Jesteś tutaj: Aktualności / IV Rodzinna Majówka Rowerowa - 14 maja 2016 roku.

IV Rodzinna Majówka Rowerowa - 14 maja 2016 roku.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Przyłęk i okolic do udziału w corocznym rajdzie.

Szczegóły na okolicznościowym plakacie.

Poniżej szczegółowy Regulamin Rajdu.

Plakat do pobrania w pdf

Regulamin do pobrania w pdf

 Zarząd Stowarzyszenia

IV RODZINNA MAJÓWKA ROWEROWA PRZYŁĘKI – 14 maja 2016 rok.

 

REGULAMIN RAJDU

I.    Cel imprezy.


Celem jest zainteresowanie rekreacją ruchową i czynnym uprawianiem amatorskiego sportu całych rodzin – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, kształtowanie więzi sąsiedzkich i rodzinnych, promowanie kultury fizycznej i walorów krajobrazowych Gminy Białe Błota. W czasie Majówki propagujemy sport rowerowy, a także inne formy kultury fizycznej – zabawy z piłką, rzuty do tarczy, badmington, zabawy ruchowe.


II.  Nazwa imprezy.

IV Rodzinna Majówka Rowerowa ,,18 południk – Polana Myśliwska''


III. Termin imprezy.

• 14 maja 2016r., Sobota

IV. Miejsce i ilość uczestników

1. Start rajdu godz.14.00 – plac środowiskowy przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5.
2. Zbiórka uczestników od godz. 13.45 - plac środowiskowy przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5.
3. Ilość uczestników – ok.  250 rowerzystów .

V. Organizatorzy.

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk
2. Osoby kontaktowe : 
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk

Magdalena Zuehlke – tel. 792 614 794

Paweł Zuehlke -  tel. 792 614 770 

VI.  Trasa rajdu.

1. Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega ulicami oraz ścieżkami rowerowymi Przyłęk, Olimpina, Kobylarni  i Nowego Smolna ze startem na placu środowiskowym przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5 i metą przy placu środowiskowym przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5.
2. Przejazd rowerzystów drogami publicznymi będzie częściowo zabezpieczony przez Policję na zasadach wykorzystania pasa ruchu drogowego w sposób szczególny. Rowerzyści będą poruszali się w 15 osobowych kolumnach z odstępem ok. 300 – 500 metrów. Każdą kolumną będzie kierował upoważniony przedstawiciel organizatora.

VII. Program rajdu.

14 maj 2016r., Sobota - Przyłęki, Plac środowiskowy przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5
• godz.13.45 – godz. 14.00 przyjmowanie uczestników rajdu, potwierdzanie przybycia– Plac środowiskowy przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 
ul. Zabytkowa 5 
• godz.14.00 – odprawa techniczna przygotowanie się do startu rajdu,
• godz.14.10 – start rajdu, przejazd ulicami Przyłęk, Olimpina, Kobylarni i Nowego Smolna,
• godz.15.00 – przyjazd rajdu na 18 południk – Nowe Smolno,
• godz.16.00 – przejazd rajdu na Polanę Myśliwską, napoje i ciepły posiłek dla uczestników, którzy zarejestrowali się przez Internet, wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitar,
• godz.17.00 – 17.15 konkurs ekologiczny,

• godz.17.30 – 17.45 podziękowanie dla darczyńców i organizatorów,

• godz.18.00 – 18.45 przejazd uczestników rajdu na Plac środowiskowy przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5,
• godz.18.45-19.00 – losowanie głównej nagrody – roweruSPECTRO RALEIGH 24’ oraz wręczenie najmłodszym uczestnikom pamiątkowych dyplomów udziału,

• godz.19.00-19.05 – zakończenie rajdu. 


VIII. Warunki uczestnictwa w rajdzie. 

1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 
2. Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 7 lat.
3. Osoby w wieku poniżej 12 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej. 
4. Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie organizatora www.przyleki.com.pl lub w w dniu rajdu w biurze rajdu. 
5. Zgłoszenie do rajdu można dokonać przez Internet na stronie www.przyleki.com.pl
do dnia 12 maja 2016r. 
6. Przez zgłoszenie się do rajdu przez Internet, każdy uczestnik akceptuje 
w całości warunki regulaminu i poniższą klauzule.


Uczestnik zgłaszając się do rajdu akceptuje w całości regulamin i następującą klauzulą:


Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją IV Rodzinnej Majówki Rowerowej ,,18 południk – Polana Myśliwska'' nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 12 lat - biorą udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. 
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu  IV Rodzinnej Majówki Rowerowej ,,18 południk – Polana Myśliwska'' i akceptuję go w całości.


IX. Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do.

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu - ubranych w kamizelki odblaskowe (pilotów) .
2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem po drogach. 
3. Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Przejazd rajdu częściowo zabezpiecza Policja, nie mniej jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
5. Posiadania sprawnego technicznie roweru. 
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią. 
8. W trakcie całej imprezy - rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie. 
10. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się i ciągłe zmiany pozycji.
11. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą odbywać się w miejscu nie utrudniającym jazdy innym uczestnikom rajdu. 
12. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
13. W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 
 uczestnik dzwoni na telefony organizatorów tel. 792 614 770, 792 614 794.

X. Opłaty i świadczenia dla uczestników. 


1. Udział w rajdzie dla wszystkich jest nieodpłatny. 
2. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują : 
• ciepły posiłek na Polanie Myśliwskiej, 
• zabezpieczenie medyczne w trakcie rajdu,

• ubezpieczenie NNW w trakcie trwania całego rajdu od. godz. 14.00 do godz. 19.00.

XI. Konkurencje.

 

  1. NAJSTARSZA UCZESTNICZKA RAJDU – nagroda główna upominek firmowy organizatora.
  2. NAJSTARSZY UCZESTNIK RAJDU – nagroda główna upominek firmowy organizatora.

 

 XII. Postanowienia końcowe. 


1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu. 
6. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
7. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
8. W rajdzie uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów.
9. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
10. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
12. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

ORGANIZATORZY RAJDU

Koordynator rajdu : Paweł Zuehlke