Jesteś tutaj: Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019 / Protokoły z zebrań / Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 9 kwietnia 2014 roku

Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 9 kwietnia 2014 roku

Przyłęki , dnia 9 kwietnia 2014 roku.

Protokół z zebrania wiejskiego w Przyłękach z dnia 9 kwietnia 2014 roku

W dniu 9 kwietnia 2014r o godz. 18-ej w Szkole Podstawowej im Jana Twardowskiego w Przyłękach odbyło się zebranie sołeckie.

Obecni na zebraniu byli:

 • Mieszkańcy Przyłęk - zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do Protokołu.
 • Pan Jerzy Kacprzak – Sołtys Sołectwa Przyłęki
 • Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska – Wójt Gminy Białe Błota
 • Pan Jan Jaworski – Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 • Pani Anna Rywak – Sekretarz Gminy Białe Błota
 • Pani Anna Zdunek – Inspektor Ochrony Środowiska Gminy Białe Błota
 • Pan Mariusz Stężewski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Michał Czyżewski zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg
 • Pan Krzysztof Kocikowski – Radny Gminy Białe Błota
 • Pani Marlena Witkowska-Rypina – Radna Gminy Białe Błota
 • Pan Przemysław Osowski – Posterunek Policji w Białych Błotach

Odczytano porządek zebrania;

1. Bezpieczeństwo w sołectwie;

2. Informacja dotycząca nowej linii autobusowej nr 91;

3. Równanie dróg;

4. Inwestycje w sołectwie – przebudowa ul. Zabytkowej;

5. Kanalizacja i wodociąg;

6. Oświetlenie ulic ;

7. Wolne wnioski .                                                                                          

Sołtys Jerzy Kasprzak odczytał protokół z poprzedniego zebrania, z dnia 11 września 2013 r.

Ad 1. Bezpieczeństwo w sołectwie

Mieszkańcy obecni na zebraniu zgłosili przedstawicielowi policji uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Przyłękach. Poruszono problem kradzieży, jakie miały miejsce w sołectwie, atak ekshibicjonisty, narkotyków ( palenia marihuany), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz problem przemoc w rodzinie. Osoby, które borykają się z przemocą fizyczną lub psychiczną ze strony członków rodziny powinny zgłaszać ten problem policji.

Przedstawiciel policji informował zebranych, żeby zwracali uwagę na posesje sąsiadów, a sytuacje budzące obawy, mieszkancy powinni zgłaszać policji telefonicznie: alarmowy 997, Posterunek Policji w Białych Błotach 52 525 59 10, lub kom. 695 350 761 – p. Osowski.

Pan Bogdan Gumiński zapytał o jazdę na kładach, czy dzieciom wolno poruszać się drogami publicznymi. Ustalono, że jedynie drogami nie posiadającymi statusu drogi publicznej.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o dystrybucję narkotyków na terenie sołectwa, czy podejmowane są jakieś działania zapobiegawcze.

Ad 2.Informacja dotycząca nowej linii autobusowej nr 91;

Wójt Katarzyna. Kirstein-Piotrowska poinformowała Mieszkańców , że od 1 maja br. rusza linia autobusowa 91, której tras będzie przebiegała z Przyłęk z ul. Wodnej do Bydgoszcz - Błonie. Bilet normalny będzie kosztował 3 zł, ulgowy 1.50. Bilet sieciowy 120 zł normalny, ulgowy 60 zł. Wójt poinformowała, że w sprawie rozkładu jazdy spotkała się z sołtysami i , że urząd gminy złożył do ZDMiKP w Bydgoszczy wnioski o zmianę zaproponowanego wcześniej rozkładu jazdy. Niestety od 1 maja nie będą wprowadzone zmiany , o które wnosili mieszkańcy, gdyż została już wszczęta procedura niezbędna do uzyskania zezwoleń na przewozy osób.

Rada Marlena Witkowska-Rypina stwierdziła, że podjęcie działań w celu zapewnienia komunikacji publicznej mieszkańcom było konieczne, gdyż jest to zadanie własne gminy i że ułatwi ona osobom pracującym oraz młodzieży szkolnej dojazd do Bydgoszczy , miejsca pracy lub nauki.

Ad 3. Równanie dróg;

Temat równania dróg przedstawił pan Michał Czyżewski.

Mieszkańcy podnosili problem pozostawiania na obrzeżach dróg wysoko usypanych hałd ziemi.

Pan Jan Górecki zgłosił problem ul. Kąpielowej, że nie można do niej dojść od strony ul. Dojazdowej, gdyż tworzy się na jej łuku bagnista kałuża, uniemożliwiająca przejazd samochodu. Mieszkaniec podniósł także problem wyrównania drogi Młyńskiej i złożył wniosek o usunięcie usypanej warstwy ziemi wzdłuż kanału i, że nie mógł w tej sprawie się „poinformować z tymi panami bo oni robią po swojemu”.

Pan Bogdan Gumiński zapytał o ulicę Białą, na którą wjazd od strony ul. Dymnej prowadzi przez drogę Gościnną, która jest własnością prywatną, a gminy nie uregulował dotychczas odszkodowania za grunt.

