Protokół z Zebrania Wiejskiego 15.09.2016

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 15.09.2016 roku

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.30. i trwało do godz. 20.50.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 90 osób.

oraz:   
pan Maciej Kulpa Wójt Gminy Białe Błota

pan Jan Czekajewski  z-ca wójta Gminy

pani Agnieszka Piętka sekretarz  Urzędu Gminy Białe Błota

pan Andrzej Wiekierak   Kierownik  Referatu Gospodarki Przestrzennej

pani Karolina Gaca  inspektor  z Referatu Ochrony Środowiska

pan Michał Czyżewski  inspektor ds. dróg

st. asp. Przemysław Ossowski  z Posterunku Policji w Białych Błotach

pan Leszek Kuziak  radny powiatu, prezes Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”

pan Romuald Góralczyk  radny powiatu, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”

pan Piotr Czerniejewski przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku Zakład  w Bydgoszczy

Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Pawła Zuehlke, a na protokolantów panie Małgorzatę Komórek i Magdalenę Zuehlke. Przewodniczący przedstawił  porządek obrad .

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania. Ustalenie  quorum
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie ważności zebrania
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku i zatwierdzenie przez mieszkańców.
 6. Informacja dotycząca gazyfikacji
 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w sołectwie.
 8. Informacja dotycząca prac przy rozbudowie budynku sportowo – świetlicowo- kulturalnego
 9. Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych.
 10. Stan dróg w sołectwie, budowa chodników przy ulicy  A . Przysieckiego.
 11. Odkomarzanie
 12. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
 13. Zapoznanie uczestników zebrania z projektem i wnioskiem
 14. Dyskusja
 15. Przyjęcie uchwały nr 01/2016 r. o akceptacji wniosku o podziale środków z funduszu sołeckiego
 16. Zamknięcie zebrania

 Streszczenie obrad:.

O godz. 18.30 otwarto zebranie wiejskie. Ze względu na brak quorum przesunięto początek zebrania na godzinę 19.00.

0 godzinie 19.00 rozpoczęto zebranie wiejskie. Dokonano wyboru przewodniczącego
i protokolantów zebrania oraz  zatwierdzono jednomyślnie  przedstawiony przez prowadzącego zebranie porządek  obrad.

Informacja dotycząca gazyfikacji wsi

Pan  Piotr Czerniejewski przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy poinformował zgromadzonych, iż przygotowywana  jest przez spółkę koncepcja gazyfikacji wsi Przyłęki, około 22 km sieci.  Są to na razie prace projektowe wymagające zgody Centrali Spółki  w Warszawie. Projekt będzie w trakcie realizacji korygowany. 
Z koncepcją będzie się można zapoznać w najbliższym czasie na stronie internetowej sołectwa.  Zakłada się , że budowa sieci gazowej zostanie wykonana do 2020 r.  Lata  2017 i 2018 to wykonanie prac projektowych i pozyskanie środków unijnych przez spółkę na tę inwestycję. Kolejne lata 2019-2020 to budowa sieci .  Zarówno przedstawiciel spółki , jak i pan Sołtys zachęcali mieszkańców do składania wniosków o przyłącza. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo  mapę danej działki. Wpłynęło obecnie tylko 31 wniosków
od mieszkańców Przyłęk. Wniosek nie jest wiążący. Rok przed rozpoczęciem budowy spółka zawiera umowę z  danym właścicielem posesji. Opłata za przyłącze do granicy posesji wynosi obecnie 2.400 zł. i płatna jest po wybudowaniu przyłącza. Koszty doprowadzenia gazu do domu i prac projektowych na posesji ponosi właściciel.       

