Jesteś tutaj: Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019 / Protokoły z zebrań / Protokół z zebrania wiejskiego w miejscowości Przyłęki w dniu 23.04.2015 r.

Protokół z zebrania wiejskiego w miejscowości Przyłęki w dniu 23.04.2015 r.

Protokół z zebrania wiejskiego w miejscowości Przyłęki w dniu 23.04.2015 r.

Sołtys wsi pan Paweł Zuehlke powitał licznie zgromadzonych mieszkańców i przedstawił zaproszonych gości.

Prowadzący zebranie sołtys przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Zgodnie 
z życzeniem mieszkańców odstąpiono od odczytania protokołu z poprzedniego zebrania.

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów zgodnie z porządkiem obrad.

  1. 1. Bezpieczeństwo w sołectwie.
  2. 2. Informacja dotycząca budowy obiektu sportowo –świetlicowego w miejscowości Przyłęki.
  3. 3. Kanalizacja i wodociągi.
  4. 4. Równanie dróg.
  5. 5. Informacja o planowanej inwestycji na terenach po dawnych zakładach mięsnych.
  6. 6. Oświetlenie ulic.

Pan Sołtys poinformował, że ze względu na czynności służbowe nie mógł przybyć na zebranie dzielnicowy pan Przemysław Ossowski. Mieszkańcy nie poruszali żadnych spraw związanych z bezpieczeństwem w sołectwie. Nagłe sprawy i uwagi można zgłaszać telefonicznie do pana dzielnicowego.

Pan Jan Czekajewski, z-ca wójta, poinformował zebranych, że inwestycja ta jako nieliczna w gminie ma zostać rozpoczęta. Budowa obiektu sportowego połączonego z świetlicą wiejską pozwoli pozyskać również powierzchnię dydaktyczną dla szkoły podstawowej. Pan wójt Maciej Kulpa nadmienił, że inwestycja ta jest zgodna z potrzebami lokalnej społeczności. Ma nadzieję, że gmina pozyska niezbędne środki na jej realizację z projektów unijnych.

Pan Mariusz Stężewski- kierownik referatu inwestycji – potwierdził, że jest projekt i pozwolenie na budowę powyższego obiektu. Koszt realizacji wynosi zgodnie z kosztorysem 3,5mln złotych. Jeżeli wystąpią trudności z znalezieniem dotacji celowej może pojawić opóźnienie w realizacji inwestycji.

Pan Andrzej Wybrański, mieszkaniec Przyłęk, stwierdził, iż inwestycja ta jest bardzo ważna dla społeczności wsi. Poprosił również o odpowiedź, co warunkuje jej realizację.

Pan Jan Czekajewski, z-ca wójta, stwierdził, że budowę warunkuje pozyskanie funduszy unijnych w ramach ogłoszonych konkursów. Na inwestycję w Przyłękach zabezpieczono w tym roku w budżecie gminy 100 tysięcy złotych. Pozwoli to jedynie na rozpoczęcie prac geodezyjnych i wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy. Realizacja inwestycji zajmie trzy lata.

Pan Piotr Augustyn wyraził swoje zaniepokojenie losami omawianej inwestycji. Jednocześnie nadmienił, iż przedstawiciele rodziców rozmawiali z Panem Wójtem i Przewodniczącym Komisji Oświaty o trudnych warunkach lokalowych szkoły. Problem ten wymaga pilnego rozwiązania. Prosił też władze gminy o podmiotowe traktowanie przedstawicieli społeczności lokalnej.

Pan Marek Winnicki, uczestnik zebrania, nadmienił, że należy rozpocząć chociaż prace geodezyjne, bo wygaśnie pozwolenie na budowę.

Pan prezes ZWiUK Jerzy Mączko poinformował, iż w bieżącym roku w Przyłękach nastąpi rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Potokowa, Księżycowa, Tęczowa, Willowa, Młoda. Inwestycja przeprowadzona zostanie w dwóch etapach (rozpoczęcie 2015 r., dokończenie 2016 r.).

Pan Jan Czekajewski na pytania mieszkańców o kanalizację, oświadczył, że rozmowy z władzami gminy Nowa Wieś Wielka nie przyniosły oczekiwanych efektów. Gmina ma problemy z pozyskaniem środków na modernizację oczyszczalni, aby zwiększyć jej zdolność przepustową. Być może przyszły inwestor na terenach po dawnych zakładach mięsnych zainwestuje w odprowadzanie ścieków. Byłoby to korzystne dla mieszkańców Przyłęk.

Pan Michał Czyżewski, inspektor ds. dróg, omówił temat równania dróg . Wykonawca prac został wyłoniony, ale ze względu na pogodę w sołectwie Przyłęki nie przystąpiono jeszcze do równania dróg gruntowych.