Radny Krzysztof Kocikowski odniósł się do sposobu równania dróg i pozostawionych przepustów do oprowadzenia wody na tereny prywatnych właścicieli, na które jest wepchnięta z drogi hałda ziemi. Radny podniósł sprawę uporządkowania kanału przy ulicy Młyńskiej, gdyż jest to centrum miejscowości , powinien to być teren rekreacyjny, „a wygląda strasznie”. Pytanie radnego dotyczyło także remontu ulicy Zabytkowej, czy planowana jest zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Zabytkowej. W odpowiedzi, urzędnik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że Zabytkowa nie będzie zamknięta, a ruch będzie odbywał się jednostronnie.

Pan Wiktor Szynka zgłosił sprawę, że przy wykonaniu ul. Mostowej i Dymnej nie wykonano wjazdu do jego posesji przy ul. Mostowej.

Pan Radosław Ziółkowski stwierdził, że po mimo zakończenia inwestycji ulica Mostowa jest jeszcze do dokończenia.

Pan Wiesław Majchrzak zgłosił sprawę dziury w drodze na skrzyżowaniu drogi powiatowej A. Przysieckiego z ul. Zabytkową.

Ad 4. Inwestycje w sołectwie

Pan Mariusz Stężewski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju omówił inwestycje dotyczącą przebudowy niewielkiego odcinka ul. Zabytkowej, utwardzenie wraz z odprowadzeniem wody do Kanału Noteckiego. Nastąpi przesunięcie osi jezdni.

Pan Zbigniew Oskwarek zapytał o granice ulicy Zabytkowej w Brzozie. Pan Andrzej Wiekierak zobowiązał się udzielić odpowiedzi na to pytanie i przedstawić jak ta granica wygląda na mapie.

Zapytano o rozbudowę szkoły. Sekretarz gminy Anna Rywak udzieliła odpowiedzi, że na najbliższy rok szkolny 2014/2015 będzie zastosowane rozwiązanie zastępcze, będą wynajęte kontenery. Aktualnie urzędnicy czekają na ogłoszenie programów, z których będzie można sfinansować inwestycję oświatową. Brane jest także pod uwagę dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdyż gmina Białe Błota weszła w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, z którego będą dofinansowywane projekty inwestycyjne dla gmin.

Ad 5. Kanalizacja i wodociąg;

Pan Mariusz Stężewski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju poinformował, że Przyłęki będą podłączone do oczyszczalni ścieków w Brzozie.

Radna gminy Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że wraz z radnym Krzysztofem Kocikowskim byli u wójta Nowej Wsi Wielkiej w sprawie przyłączenia kanalizacji z Przyłęk do oczyszczalni ścieków w Brzozie. Na teren Przyłęk zaplanowanych jest 1500 przyłączy kanalizacyjnych. Aktualnie gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała pozwolenie na budowę oczyszczalni. Natomiast gmina Białe Błota musi wykonać sieć kanalizacji na terenie Przyłęk. Wójt gminy poinformowała, że aktualnie prowadzona jest duża inwestycja związana z kanalizacją Łochowo - Łochowice – Lisi Ogon.

Ad 6. Oświetlenie ulic

Pan Wiesław Majchrzak zapytał o inwestycje oświetleniowe w Przyłękach. Pan Mariusz Stężewski poinformował go, że skoro rada sołecka nie zaplanował inwestycji oświetleniowych w budżecie sołectwa Przyłęki na rok 2014, to takie inwestycje w tym roku w Przyłękach nie będą realizowane.

Ad 7. Wolne wnioski

Mieszkańcy pytali o gazyfikację Przyłęk. Jak wyjaśnił sołtys Jerzy Kasprzak gazyfikacja może nastąpić w latach 2015 – 2016. Wynika to z tego faktu, że linia gazyfikacyjna biegnie od miejscowości Zielonka i będzie zaczynała się od ul. Biznesowej.

Aktualnie trwa budowa sieci gazyfikacyjnej w Łochowie, w Murowańcu oraz zaplanowana jest gazyfikacja w Łochowicach.

Sołtys poinformował, że wszyscy chętni mogą już składać wnioski.

Pani Małgorzat Komórek zgłosiła sprawę nieuregulowania przez wójta gminy sprawy gruntów stanowiących drogi. W związku z tym, że ul. Kąpielowa i ul. Gościnna są drogami prywatnymi, a są użytkowane jak drogi publiczne, gmina powinna zapłacić za te grunty odszkodowanie ich właścicielom.

Pan Rafał Szlachciak zapytał, czy są jakieś wyliczenia, które odzwierciedlałyby wysokość inwestycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, Przyłęk i pozostałych miejscowości gminy Białe Błota. Taki wniosek był już składany na poprzednich zebraniach, a pan Szlachciak nadal nie uzyskał odpowiedzi, pomimo iż wójt zobowiązał się do jej udzielenia.

Pan Radosław Ziółkowski stwierdził, że nie ma spójnego planu rozwoju dla naszej miejscowości. Wójt poinformowała, że jest Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013 – 2025 i , że Przyłęki są w tej strategii uwzględnione. Wójt poinformowała mieszkańców, że nie ma aktualnie pieniędzy na pozostałe inwestycje w Przyłękach.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła: Marlena Witkowska-Rypina