Jesteś tutaj: Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019 / Protokoły z zebrań / Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 10.04.2013r.

Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 10.04.2013r.

W środę o godz. 18-ej w Szkole Podstawowej w Przyklękach odbyło się zebranie sołeckie. Obecni na zebraniu byli;

  • Pan Jerzy Kacprzak- Sołtys Sołectwa Przłęki,
  • Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska- Wójt Gminy Białe Błota,
  • Pan Jan Jaworski – Zastępca Wójta Gminy,
  • Pani Anna Rywak- Sekretarz Gminy ,
  • Pan Mariusz Stężewski- Kierownik Referatu inwestycji ,
  • Pan Andrzej Wiekierak-Kierownik Referatu gospodarki przestrzennej,
  • Pani Anna Zdunek- Inspektor Ochrony Środowiska 
  • Pan Jerzy Mączko- Prezes ZWiUK Białe Błota,
  • Pani Marlena Witkowska-Rypina-  Radna Rady Gminy Białe Błota,
  • Pan Krzysztof Kocikowski- Radny Rady Gminy Białe Błota,

Zgodnie z programem zebrania: 

Ad.1 Protokół z poprzedniego zebrania odczytał Pan Krzysztof Kocikowski.

Ad.2 Bezpieczeństwo- Sierżant Policji Grzegorz Kujawa  wypowiedział się na temat bezpieczeństwa w rejonie Przyłęk. W ostatnim czasie nie odnotowano włamań ani kradzieży na terenie naszej wsi. W ramach bezpieczeństwa Komisariat wystawia dwa patrole – jeden w centrum wsi, a drugi objeżdża teren miejscowości. Mieszkaniec Przyłęk pyta o prędkość na ul. Zabytkowej, bezpieczeństwo pieszych i poruszanie się kładami. Policja prosi o czujność mieszkańców i zgłaszanie wszystkich niewłaściwych zachowań dzielnicowemu .

Ad.3 –Wywóz nieczystości- od 1 lipca b.r. będzie obowiązywał nowy system.

Odpady segregowane-liczba osób x 7zł  lub 14zł  nie segregowane. Liczba dotyczy osób zamieszkujących na danej posesji. Worek brązowy przeznaczony na odpady biodegradowalne odbierany będzie co 14 dni. Na terenie gminy PSOK- odpady segregowane będzie można wywozić bezpłatnie np. odpady wielkogabarytowe, elektro-śmieci, gruz, opony, itp. Odbiór odpadów segregowanych  1 raz w miesiącu. Cała gmina podzielona została na  2 sektory , wybór firmy wywożącej  w m-cu maju.

P. Jarosław Wójcik zabrał głos w sprawie segregacji odpadów w workach, które będą zalegały na posesji.

Zastępca wójta wyjaśnił szerzej o segregacji- firma będzie dzierżawiła pojemniki, zimny popiół do pojemników na odpady mieszane. Dzieci też zalicza się  do ilości osób- ulga powyżej 3-go dziecka w rodzinie, czyli nie płacimy za 4 dziecko. Wypowiadamy umowy dotychczasowe  na wywóz nieczystości. Instytucje, banki, szkoły, zakłady pracy- pozostają na dotychczasowych zasadach wywozu śmieci.

P. radna Witkowska-Rypina zapytała , czy jeśli firma zaproponuje niższą cenę- gmina obniży stawki? Pani Wójt odpowiada, że w cenę wliczone są koszty składowania i pracownicze, dla 18 tysięcy mieszkańców  na 7 tys. Posesji.

Pani Radna zaproponowała wykorzystanie osób z Urzędu Pracy.

Pytanie z sali: co będzie w tym dobrego, że gminy będą decydowały o odbiorze śmieci?

Pani Wójt- usprawni się system odbioru, czyste lasy , ochrona środowiska.

Zastęca Wójta- ustawa będzie modyfikowana, gmina musi się dostosować do zmieniających się warunków , spalarnia dopiero w 2015 roku.

Pytanie z sali: jak wygląda kontrola ilości zawartych umów? – przeprowadzono kontrole- pojemniki są, ale zbyt małej pojemności .

Pytani z sali: -alternatywne rozwiązanie gdy wpłynie protest do Ministerstwa?- Gmina podpisze wówczas umowę z wolnej ręki do chwili rozstrzygnięcia przetargu.

Ad.4 Inwestycje-  Obiekt sportowo- oświatowy – projekt będzie wykonany w tym roku.

Projekty oświetlenia drogowego w tym roku zostaną zapłacone. Wykonanie oświetlenia-2 punkty solarne przy zjeżdzie do Przyłęk- uzgadniane z Powiatem. W przyszłorocznym budżecie będzie ujęta inwestycja dot przebudowy ul. Zabytkowej-realizacja 2 lata. P. Radna Witkowska-Rypina  – 40 tys. Przeznaczono z wycofania publikacji „Głos Białych Błot’’- z tego 15 tys. dołożono do sołectwa Murowaniec ,a ile dołoży się do sołectwa Przyłęki-pyta?  Jeszcze nie zdecydowano-odp. P. Wójt i P. Stężewskiego.