Gmina pozyska w najbliższym czasie kruszywo od firmy zajmującej się rozbiórką budynków po dawnych zakładach mięsnych i przeznaczy je do utwardzenia dróg. W tym temacie zabrał też głos pan Jerzy Kacprzak, mieszkaniec Przyłęk, który stwierdził że zbyt późno przystępuje się do równania dróg. Pani Lucyna Jasudowicz poruszyła problem zawartości azbestu w kruszywie, które zamierza zakupić gmina. Pan Jan Czekajewski , z-ca wójta, zapewnił, 
że jest to drobny gruz składający się z betonu i cegły, nie zawiera szkodliwych składników.

Z-ca wójta pan Jan Czekajewski poinformował mieszkańców ,że terenem po dawnych zakładach mięsnych zainteresowany jest jeden z dużych koncernów handlowych. Planuje tu wybudować centrum logistyczne. Na razie prowadzone są tylko rozmowy z potencjalnym inwestorem. Teren nie został jeszcze sprzedany przez właściciela. Prowadzone są natomiast prace wyburzeniowe zgodnie z nakazem otrzymanym przez właściciela od Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozmowy z przedstawicielami koncernu handlowego dotyczyły stanu infrastruktury energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i drogowej. Gmina przystąpiła do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego. Potencjalni inwestorzy warunkują kupno tego terenu uregulowaniem kwestii własnościowych, geodezyjnych i planistycznych oraz zaopatrzenia 
w media. Wójt Gminy i Starosta Powiatu Bydgoskiego otrzymali od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy pismo z zapytaniem, czy zostały podjęte rozmowy z inwestorem o dostosowaniu układu drogowego do nowych warunków ruchu.

Pan Maciej Świtoński poruszył kwestię ogromnych utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców Przyłęk w związku z planowaną inwestycją, która przylega do drogi powiatowej i gminnej. Nadmienił, że obecnie w sezonie letnim oraz w piątki tworzą się korki na skrzyżowaniu w Stryszku. Miejsce to separuje i blokuje ruch. Konieczne są tu już inne rozwiązania drogowe.

Pan Andrzej Wiekierak, kierownik działu inwestycji i mienia komunalnego, wyjaśnił,że z powyższą sprawą należy zwrócić się do zarządcy drogi, tj. GDDK i A. Takie rozwiązania komunikacyjne miały być tymczasowe i na chwilę obecną wymagają usprawnienia. Przedstawicieli GDDK i A Oddział w Bydgoszczy można zaprosić na kolejne zebranie.

Pan Jacek Zajdlewicz poruszył również problem stania w korkach na skrzyżowaniu w Stryszku. Nadmienił, że przy planowanym większym ruchu ciężarówek powinien powstać wjazd bezpośredni na drogę ekspresową.

Pan Grzegorz Rybicki, z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, poinformował, iż są to tylko plany inwestycji. Starostwo podjęło już wstępne rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie kompleksowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania w Stryszku do ulicy Cmentarnej w Przyłękach. Rozwiązania techniczne będą konsultowane z zarządcą drogi serwisowej, czyli GDDK i A Oddział w Bydgoszczy.

Pan Mucha zapytał, skąd wzięły się w prasie informacje o inwestycji na terenach po zakładach mięsnych oraz czy droga powiatowa ma taką nośność, aby jeździły po niej z dużą częstotliwością ciężarówki.

Pan Andrzej Wiekierak stwierdził, że są to spekulacje i niesprawdzone informacje. Nie ma rozpoczętych prac projektowych, koncepcyjnych. Inwestor prowadzi rozmowy i konkretne ruchy zaistnieją pod koniec roku. Gmina opracowuje dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego.

Pani Lucyna Jasudowicz zadała pytanie, czy inwestycję na terenach po zakładach mięsnych można wstrzymać lub znaleźć innego inwestora. Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że gmina nie ma na to wpływu i nie posiada też prawa pierwokupu tego terenu. Obszar ten przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, a nie mieszkaniowe.

Pani Jadwiga Affelt poprosiła o wyjaśnienie, czy tiry będą wyjeżdżały z Przyłęk drogą powiatową w stronę Olimpina. Pan Grzegorz Rybicki, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, zapewnił, że budowa mostu na granicy z Olimpinem nie ma związków z inwestycją po dawnych zakładach mięsnych. W rozmowach z potencjalnym inwestorem zaznaczono, że ruch musi odbywać się w stronę drogi ekspresowej.

W tym roku na oświetlenie ulic przeznaczy się 21 tysięcy złotych (11 tysięcy ze środków sołectwa, a 10 tysięcy z budżetu gminy). W ramach tych środków zostaną wykonane cztery punkty świetlne przy ulicy Przyrodniczej, ponieważ został tam wykonany wcześniej projekt.

Pan Wojciech Hagner zapytał o dokończenie oświetlenia przy ulicy Zabytkowej. Pan Mariusz Stężewski, kierownik referatu inwestycji, poinformował, że należy wykonać kolejny projekt -do końca ulicy w kierunku Brzozy. Z mocy tzw. specustawy gmina musi wykupić grunty i dopiero w pozyskanym pasie drogowym można wykonać oświetlenie.

