Uchwała nr. 1/2013

Uchwała nr. 1/2013
z dnia 11.09.2013.
zebrania wiejskiego w Przyłękach

W sprawie podziału środków sołeckich w wysokości 20.584,00zł na rok 2014.

§1

Podział funduszu na 2014rok w kwocie 20.584,00zł 

 

1. Monitoring centrum Przyłęk
6.400,00

2. Fundusz remontowy : ogrodzenie przyszkolnego placu zabaw, dokończenie sceny
4.300,00

3.Przygotowanie dokumentacji związanej z budową chodnika wzdłuż ulicy A.Przysieckiego – dofinansowanie Starostwa Powiatowego
2.000,00

4.Organizacja imprez tanecznych
3.000,00

5.Święto Gminy Białe Błota
500,00

6.Święto Gminy – przygotowanie stoiska sołeckiego
500,00

7.Strona internetowa Sołectwa Przłęki – utrzymanie strony,opłata domeny
600,00

8.Imprezy środowiskowe : Dzień babci, Dzień dziecka,Mikołajki,Wigilia dla seniorów, itp.
1.500,00

9.Rajd „Rowerowa Brzoza’’ Brzoza-Przyłęki
500,00

10.Fundusz reprezentacyjny
1.284,00

RAZEM 20. 584,00    

 §2       

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów : 12 za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się,

przy 13 osobach obecnych na zebraniu.