Zapytanie mieszkańca- ile %  z wartości całego budżetu gminy przypada na inwestycje w Przyłękach? Inwestycje nie zakończone-( np. ul. Botaniczna) ,czy pieniądze nie są zmarnowane? Pani Wójt wyjaśnia jak wygląda planowanie inwestycji. Gmina stara się inwestować w każdej wsi, bo przybywa nam mieszkańców z dziećmi, musimy inwestować w oświatę. Rejony gęsto zurbanizowane nie mają kanalizacji. Pozyskano duże pieniądze na kanalizację np. Lisiego Ogona . W przypadku Przyłęk prowadzone są rozmowy z Gminą Nowa Wieś Wielka – przyłącze z Brzozą. Kanalizacja musi być realizowana zgodnie z założeniami, czyli przy większym zagęszczeniu posesji. Są  sołectwa które inwestycji mają więcej.

P. Paweł Zuhelke- problem zakończenia ulicy Dymnej i Mostowej- gdzie są przeznaczone na to środki?- inwestycja nie została zakończona, następuje dewastacja drogi.

W-ce Wójt wyjaśnia-zostanie dokończona ,uzupełniona kostka, pieniądze wróciły do budżetu, wydano na inne inwestycje.

Uwaga z Sali- do projekty budżetu na 2014r. wstawić 100tys. zł. I dokończyć rozpoczęte inwestycje ulic: Zabytkowa, Dymna i Mostowa.

P. K. Kocikowski zwraca uwagę, że wielokrotnie sprawa ta była poruszana, to nie jest 100tys. zł. Proponuje kompromis – zrobić jedną stronę chodnika przy ul. Zabytkowej, zakręt ul. Dymna a Mostowa  pęknięcia, usterki.

Dalsze uwagi z sali- występują zagłębienia na ul. Wiatrakowej w związku z tym często ulica jest zalana-brak spadów i studzienek. Potrzeby tymczasowych rozwiązań na innych ulicach- utwardzenia, wyrównania.

Harmonogram równań dróg od 11. 04. ukaże się na gminne stronie internetowej.

W tym roku wydano 820 tys.zł  na odśnieżanie dróg. Przybyło dróg utwardzonych. Kilometr nowej drogi kosztuje 2.400 tys. zł. , a u nas dochodzi jeszcze koszt wykupienia gruntów.

P. Radna komentuje, że P.Wójt przygotowała projekt inwestycji dla radnych gminy nie uwzględniając w tym projekcie Przyłęk.

P.J. Wójcik – problem komunikacji Przyłęk z Bydgoszczą i Białymi Błotami , pyta co z gminną siecią komunikacyjną, dlaczego dopłacamy do przewozu mieszkańców Murowańca ( linia 92)  ?

P. Radna  złożyła w gminie interpelację w sprawie komunikacji dla Przyłęk- linia podobna do 92 – brak odpowiedzi na interpelację, Radna nie mogła wprowadzić  do budżetu uchwały dot. komunikacji , brak rozmów Wójta i Radnych w tej sprawie.

P.Wójt – gmina szuka rozwiązań  dot. usprawnienia komunikacji z Przyłękami.

P.Sołtys- linia PKS-u działa sprawnie, mieszkańcy korzystają z niej często, ale  za mało połączeń z Gminą i Przychodnią . Kursujące busy są przepełnione w godzinach szczytu.

Na linię dla Przyłęk brak środków finansowych- stwierdza władza gminy.

Ad .5. Równanie dróg- P.Stężewski- planuje się zwiększenie częstotliwości równania dróg, jeżeli gmina zakupi swój sprzęt.

Radny K.Kocikowski zgłasza nieracjonalne odśnieżanie ulic w Białych Błotach

Wolne wnioski – brak.

Pytanie P.Wójt o przychodnię – mieszkańcy mają nadzieję że się poprawi obsługa pacjentów.

Przychodnia dla mieszkańców Przyłęk jest mało dostępna , ze względu na brak dojazdu ( są tylko 2 kursy PKS-u: 10;15 i 12;45 przez Białe Błota) , pozostaje własny  środek lokomocji .

P.Radny K.Kocikowski zapytał o sytuację ulic : Bocznej i Wodnej- powstanie nowa ulica w okresie 1,5 miesiąca , został wykarczowany las i ulicę trzeba wykonać na nowo.

Drzewo na zakręcie ul. Zabytkowej ? – zostanie usunięte.

P.Radna – pobocze przy zakręcie ul. Zabytkowej nie jest wyrównane, zagraża bezpieczeństwu.

Czy na terenie Przyłęk powstanie maszt internetowy? – nie ma takich informacji ( P.W-ce Wójt). Czy gmina może poprowadzić rozmowy z telekomunikacją o usprawnienie dostępu do Internetu? – pyta Pani Radna.

Protokołowała : Małgorzata Komórek