   7. Wolne wnioski.

Pan Wojciech Hagner pytał o znaki ograniczające tonaż oraz szybkość pojazdów na ulicy Zabytkowej i Gwieździstej. Pan Mariusz Stężewski poinformował, że nie została zmieniona organizacja ruchu na ulicy Zabytkowej na wskutek budowy chodnika. Odnośnie przejazdu ciężarówek z piaskiem ulicą Gwieździstą podjęto pewne uzgodnienia z gminą Nową Wieś Wielka . Zarządca kanału ma również zastosować stosowne oznaczenia – ograniczenia.

Pan Mucha zgłosił problem utwardzenia ulicy Młyńskiej oraz ulicy Siedliskowej, która jest nierówna i trudno nią jeździć. Wystające płyty znajdujące się na ulicy Siedliskowej są przyczyną uszkodzeń aut.

Pan inspektor ds. dróg Michał Czyżewski poinformował o opracowywaniu przez władze gminy wieloletniego planu przebudowy dróg do roku 2025, który zostanie uzgodniony 
z radnymi oraz mieszkańcami. Trudno stwierdzić, czy ulica Młyńska zostanie w nim uwzględniona. Natomiast ulica Siedliskowa zostanie utwardzona kruszywem zagęszczonym, aby nie gromadziła się w zagłębieniach płyt woda deszczowa. Wykonawca został już wyłoniony i prace zostaną wykonane w ciągu dwóch miesięcy.

Pani Jadwiga Lau poruszyła temat braku odpowiedzi z Urzędu Gminy na wysłane przez nią pismo w sprawie postawienia znaku przy wyjedzie z ulicy Wiatrakowej w ulicę Mostową z powodu braku widoczności nadjeżdżających pojazdów.

Pan Michał Czyżewski wyjaśnił, iż podczas rozmowy telefonicznej poinformował mieszkankę ulicy Wiatrakowej o uwzględnieniu wniosku. Po wyłonieniu wykonawcy umieszczony zostanie w tym miejscu znak- ” lustro”.

Pani Jadwiga Lau prosiła również o wyjaśnienie sprawy odbioru azbestu. Pani Anna Zdunek, kierownik referatu ochrony środowiska, poinformowała, że należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy na specjalnym druku, który można pobrać ze strony internetowej urzędu. Następnie przeprowadzane są na miejscu oględziny i ocena. Gmina odbiera azbest raz w roku w ramach posiadanych środków finansowych. Zdarza się, że nie od wszystkich wnioskodawców azbest zostanie odebrany w danym roku.

Pan Krzysztof Rybak pytał o szanse na gazyfikację wsi. Pan Andrzej Wiekierak poinformował, że inwestycja ta należy do Gazowni. W pierwszej kolejności poprowadzony zostanie gaz w Łochowie, Lisim Ogonie i częściowo w Cielu. W przyszłym roku siecią gazową zostanie objęta Zielonka. W 2016 roku instalacja gazowa zostanie doprowadzona do granicy Przyłęk od strony ulicy Biznesowej. Mieszkańcy powinni składać wnioski do Gazowni. Im więcej wniosków z danej ulicy, tym większe szanse na wybudowanie instalacji gazowej w tym rejonie.

Pani Izabella Wójcik, mieszkanka Przyłęk, poruszyła temat wysokich stawek za wywóz odpadów i niewłaściwego oszacowania ilości odprowadzanych odpadów.

Pan Mariusz Stężewski, kierownik referatu inwestycji, zapewnił, że szacownie zamówienia odbyło się zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych i z należytą starannością.

Pan Jan Czekajewski, z-ca wójta, wyjaśnił, iż po wyborach było już za późno na unieważnienie przetargu. Zabrakło też czasu na ogłoszenie nowego, aby odbył się zgodnie z procedurami. Ktoś musiał jednak odpady od mieszkańców wywozić. Zapewnił, że gmina poszukuje rozwiązań, które wpłyną na obniżenie kosztów wywozu. Ogłoszone zostaną nowe przetargi na odbiór odpadów z terenu gminy.

Pani Barbara Wróblewska poruszyła problem ogromnej ilości komarów pojawiających się w okresie letnim. Wnioskowała o wykonywanie oprysków i zaproponowała przeznaczenie na nie pewnej kwoty zadeklarowanej przez mieszkańców do podatku.

Pani Anna Zdunek, kierownik referatu finansów, wyjaśniła, że problem dotyczy głównie posesji położonych w pobliżu cieków wodnych. Opryski wykonuje się co najmniej 6 razy w roku, aby były skuteczne. Jest to bardzo kosztowne i niemożliwe do zrealizowania ze względu na istniejące warunki.

Pan Janusz Otlewski zgłosił problem bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Platynowej. 
W odpowiedzi pan Michał Czyżewski zapewnił, że sfrezowanie pasów zostanie wykonane na początku maja. Koszt tych prac wyniesie około 2,5 tysiąca złotych.

Pan Sołtys podziękował mieszkańcom za liczny udział.Na tym zebranie wiejskie zakończono.        

Protokołowała                          

Małgorzata Komórek