ( przystanek ul. Młyńska ) – prace ogrodnicze w II i III kwartale 2021 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 04/2020 z dnia 11.08.2020 r.  było :

„ za”                     22 uczestników zebrania

„ przeciw „           0 uczestnik zebrania

„ wstrzymało się „  0 uczestników zebrania

Uchwała została przyjęta. Treść uchwały w załączniku ( 1 egz. )

             Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych.

 Pan Wójt poinformował zebranych , że na terenie po dawnych Zakładach Mięsnych inwestor zamierza wybudować hale magazynowo – dystrybucyjne. Prawdopodobnie pierwsza powstanie w przyszłym roku.  Inwestorem jest Nalepa Capital Trust Spółka.  Zebrano już wszystkie opinie instytucji dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko. GDDKiA  
w Bydgoszczy wydała  pozytywną opinię  i nie wniosła zastrzeżeń. Opinie , które spłynęły
do Urzędu Gminy nie budzą zastrzeżeń , więc wkrótce wydania zostanie decyzja środowiskowa dla tej inwestycji.  Na przełomie września i października odbędzie się spotkanie w urzędzie gminy z przedstawicielami inwestora i przedstawicielami właścicieli firm oraz reprezentantami sołectw Przyłęki i Zielonka. Na spotkaniu omówione zostaną wszelkie sprawy związane
z inwestycją i rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Mieszkańcy obawiają się paraliżu komunikacyjnego związanego z ruchem tirów.

Pan Wójt  zaznaczył , ze nie ma jeszcze żadnych ustaleń i uzgodnień z inwestorem, dlatego konieczne jest kolejne  spotkanie. Poprzednie miało raczej charakter informacyjny. Teraz trzeba wypracować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony. Pogodzić interesy inwestora i mieszkańców. Strony  zostaną powiadomione  o terminie spotkania.   

     Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ul. Zabytkowej i jej dalszy projekt, czyszczenie chodników.

Istniejący projekt budowy ulicy Zabytkowej na odcinku do ulicy Cichej zostanie uaktualniony

 i dostosowany.  Pan Wójt poinformował , że projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania

 z programu dróg samorządowych. Musi jednak przejść weryfikację. Nie ma jeszcze projektu drugiego  odcinka  ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej  do Brzozy. Brak też środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Na tym odcinku wybudowanych zostanie  28 lamp oświetleniowych.  

Pan Krzysztof Kocikowski stwierdził, że pożądane byłoby wykonanie  dokumentacji projektowej tego odcinka ulicy. Droga ma bowiem strategiczne znaczenie dla wsi i jej mieszkańców. Również pan Zbigniew Rosin podkreślił , że jest to bardzo ważna inwestycja.

Mieszkańcy poruszyli problem złego stanu pobocza ulicy Zabytkowej . Powstają tam głębokie wyrwy utrudniające ruch. Pan kierownik Referatu  Dróg zapewnił , że zleci naprawę pobocza. Mówiono również o stanie ulicy Przysieckiego i o usterkach powstałych przy budowie chodnika przez Starostwo Powiatowe, które do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte. Pan Wójt zapewnił zebranych , że zgłaszał problem do Starostwa , ale nie ma odzewu, nie można umówić się na spotkanie w tej sprawie. Pan radny Kocikowski poinformował , że rozmawiał w tej sprawie z radnym powiatowym Andrzejem Szmytka i prosił o pomoc w tej kwestii.  

Pan Sołtys prosił również o wsparcie ze strony Urzędu Gminy w kwestii oczyszczenia chodników  należących do drogi powiatowej z chwastów.  Natomiast pobocze kanału będzie oczyszczane dopiero we wrześniu.

  

 

          Stan parkingu przy boisku sportowym, brak wywożenia skoszonej trawy.

Parking przy boisku sportowym wymaga zagospodarowania. Mieszkańców niepokoją hałdy gnijącej trawy w jego części oraz wysokie chwasty porastające teren. Pan Patrycjusz Migawa

Kierownik COEiS w Białych Błotach poinformował, że w dniu dzisiejszym pracownicy przystąpili do uporządkowania terenu, koszenia traw i chwastów. Rozważa się  też utwardzenie terenu kruszywem. Natomiast wywożenie traw wiąże się z dużymi kosztami. Proponuje więc zasłonienie części terenu , gdzie będą składowane trawy. Obiecał , że zadba o estetyczny wygląd tego terenu.    