Bezpieczeństwo w sołectwie

Dzielnicowy  st. asp. Przemysław Ossowski  z Posterunku Policji w Białych Błotach poinformował mieszkańców , że na terenie Przyłęk  od grudnia nie odnotowano  żadnych zdarzeń kryminalnych. Problem stanowią psy biegające po wsi . Podkreślił, że zgodnie z & 77 Kodeksu Wykroczeń każdy właściciel psa jest zobowiązany go dopilnować.   Pan sołtys poinformował , iż  radni sołeccy na spotkaniu  zwrócili uwagę na nadmierną prędkość aut poruszających się ulicą A. Przysieckiego, co zagraża w znacznym stopniu bezpieczeństwu pieszych. Panowie Piotr Prętki i Piotr Augustyn sygnalizowali złe oznakowanie ulicy Mostowej i A. Przysieckiego oraz przemieszczanie się ulicą A. Przysieckiego aut o dużym tonażu, przewożących piasek. Często żwir z tych ciężarówek sypie się na jezdnię. Poproszono pana dzielnicowego o przeglądanie taśm z monitoringu przy przystanku autobusowym celem zaobserwowania zdarzeń i ukarania. 

 Informacja dotycząca prac przy  budowie obiektu sportowo- świetlicowego – kulturalnego  w Przyłękach.

 Pan Wójt podkreślił, że inwestycja zapisana została w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy. Zapewnił , że w przyszłym projekcie budżetu zostanie zapisana na ten cel kwota 3,5 mln złotych.  Gmina złożyła projekt budowy tego obiektu do 30 maja br. i liczy na dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, może nawet w 40 %. Przetarg, specyfikacja i realizacja inwestycji powinny być zrealizowane w ciągu roku. Prezes Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny” poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków unijnych na doposażenie tego rodzaju obiektów. Działająca na terenie powiatu Lokalna Grupa „ Trzy Doliny” pośredniczy w pozyskiwaniu środków, ale o sukcesie decyduje dobrze przygotowany i złożony projekt przez gminę. Środki przydziela Urząd Marszałkowski. Spotkanie dotyczące podziału środków odbędzie się 22 września w Lisim Ogonie.  Jednocześnie potwierdził poparcie dla inicjatywy budowy obiektu sportowo- świetlicowego przez Lokalną Grupę Działania „ Trzy Doliny”.

 

Informacja dotycząca zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

 Pan wójt Maciej Kulpa potwierdził po raz kolejny , że teren nie został jeszcze sprzedany przez właściciela.  Ma wiedzę, że rozmowy nad trwają i inwestor się oficjalnie nie wycofał.

Pan Andrzej Wiekierak , kierownik referatu inwestycji, potwierdził , iż prowadzone są na tym terenie prace urbanistyczne związane z zagospodarowaniem terenu po dawnych Zakładach Mięsnych. Teren trzeba w części  „odlesić” . Trwają procedury. Po zakończeniu projekt zostanie wyłożony do wglądu dla mieszkańców i będzie czas na dyskusję nad nim. Wjazd
i  wyjazd z  terenu inwestycji umiejscowiony został od strony ulicy A. Przysieckiego. Mając na uwadze dobro mieszkańców ulicy Biznesowej zaprojektowano naturalny pas zieleni oddzielający ulice od terenu inwestycji. Trwają też rozmowy na temat rozwiązań komunikacyjnych, aby były one przyjazne dla mieszkańców Przyłęk.    

Stan dróg w sołectwie.

Pan wójt Maciej Kulpa  podkreślił, że mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom ,  w porozumieniu z Starostwem Powiatowym nastąpi budowa chodnika przy ulicy A. Przysieckiego. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie gminy. Widzi też zasadność  realizacji  projektu budowy ulicy Zabytkowej ze względów bezpieczeństwa mieszkańców.

Pan Jan Czekajewski podkreślił, że na dokończenie czeka już od 3 lat chodnik przy ulicy Dymnej. Środki zostały wówczas przesunięte na inną inwestycję.  

