Jesteś tutaj: Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019 / Protokoły z zebrań / Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 11.09.2013r.

Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 11.09.2013r.

Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 11.09.2013r.

W środę 11 września 2013r o godz. 18-ej w Szkole Podstawowej w Przyłękach odbyło się zebranie sołeckie.

Obecni na zebraniu byli:

 • Pan Jerzy Kacprzak – Sołtys Sołectwa Przyłęki
 • Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska – Wójt Gminy Białe Błota
 • Pan Jan Jaworski – Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 • Pani Anna Rywak – Sekretarz Gminy Białe Błota
 • Pani Anna Zdunek – Inspektor Ochrony Środowiska Gminy Białe Błota
 • Pan Mariusz Stężewski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Michał Czyżewski zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg
 • Pan Krzysztof Kocikowski – Radny Gminy Białe Błota
 • Pani Marlena Witkowska-Rypina – Radna Gminy Białe Błota
 • Pan sierż. Kujawa – Posterunek Policji w Białych Błotach

Odczytano porządek zebrania;

 1. Podział środków sołeckich na 2014rok
 2. Bezpieczeństwo w sołectwie
 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
 4. Oświetlenie
 5. Inewstycje w sołectwie
 6. Wolne wnioski

Zgodnie z programem zebrania;

Ad 1.Ze względu na niską frekwencję przesunięto na póżniejszą godzinę.

Ad 2. Mieszkańcy obecni na zebraniu zgłosili przedstawicielowi Policji uwagi dot. poprawy  bezpieczeństwa w Przyłękach, szczególnie bezpieczeństwa na ulicach.

Ad 3. Pan Mariusz Stężewski przedstawił sytuację na temat rozbudowy szkoły w Przyłękach – zgodnie z informacją P.Wójt w roku 2014 zostaną ogłoszone i zakończone konkursy na finansowanie inwestycji (dofinansowanie ze środków unijnych ).

Budowa budynku sportowo-świetlicowego wraz z infrastrukturą techniczną rozpocznie się w 2015 roku ,a planowane zakończończenie w roku 2016.

Do Ad 1. Przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Wiesław Majchrzak przedstawił propozycje podziału środków sołeckich na 2014 rok.Odbyło się głosowanie : za przyjęciem propozycji głosowało 12 osób , przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Ad 4.Pan Mariusz Stężewski poinformował, że sostały przygotowane projekty oswietlenia ulic : Przyrodniczej i Szuwarowej. Realizacja projektów nastąpi w 2014 roku.

Ad 5.Wice Wójt przedstawił główne założenia rozwoju wsi na lata : 2014 – 2020.

W planach jest przedłużenie ulicy Biznesowej do miejscowosci Zielonka, budowa w ramach współpracy Gmin Białe Błota – Nowa Wieś Wielka instalacji kanalizacyjnej w Przyłękach, oraz przebudowa ulicy Zabytkowej. Pan Krzysztof Kocikowski zapytał o utwardzenie ulicy Wodnej i wytrasowanie ulicy Bocznej – Pan Wice Wójt obiecał, że zostanie zrobione jesienią br. Pan Michał Czyżewski - przedstawiciel zespołu utrzymania dróg – zobowiązał się do polepszenia stanu dróg gruntowych, sytuacje na bieżąco należy zgłaszć do sołtysa lub Pana Czyżewskiego.

Ad 6. Pani A.Zdunek – Inspektor Ochrony Środowiska przedstawiła sytuację dot. wywozu śmieci.W dyskusji zwrócono uwagę na zbyt małą ilość dostarczanych worków na odpady zielone w okresie jesiennym. Pani A.Włodarczak –Dyr. Szkoły zgłosiła pomysł ogłoszenia konkursu dla mieszkańców na zagospodarowanie terenów przed własnymi posesjami. Pani Wójt stwierdziła iż pomysł jest godny uwagi i w przyszłym roku może być ogłoszony , a rozstrzygnięty na Święcie Gminy.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Wiesław Majchrzak.