           Informacja Wójta w kwestii  wznowienia działalności gospodarczej  kopalni piasku

          w Trzcińcu.

Pan radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę wznowienia działalności kopalni piasku
w Trzcińcu. Wyraził swoje obawy  z tym związane. Pan Wójt oświadczył , że rozpoczęto dopiero procedurę ustalenia oddziaływania kopalni na środowisko. Nie ma jeszcze decyzji środowiskowej wydanej przez gminę.

           Wolne wnioski

     Pan Krzysztof Kocikowski wnioskował o przeniesienie lamp solarnych z ulicy Przysieckiego

 ( przy wjeździe w drogę serwisową )  w inne miejsce, gdzie będą bardziej przydatne. Zwrócił się również z zapytaniem do pana Wójta o realizację budowy zatoczki autobusowej
na Zabytkowej naprzeciwko kościoła. Pan Wójt poinformował , iż sprawa została przekazana do realizacji i wykonana została dokumentacja oraz wystosowano zapytanie ofertowe. Niestety kwota złożonej oferty przewyższa środki przeznaczone przez gminę na ten cel. Zapytanie ofertowe zostanie w najbliższym czasie powtórzone.

Pan Zbigniew Rosin ponownie wnioskował o postawienie pojemnika na śmieci przy pętli autobusowej przy ulicy Wodnej. Nadal kierowcy wyrzucają śmieci do pobliskiego lasu.

Pani Bernadetta Pawlaczyk ponownie prosiła o oczyszczenie i udrożnienie działki drogowej  288/17 , ulica Ziołowa. Nie ma  wciąż dojazdu bezpośredniego do swojej posesji. Sprawa była poruszana już wielokrotnie, lecz nie doczekała się realizacji. Pan kierownik Referatu Dróg obiecał , że sprawą się zajmie. 

Mieszkaniec ulicy Dojazdowej informował o zalewaniu posesji i drogi  w czasie opadów deszczu. Prosił o zainteresowanie się problemem. Pan kierownik referatu obiecał , że do jesieni sprawa zostanie załatwiona.

Pan Jan Górecki kolejny raz poruszył sprawę dokończenia chodnika przy ulicy Mostowej
 i Dymnej, która nie doczekała się realizacji na przestrzeni 10 lat. Mieszkańcy oczekują
na konkretne działania w tej sprawie.  Następnie poruszył problem wyrównania zakrętu dróg Dojazdowej i Kąpielowej. Dokonano tam nawiezienia kruszywa , ale nic nie zrobiono.

Zapytał o usunięcie wyrwy  wypłukanej przez wody deszczowe w ulicy Młyńskiej. Miejsce to zostało zabezpieczone , ale od dwóch tygodni nic się nie dzieje. Pan kierownik Referatu Dróg zapewnił , że był na oględzinach i sprawa zostanie załatwiona.

Pan Paweł Mucha poinformował , że również przy  połączeniu ulicy Młyńskiej i Siedliskowej wody deszczowe wymywają drogę  i tam się gromadzą , co utrudnia ruch.

Pan Jan Górecki prosił o informację , w jaki sposób załatwiona została sprawa  zanieczyszczania Kanału Przyłęckiego. Pan Wójt wyjaśnił , że gmina monitorowała sprawę i zwróciła się
o działania do instytucji odpowiedzialnych za kanał. Zainteresowała też problemem gminę ościenną . Jednak urząd nie może wchodzić w kompetencje instytucji zarządzających kanałem.

Wiadomo, że ujawniono sprawcę zdarzenia , trwa postepowanie. Natomiast mieszkańcy mają prawo zgłosić takie zdarzenie do prokuratury czy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeśli posiadają wiedzę na ten temat.

Mieszkanka ulicy Dojazdowej poruszyła problem nietrzeźwych rowerzystów przebywających w godzinach 10 do 12 w okolicach sklepu „ Pszczółka „. Stwarzają oni zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również młodzież poruszająca się  po jezdni na łyżworolkach  i hulajnogach stanowi potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym.   

 

           Zamknięcie zebrania.

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący podziękował mieszkańcom i gościom
za przybycie.

 

 

 

     Protokołowała :                                                                                   Przewodniczący zebrania

 

Małgorzata Komórek                                                                                       Paweł Zuehlke