Pan Wójt poinformował również  zebranych, że zaistniała konieczność zamknięcia   ulicy  Rzemieślniczej w Przyłękach  ( wjazd / wyjazd od ul. Antoniego Przysieckiego). Okazało się, 

że właścicielem pierwszych 250 metrów drogi od ul. A. Przysieckiego jest prywatny właściciel. Mieszkańcy ulic  Zielone  Pola, Altanowej i  dalszej części Rzemieślniczej muszą dojeżdżać do swoich posesji ulicą Jałowcową. Gmina podjęła rozmowy,  co do wykupienia tego odcinka drogi. Pan Jan Czekajewski, wice wójt , nadmienił , że gmina posiada teren obok tej części ulicy Rzemieślniczej , ale jest on zalesiony. Trzeba go „odlesić” , aby przeznaczyć na drogę. Wymaga to jednak czasu. Zapewnił, iż ulica Jałowcowa zostanie utwardzona kruszywem.

Z bieżącego utrzymania dróg zamierza się też utwardzać  kruszywem inne drogi gruntowe. Pan radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że takie utwardzanie miało nastąpić już w zeszłym roku, ale nie doczekało się realizacji. Wskazał również na konieczność uzupełnienia kruszywem i wyrównania pobocza przy ulicy Zabytkowej,  szczególnie na  odcinku graniczącym  z jednej strony z Brzozą . Powstałe uskoki są niebezpieczne dla aut i pieszych.

 Odkomarzanie  

 

Pani Karolina Gaca , inspektor z referatu ochrony środowiska zapewniła mieszkańców , że środki na odkomarzanie zostaną zapewnione w budżecie gminy na przyszły rok . Stwierdziła, że problem dotyczy również innych rejonów gminy, szczególnie tam, gdzie są cieki wodne. Opryski przeprowadza się w okresie wylęgania komarów. Na ten cel gmina musi przeznaczyć około 120 tys.

 Przedstawienie i omówienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego.

 Środki fundusz sołeckiego na rok 2017  wyniosą 35.173,70 zł

Pan sołtys Paweł Zuehlke  przedstawił następującą propozycję przeznaczenia  środków z funduszu sołeckiego: 

- Utrzymanie strony internetowej sołectwa, opłata domen i hostingów – 173,70 zł

- Organizacja imprez rekreacyjno- integracyjnych w sołectwie

( Festyn Rodzinny, Gminne Święto Latawca )                                                   -  5.000 zł

- Budowa oświetlenia ulic  w Przyłękach                                                           -  28.000 zł

- Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy szkole podstawowej               -  2.000 zł

Proponowane przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego służą poprawie warunków życia mieszkańców Przyłęk.

Zebrani nie zgłosili innych propozycji podziału środków. Nie podjęto też dyskusji.

Przyjęcie uchwały  nr 01/2016 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

 Nastąpiło głosowanie zebranych mieszkańców nad przyjęciem uchwały o podziale środków z funduszu sołeckiego. W tej części obrad uczestniczyło ze względu na późną porę i zimno już tylko 35 mieszkańców.

( zał. nr 1)

Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób.

Przeciw-  0 osób

Wstrzymujących się  - 0 osób

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez zebranie wiejskie.

Wolne wnioski

 Pan Arkadiusz Ogrodowski  wnioskował o wycięcie krzewów przy ulicy Bocznej, które utrudniają ruch. Poruszył również problem wykonania oświetlenia ulicy Szuwarowej. Pan sołtys wyjaśnił , że jest przedłużona ważność projektu oświetlenia tej ulicy i prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie to zrealizowane. Istnieje jednak konieczność zmniejszenia ilości zaplanowanych  lamp ze względu na małą ilość zabudowań tam się znajdujących.  

Mieszkaniec ulicy Siedliskowej wnioskował o utwardzenie końcowej części drogi. Pan wice wójt Jan Czekajewski poinformował, że  wymaga to uzgodnienia własności tego odcinka, gdy należy on do prywatnego właściciela. Postępowanie trwa. Są to zaniedbania z poprzednich lat.

Pan Seweryn Rosin wyraził swoje zaniepokojenie składowiskiem krzewów przy ulicy Wodnej w pobliżu pętli autobusowej na terenie należącym do gminy. Gromadzi się tam młodzież i ludzie zaczynają wyrzucać śmieci.

Pan Sołtys poinformował, że mieszkańcy ulicy Usługowej zgłaszali mu prośbę o zmianę kursowania linii 91 ,  również ulicą Biznesową . Muszą pokonywać ogromną odległość, aby dotrzeć do przystanku przy ulicy  A. Przysieckiego.  Pan Jan Czekajewski odpowiedział, że nie ma na razie takiej możliwości.

Mieszkańcy pytali też o przedłużenie linii autobusowej do Brzozy. Pan Jan Czekajewski odpowiedział, że pomysł upadł , bo gmina Nowa Wieś Wielka nie chce partycypować w kosztach.  

Pan Radosław Ziółkowski zarzucił władzom gminy zaniechanie rozmów z Nową Wsią Wielką w sprawie rezerwy ścieków dla Przyłęk w modernizowanej oczyszczalni. Pan Jan Czekajewski   potwierdził , że nie ma  rozmów i ustaleń z gminą Nowa Wieś Wielka. Ma jednak nadzieję , że powrócą do tej sprawy.

 Na tym zebranie zakończono.

 Protokołowały:  Małgorzata Komórek, Magdalena Zuehlke                                                                                                                     

 Przewodniczący Zebrania: Paweł Zuehlke

Załącznik nr 5

                               do Zarządzenia Nr SG.0050.67.2015

                               Wójta Gminy Białe Błota

                               z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

      Przyłęki, data........................................

 

Pan

Maciej Kulpa

Wójt Gminy Białe Błota

WNIOSEK

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia  21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  /Dz. U. 2014 poz. 301/,  oraz uchwały nr 01/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Przyłęki z dnia 15 września 2016 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji  następujących przedsięwzięć1:

 

 

Przedsięwzięcia do wykonania

w ramach funduszu sołeckiego

Całkowity

koszt

 

Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu sołeckiego

Inne

środki

Udział własny              w tym praca społeczna

1

Wydatki na potrzeby sołectwa

-         Utrzymanie strony internetowej i opłata domen  i hostingów

173,70

173,70

brak

brak

2

Impreza rekreacyjno-integracyjna

- Festyn Rodzinny , Gminne Święto Latawca,

5 000,00

5 000,00

brak

prace przy rozstawianiu namiotów

3

Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach

28 000,00

28 000,00

brak

brak

4

Wykonanie oświetlenia placu zabaw

2 000,00

2 000,00

brak

brak

Razem

 

35 173,70

35 173,70

0,00

 

 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wyniosą35 173,70.zł 2

 

 

1 Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się  w kwocie funduszu. Przedsięwzięcia winny być zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz wpisywać się w cele i działania wskazane w Programie/Planie rozwoju danej gminy.

Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok.

 

Uzasadnienie przyjęcia realizacji przedsięwzięcia:

 

 (W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia mieszkańców,)

 

 

 

Załączniki:

 

1) Uchwała zebrania wiejskiego Nr 01/2016 z dnia 15 września 2016 roku.

2) Protokół zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2016 roku.

3) Lista obecności z zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik nr 4

                                              do Zarządzenia Nr SG.0050.67.2015

                                              Wójta Gminy Białe Błota

                                               z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

Uchwała nr 01/2016

 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

                 z dnia 15.09.2016 roku

 

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

 

            Na podstawie art. 5  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) oraz § 32.1  Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa  Przyłęki  postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oszacowany na kwotę 35173,70 zł, wyodrębnionego w budżecie na rok 2017, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

 

                                                           Przewodniczący Zebrania – Sołtys

                                                           ….........Paweł Zuehlke....................

Uzasadnienia

 

Zadania wypełnią warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.2,9,10 i 17,  są zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływają na poprawę życia mieszkańców oraz tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 15.09.2016r.

 Protokół do pobrania w pdf